مراقبت ساختمان مکتب

آموزش برای 170 مامور ملکی در کندز
06.07.1396
روز گذشته، بتعداد 170 کارمند دولتی ورکشاپ دو روزه حفظ و مراقبت ساختمان های دولتی در ولسوالی خان آباد ولایت کندز را، فرا گرفتند. این برنامه آموزشی از طرف ریاست معارف ولایت کندز با همکاری ادارۀ همکاری افغان-آلمان برای بهبود ساختارهای حکومت داری محلی در افغانستان، تدویر یافت.

در این آموزش بتعداد 12 تن انجنیر و 158 عضوء دولتی مدیریت مکاتب از شهر کندز و ولسوالی های قلعه زال، علی آباد، خان آباد و امام صاحب شرکت ورزیدند. این فعالیت با هدف افزایش ظرفیت شرکت کنندگان در خصوص نگهداری و بهره برداری از ساختمان های عمومی، برگزار گردید. در مراسم اختتامیه، آقای محمد یوسف عرفان، یکی از شرکت کنندگان چنین اظهار داشت: "آموزش بسیار مفید و مؤثر بود. این آموزش ما را قادر می سازد تا در آینده کارهای ترمیم ساختمان های مکاتب خود را به صورت مستقل انجام بدهیم.

آموزش بر ابزار چون چک لیست تعمیر و نگهداری، کتاب راهنمای تعمیر و نگهداری و برنامه های بودجه، متمرکز بود و کارمندان دولتی را وادار میسازند تا کمبودی های ساختمان را به سرعت شناسایی کنند، کارهای ترمیماتی را انجام نموده و بودجه مراقبتی را برنامه ریزی نمایند. بنابراین، شرکت کنندگان در حال حاضر قادر اند تا کار های خود را به طور مؤثر انجام نمایند. بعد از انجام مؤفقانه آموزش علاوه بر دریافت تصدیق نامه ها، شرکت کنندگان، فورم های لازم را برای استفاده اینده نیز بدست آوردند.

آقای جنت گل ناصری، یکی دیگر از شرکت کنندگان آموزش تأکید کرد: "در گذشته، حفظ ساختمان های مکاتب ما یک مشکل عمده بود، در این آموزش مهمترین مسائل مطرح گردید و ازین طریق ما قادر شدیم تا رهنمودها کاری و مراقبتی و همچنان چک لیست ها را بدست آوریم. در حال حاضر ما برای نگهداری ساختمان های مان امادگی کامل داریم، ازینرو، ما بسیار سپاسگزاریم. "

به عنوان بخشی از همکاری آلمان با افغانستان، برنامه توسعه ظرفیت منطقه ای  توسط وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان تمویل و از طرف اداره همکاری بین المللی آلمان تطبیق میگردد. در شش ولایت شمالی افغانستان، برنامه توسعه ظرفیت منطقه ای از اولویت های انکشافی شرکای خود در ولایات و ولسوالی ها حمایت می کند، در عین حال برنامه های آموزشی و مربی گری را برای کارمندان دولت فراهم می کند. با طیف وسیعی از فعالیت های خود، هدف برنامه متذکره مالکیت افغانها در روند انکشاف، تقویت نهادهای دولتی و ترویج شفافیت، میباشد.