مکاتب تحت حمایت آلمان در کابل در مراسم پایانی، پیشرفت در آموزش را تجلیل می کنند

02.11.1398
دهلی نو، هندوستان، ۲ دلو ۱۳۹۸- پروژه همکاری افغان-آلمان به نام تقویت مکاتب تحت حمایت آلمان در کابل (SGS) آخرین برنامه خود را دیروز در دهلی نو، هندوستان برگزار کرد. این پروژه که ۳ مکتب در کابل را در جهت ارتقای کیفیت تعلیم حمایت میکند، در ماه حوت ۱۳۹۸ پس از بیشتر از ۶ سال تعهد دوامدار به پایان می رسد. از سال ۱۳۹۳، این برنامه لیسه عایشه درانی، لیسه مسلکی دخترانه جمهوریت و لیسه پسرانه امانی را حمایت کرده است که تمامی آن ها رابطه قوی با آلمان دارند. این مکاتب نمونه به عنوان بهترین مثال های عملی برای سایر مکاتب نقش ایفا می کنند و هدف آنها بهبود کیفیت تعلیم در سراسر کشور است. این برنامه ۶۰ شریک سیاسی و همکاران اصلی – که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند - را گردهم آورد تا تعهد همکاری آلمان-افغانستان را تجلیل کنند.

در یک سخنرانی، داکتر ابراهیم شینواری، معین وزارت معارف گفت: «ما 7.2 میلیون شاگرد و معلم داریم که نقش مهمی در شکلدهی به آینده ایشان بازی می کنند.» وی همچنین افزود: «ارتقای ظرفیت معلمان یکی از جنبه های بااهمیتی است که در بهبود کیفیت تعلیم، سهمی اساسی دارد. پروژه مکتب های تحت حمایت آلمان برای آموزش استادان، فرصتی عالی برای آشنایی با تدریس نوین را برای معلمان فراهم ساخت.»

علاوه بر داکتر شینواری، بانو ندیمه سحر، رئیس برنامه آموزش فنی و مسلکی در افغانستان (TVET)، رییس بخش فرهنگی سفارت آلمان در هند، خانم یوهانا بورچارت، مدیران مکاتب مربوطه و اعضای تیم پروژه  SGS در محفل حضور داشتند.

رییس پروژه مکتب های مورد حمایت آلمان، آقای کریستین بورکل، در سخنانی گفت: «این پروژه، بازتاب دهندۀ جنبه های متعددی از دوستی و همکاری افغان – آلمان است. ما با هم، روی زیرساخت سه مکتب کار کردیم، مشترکا، امور اداری را موثرتر ساختیم و با کمک هم، در جهت بهبود آموزش به طور دوامدار قدم برداشتیم. تمام کارهایی که ما با هم انجام دادیم، برای منفعت 5000 کودک بود.»

این مراسم با ارائه تصدیق نامه به شرکت کنندگان در آخرین جلسات لسان آلمانی به حیث لسان خارجی، تعلیم و تربیه و روش شناسی خاتمه یافت.

از زمان شروع پروژه، SGS چالش های مختلفی مانند نوسازی و حفظ و مراقبت ساختمان ها، تقویت مدیریت مکاتب و ارتقای کیفیت تدریس را در پیش گرفته است و سهم مهمی در توسعه مکاتب در منطقه داشته است.

خانم ندیمه سحر، رییس آموزش های فنی و مسلکی گفت: «ما از پروژه مکتب های تحت حمایت آلمان به خاطر تلاش ها و همکاری ایشان در راستای تحقق برنامه استراتژیک مان، سپاسگزار هستیم.»

در جریان این پروژه، بیش از 200 معلم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آموزش های پیشرفته درباره تمرین های نوین آموزشی توسط کارشناسان بین المللی، مستفید شدند. همچنین تمام معلمان زبان آلمانی در ۳ مکتب نمونه در دو دوره آموزش فشرده تعلیم زبان و روش تدریس زبان خارجی مدرن شرکت کردند و تعهد دیرینه این مکاتب برای تدریس آلمانی به حیث زبان خارجی را تقویت بخشیدند. ۹۵ معلم دیگر دانش خود را در زمینه اداره، هماهنگی و رهبری، مدیریت تجهیزات و کتابخانه، مضامین  STEM (ساینس، تکنالوجی، انجنیری و ریاضیات)، انگلیسی به حیث لسان خارجی، کمپیوتر و علوم طبیعی تقویت کردند.

در سال گذشته و امسال، ۳۲ مربی و ۸ سرمربی، تعلیم و تربیه و روش شناسی پیشرفته را آموزش میبینند. آن ها وظیفه مهم آموزش به همکاران خود در کابل را به عهده می گیرند تا کیفیت دوامدار و ارتقای بیشتر این ۳ مکتب نمونه را تضمین کنند.

 برنامه تقویت مکاتب تحت حمایت آلمان در کابل (SGS) توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نیابت وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان تطبیق می شود. این برنامه از سال ۲۰۱۴، زیرساخت سه مکتب عایشه درانی، لیسه مسلکی اناث جمهوریت و لیسه ذکور امانی را حمایت و تقویت بخشیده است. هدف این بود که اطمینان حاصل شود که این مکاتب برای تمام کشور به مکاتب نمونه تبدیل شوند و درس ها و اداره مکتب یک پیشرفت ماندگاری را در پی داشته باشد که میتواند تحت مالکیت افغانستان ادامه یابد.  این به تقویت تمام موسسات آموزشی کمک میکند و به شاگردان آموزش معتبر میدهد. در مجموع، حدود ۵۵۰۰ پسر و دختر در سه مکتب ازاین برنامه مستفید می شوند.