نشست آغازین در دبی برای بررسی مفکورۀ جدید اندازه گیری برق شبکه یی افغانستان

28.04.1398
دوبی، امارات متحدۀ عربی، ۱۹ جولای سال ۲۰۱۹ – دیروز نخستین نشست پیرامون بررسی مفکورۀ جدید اندازه گیری برق شبکه یی افغانستان در دوبی تدویر یافت. اینگونه اندازه گیری به مستهلکین برق که خود انرژی برق را تولید می کنند امکان می دهد تا انرژی اضافی خویش را در برابر پول به شبکۀ برق صادر نمایند. دو نشست دیگر نیز در نظر است در آینده دایر شود. در نشست مذکور یازده تن اشتراک کننده، متشکل از زنان و مردان بشمول کارمندان حکومتی و مراجع ذیعلاقۀ سکتور خصوصی و دولتی حضور داشتند. این گروه مقررات موجود اندازه گیری مصرف انرژی برق و نیز پیشنهادات برای بهبودبخشی، وضاحت و پذیرش را مورد بحث قرار دادند. برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این نشست حمایت نمود.

در این نشست وزیر انرژی و آب افغانستان محترم محمد گل خُلمی چنین توضیح داد: "مقررات اندازه گیری شبکه یی انرژی برق به نفع مردم افغانستان و حکومت افغانستان در مجموع می باشد. هدف این شیوه اینست که به مردم افغانستان با استفاده از اندازه گیری شبکه یی یا ابزارهای دیگر انرژی برق را فراهم ساخت و بدین وسیله دگرگونیهای تدریجی را در کشور به وجود آورد."

اندازه گیری شبکه یی برق یک شیوۀ مؤثر کاهش دادن بیلهای مصرف برق است. این شیوه همچنان مستهلکین را تشویق می کند تا در تولید منزه انرژی سهم فعال بگیرند و در حفظ زیست محیطی افغانستان و نگهداری منابع طبیعی انرژی کشور سهیم شوند. با قادر ساختن مالکان خانه ها و موسسات تجاری که انرژی برق خویش را خود تولید نمایند و در برابر انرژی اضافی شان به آنها پول تادیه شود، فشار از شبکۀ عمومی برق بویژه در اوقات سطح بلند مصرف برق تقلیل می یابد.

در نشست مذکور روی موضوعات مختلف منجمله مقررات اندازه گیری شبکه یی و نورمهای تخنیکی با درک بازار انرژی آفتابی افغانستان و ارزیابی ریسکهای بالقوه و کاهش آن بحث صورت گرفت. مزید برآن، روی یک تحلیل اقتصادی و مالی اندازه گیری شبکه یی در افغانستان و نیز توسعۀ ظرفیت برای موفقیت طویل المدت آن نیز گفتگو به عمل آمد.

نشست شیوۀ اندازه گیری شبکه یی در پهلوی ورکشاپ برنامۀ بهبود سکتور انرژی جریان داشت. این ورکشاپ پیرامون معلوم ساختن عملی بودن احداث سیستمهای صفحات خورشیدی به قدرت مجموعی ۱۵ میگاوات بالای عمارات دولتی در شهر کابل و افغانستان هم در دوبی برای یک هفته دایر گردیده است. برنامۀ مذکور دانش فنی را به وزارت آب و انرژی افغانستان فراهم می سازد تا در زمینۀ ایجاد اسناد لازم برای تطبیق پروژه کمک نماید. اگر این پروژه عملی شود، مصارف انرژی را کاهش خواهد داد و شمار بیشتر مستهلکین را به شبکۀ عمومی انرژی متصل خواهد ساخت.

یکی از اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور چنین اظهار داشت: "این ورکشاپ برای ما مثمر و با ارزش بود. برای ما معلومات فراهم ساخت و فرصت داد تا سطح دانش خویش را در بارۀ مطالعۀ عملی بودن پروژه ارتقا بخشیم."

هدف از برنامۀ بهبود سکتور انرژی در افغانستان اینست که با رشد انرژی تجدیدیابنده و ارتقای بهره وری و مؤثریت انرژی به تقویت رشد اقتصادی در کشور و بدین وسیله به فراهم ساختن ثبات، و رشد استقلالیت افغانستان و حفظ محیط زیست کمک نماید.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)، برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) افغانستان را پیاده می سازد. هدف این برنامه همانا رشد تولید انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی در افغانستان جهت تقویت رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. برای رسیدن به این هدف، این برنامه با بازیگران اصلی در سطح ملی و ولایتی از نزدیک همکاری می کند تا یک چارچوب نهادی ایرا که امکان تامین انرژی قابل اعتماد را فراهم کند، ایجاد نماید. همچنین این برنامه از سکتور خصوصی در تصویب معیارهای کیفیت مبتنی بر بازار و مفکوره های حفظ و مراقبت برای سیستم فتوولتائیک و انرژی گرمایی خورشیدی جهت جذب سرمایه گذاریها پشتیبانی می کند. در عین زمان، برنامۀ مذکور فعالیت های ظرفیت سازی را برای کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی انرژی و در پوهنتونها اجرا می کند.