همکاری افغان-آلمان زمینه را برای تعلیمات تخنیکی و مسلکی آینده در افغانستان مساعد میسازد

محترم آصف ننگ، معین وزارت تعلیم و تربیۀ افغانستان، و محترم مارتین ییگر، سفیر آلمان در افغانستان کنفرانس سهمگیری و مسئولیت مردم در تعلیمات و آموزش تخنیکی مسلکی را رسماً گشایش نمودند.
13.12.1392
۲۵۰ تن در این کنفرانس اشتراک ورزیده در گروپهای کاری پیرامون پتنسیال انکشاف سیستم رسمی افغانستان برای آموزش و تعلیم در کار بحث نمودند

“Development in Afghanistan greatly depends on the development of the education and TVET sector. The assistance we get from the German Government means a lot to us and is of great value to the future of the country.” - Asif Nang, Deputy Minister of Education

امروز یک کنفرانس دو روزه پیرامون سهمگیری و مسئولیت مردم در تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی آغاز گردید. این گردهمایی که از جانب معینیت تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی در همکاری با حکومت آلمان تدویریافته است، شامل نمایندگان کمیته های تعلیم و تربیۀ ولسی جرگه و مشرانو جرگه، علاقمندان ریاستها و انجمنهای مختلف بوده وضعیت فعلی سیستم تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی افغانستان را بررسی نموده سفارشاتی را بخاطر کمک به انکشاف این سیستم برای نیازمندیهای اشتغالی و اقتصادی آیندۀ کشور ارایه خواهند کرد .
طوریکه محترم آصف ننگ در سخنرانی افتتاحیۀ خویش خاطرنشان ساخت، " پیشرفت افغانستان تا حد زیادی بستگی دارد به توسعه در بخش آموزش و پرورش و بخش آموزش های تخنیکی و مسلکی. کمک های که ما از دولت آلمان دریافت نمودیم به معنای زیادی بوده و به آینده کشور ما ارزش بالا دارد ". وی با اظهار سپاس بخاطر تعهدات حکومت آلمان از تبادل نظر درازمدت بخاطر کمک به مهیاساختن دورنماهای جدید به آیندۀ جوانان افغانستان استقبال نمود. به دنبال سخنرانی افتتاحیۀ وزیر تعلیم و تربیۀ افغانستان، محترم ییگر اظهارداشت: ”یک سیستم کارا برای تعلیمات تخنیکی و آموزش مسلکی یک پیش شرط مهم برای ادغام اجتماعی و انکشاف اقتصادی بشمار می آید. “ وی علاوه کرد که آلمان کماکان مشارکت و حمایت خویش از آن وزارت را مبذول خواهد داشت. همچنان وی خاطرنشان ساخت: “تعلیمات تخنیکی و آموزش مسلکی در آیندۀ نیز مورد توجۀ همکاری انکشافی آلمان-افغانستان پس از سال ۲۰۱۴باقی خواهد ماند . ”
این کنفرانس پیرامون سهمگیری و مسئولیت مردم در تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی در نوع خود نخستین کنفرانسی است که در افغانستان دایر می شود. از ۲۵۰ تن نمایندۀ سازمانهای مختلفی که در یک سیستم کارای آموزش مسلکی علاقمند اند مانند اعضای شورای ولایتی، نمایندگان شورای علما و روحانیون و شورای زنان، روسای تعلیم و تربیۀ ولایتی و سرمعلمان مکاتب و انستیتوتها همراه با کارمندان ملکی و نمایندگان فدراسیون کسبه کاران و تجاران افغانستان دعوت بعمل آورده شده است که در این گردهمایی اشتراک نمایند. در اجندای دو روزۀ کنفرانس شماری از ورکشاپها و مجالس پیرامون انکشاف مدلهای منجمنت و همکاری برای انستیتوتهای تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی شامل می باشد .
برنامۀ تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی که در همکاری نزدیک با وزارت تعلیم و تربیۀ افغانستان از جانب حکومت آلمان تمویل می شود تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی را در افغانستان از طریق ایجاد یک سیستم متداوم رسمی مکاتب مسلکی
رشد می دهد. هدف این برنامه همانا کمک به شمار هرچه بیشتر جوانان افغان در جهت فراگیری مهارتهای مسلکی بخاطر بهبود امکانات کاریابی و دریافت معاش منظم می باشد.