ورکشاپ خبرنگاران در کابل – چگونگی گزارشدهی دربارۀ سکتور استخراج افغانستان

22.12.1397
کابل، ۱۳ مارچ سال ۲۰۱۹ – دیروز ورکشاپی برای خبرنگاران و نیز نمایندگان سازمانهای جامعۀ مدنی در وزارت معادن و پترولیم در کابل برگزار گردید. مجموعاً بیش از ۲۰ تن در این ورکشاپ اشتراک ورزیده بودند. در این گردهمایی روی ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان و صفحۀ انترنتی شفافیت آن وزارت تأکید خاص صورت گرفت. هدف از برگزاری این رویداد همانا معطوف ساختن توجه خبرنگاران به سکتور استخراج معادن افغانستان بود. این ورکشاپ به کمک وزرات معادن و پترولیم، ادارۀ همکاری افغان-آلمان و ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان تدویر یافته بود.

محترم حشمت الله سایس، رئیس ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان، حین اشتراک در ورکشاپ مذکور چنین خاطرنشان ساخت: "مهیا ساختن معلومات و ارقام از طریق صفحۀ انترنتی شفافیت یگانه راه واقعبینانۀ رعایت کامل معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراج (EITI) برای افغانستان است."

از سال ۲۰۱۸ بدینسو، دیتابیس چنین معلومات تحت آدرس صفحۀ انترنتی ذیل وجود دارد: https://afghanistan.revenuedev.org که در آن معلومات و ارقام تازه و دقیق پیرامون جوازهای استخراج معادن، مالیکن آنها، تادیات ذیربط و تولیدات شان به نشر می رسد. این آمار مستقیماً از سیستمهای داخلی وزارت معادن و پترولیم نشئات می کند مانند سیستم اداری کادستر استخراج که موقعیت و شاخصهای جوازهای استخراج را تعقیب می کند.

محترم قسیم الله قادری، رئیس کادستر وزارت معادن و پترولیم، چنین اظهار داشت: "معلوماتی که در صفحۀ انترنتی به نشر رسیده است دقیق می باشد. این صفحه به جامعۀ مدنی، خبرنگاران و مردم عامه کمک خواهد کرد تا به چنین آمار و ارقام در هر زمان و مکانی دسترسی داشته باشند." محترم عبدالقدیر مفتی، سخنران وزارت معادن و پترولیم، اضافه نمود: " این منبع آمار به تمام ارگانهای کنترول افغانستان که در مسایل استخراج ذیدخل اند نیز کمک خواهد کرد."

هدف از این رویداد همانا افزایش کمیت و کیفیت گزارشات مبتنی بر دیتابیس در بارۀ سکتور معادن افغانستان با جلب توجۀ اشتراک کنندگان به دیتابیس و آموزش روزنامه نگاران در مورد نحوه استفاده از آن است. افزایش پوشش رسانه ای در بارۀ سکتور استخراج معادن افغانستان، مردم را در موقعیتی قرار می دهد تا حکومت را در برابر سیاست های اش در مورد این سکتور پاسخگو سازد و از آن اظهارات و اقدامات مشخص تقاضا نمایند.

از زمان تقاضای عضویت افغانستان در سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراج (EITI) در سال ۲۰۱۰، حکومت افغانستان، سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی به معیارهای این سازمان متعهد اند. این میعارهای جهانی برای مدیریت منابع ملی نفت، گاز و منرالها از کشورهای عضو می طلبد تا اطلاعات مربوط به پرداخت مالیات،جوازها، قراردادها، تولیدات و سایر عناصر کلیدی استخراج منابع طبیعی را آشکار سازند. یک سکتور انکشاف یافتۀ استخراج معادن و نیز استخراج شفاف منابع معدنی برای توسعۀ اقتصادی پایدار افغانستان ضروری است.

برنامۀ "تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان" از جانب  ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. به منظور استفادۀ کامل از پوتنسیال سکتور استخراج معادن افغانستان، هدف از برنامۀ مذکور اینست  که در سکتور استخراج افغانستان عواید دولتی افزایش یابد، سرمایه گذاری تشویق شود و در برابر فساد اداری مبارزه شود. این پروژه کارمندان مراجع مختلف را آموزش می دهد تا فعالیتهای استخراج معادن به گونۀ شفاف و مطابق به قانون و نورم های بین المللی صحی و زیست محیطی انجام شود. در زمرۀ سایر فعالیتها، این پروژه از سال ۲۰۱۴ بدینسو  ۲۶ کورس آموزشی را پیرامون موضوعاتی چون پلانگذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت استخراج معادن برای بیش از ۳۸۰ تن بازرسان معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و ادارات ولایتی آن وزارت دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه ۱۳ سکالرشپ را برای زنان افغان تمویل کرده است تا سهمگیری زنان را در این سکتور تشویق نماید. این برنامه همچنان از ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان به منظور تقویت شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری حمایت می کند.