مدیریتهای زراعت ولسوالیهای بدخشان شیوه های حمایت از دهاقین در آنولایت را می آموزند

نمایندگان مدیریتهای زراعت ولسوالیهای مختلف در ولایت بدخشان برای اشتراک در کورسهای آموزشی انگلیسی و کمپیوتر به منظوربذل بهتر خدمات به دهاقین در شهر فیض آباد گردهم آمدند.
29.12.1392
در ولایت بدخشان، زراعت یکی از عوامل عمدۀ اقتصادی است که میتواند باعث امحای فقر گردد. امروز کورس آموزشی زبان انگلیسی و مهارتهای کمپیوتری برای مدیریتهای زراعت، که برای ۲۱ روز به مثابۀ بخشی از ابتکار همکاری افغان-آلمان ادامه داشت، در شهر فیض آباد مرکز بدخشان به پایان رسید.

A total of 20 participants from various districts, including Ishkashem, Keshem, Shuhada, Teshkan, Argo, Baharak, Yatali Payan, Jurm and Shugnand,took courses in basic English and computing to improve IT and software operating skills.

این برنامه آموزشی یک اقدام حمایوی برای استفاده از تجهیزات دفتری و الکترونیکی که قبلا برای اداره زراعت در فیض اباد و ولسوالی که تسلیم داده شده است میباشد. مجموعاً ۲۰ تن اشتراک کننده از ولسوالیهای مختلف، بشمول ایشکاشم، کیشم، شهدا، تیشکان، آرگو، بهارک، یفتل پایان، جرم و شغنان در این برنامه سهم داشتند. آنها در کورسهای اساسات زبان انگلیسی، و نرم افزار کمپیوتری بخاطر بهبود بخشیدن دانش و مهارت شان برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی و عرضۀ خدمات کمی و کیفی زراعتی برای مردم بدخشان اشتراک نمودند. محترم محمد عالم عالمی، رئیس ریاست زراعت، مالداری و آبیاری (DAIL) میزبان مراسمی بود که بخاطر تجلیل فراغت از برنامۀ آموزشی ۲۱ روزه به اشتراک نمایندگان ادارۀ همکاری افغان-آلمان برگزارشده بود.
چون اکثریت اهالی در این ولایت در عرصۀ زراعت و مالداری مصروف کاراند تا بدین وسیله عواید خویش را بویژه در ولسوالیها بهبودبخشند، معیشت آنها به افزایش فرصتهای کار و ترقی اقتصادی در محلات شان مستقیماً وابسته است. برنامۀ آموزشی فوق الذکر به مدیریتهای زراعتی ولسوالیها که مسئولیت پروژه ها را در ولسوالیها به عهده دارند کمک می کند، پروژه های که یا از جانب حکومت افغانستان و یا ذریعۀ کمکهای مالی کشورهای دونر تمویل می شود. کارمندان سکتور دولتی با زبان انگلیسی و مهارتهای کمپیوتری ایکه در جریان برنامۀ آموزشی فراگرفته اند، می توانند اکنون در دفاتر ولایت و ولسوالیها در همکاری نزدیک با سازمانهای ملی و بین المللی به منظور تسریع عرضۀ خدمات زراعتی و کمک به دهاقین بخاطر بهبودبخشیدن تولیدات زراعتی و مواشی کار بهتری را انجام دهند . این برنامۀ آموزشی جز یک پروژۀ کلانتری بود که از جانب ریاست زراعت، مالداری و آبیاری (DAIL) در بدخشان پیشنهاد شده بود و از جانب کمیتۀ انکشاف ولایتی بدخشان (PDC) منظور شده بود. حمایت تخنیکی از جانب صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) و تمویل آن از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) صورت گرفت .
صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که جز استراتیژی همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تقویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالیها و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.