وزارت انرژی و آب سه پروژۀ انرژی تجدیدپذیر را به د افغانستان برشنا شرکت می سپارد

سه دستگاه تولید انرژی که به حمایت حکومت آلمان اعمار شده اند رسماً به وزارت انرژی و آب افغانستان سپرده شد.
07.12.1392
شرکت ملی انرژی افغانستان، یعنی د افغانستان برشنا شرکت، این دستگاههای انرژی تجدیدپذیر را در ولایت تخار بکارخواهد انداخت.

امروز، حکومت آلمان سه دستگاه تولید انرژی تجدیدپذیر را در ولایت تخار به وزارت انرژی و آب افغانستان رسماً تحویل داد. این دستگاه های انرژی برق که کار آنها به اتمام رسیده است توسط شرکت ملی انرژی افغانستان، یعنی د افغانستان برشنا شرکت، به کارانداخته شده و مورد حفظ و مراقبت قرارخواهدگرفت. در مراسم امضای تسلیمی اسناد، شکیب احمد نثار، کارمند ارشد عملیات آن شرکت از حکومت آلمان بخاطر حمایت آنکشور از افغانستان در عرصۀ سکتور انرژی طی سالهای اخیر تشکر نمود. با تسلیمی و بهره برداری دستگاههای جدید برق مجموعاً ۲۵۰۰۰ تن باشندگان ولسوالی چال و وارساج ولایت تخار مستفید خواهند شد.

اعمار سه دستگاه جدید انرژی تجدیدپذیر در این اواخر به حمایت ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تکمیل گردید. ادارۀ همکاری افغان-آلمان در مشارکت با وزارت انرژی و آب افغانستان سه پروژۀ تجربوی در ولایت تخار را تمویل نمود: یک دستگاه کوچک آبی تولید برق به ظرفیت ۵۰۰ کیلووات در ولسوالی وارساج که برای ۱۲۷۰ مشتری دولتی و شخصی برق فراهم می سازد؛ یک دستگاه تولید برق از نور خورشید به ظرفیت ۲۰۰ کیلووات در یکه توت ولسوالی چال برای ۳۶۳ مشتری؛ و یک دستگاه دیگر تولید برق از نور خورشید در خاناقای ولسوالی چال برای ۳۲۳ مشتری که شامل دوکانها، مکاتب، مساجد، شرکتهای خصوصی و خانوار می شود.

علاوه بر تهیۀ برق برای اهالی روستایی، دستگاه های تولید برق به وزارت انرژی و برق در جمع آوری ارقام و آمار دربارۀ نیازمندیهای تخنیکی و تجاری اعمار و فعالسازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر در افغانستان کمک خواهد کرد. یک تیم کارشناسان
آن وزارت مصارف کار دستگاههای انرژی برق را تحلیل و ارزیابی میکند. نتیجه گیریهای این ارزیابی در پالیسی ملی انرژی و رشد سرمایه گذاری مزید در بخش انرژی تجدیدپذیر، بویژه در سکتور خصوصی بکارگرفته خواهد شد. برای فعال ساختن و پیشبرد امور سه دستگاه مذکور د افغانستان برشنا شرکت هشت تن تخنیکر را نیز استخدام نموده است .
ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به مثابۀ جز همکاری آلمان به افغانستان به وزارت انرژی و آب افغانستان در عرصۀ رشد انرژی تجدیدپذیر در افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدینسو کمک می نماید. آن اداره که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، خدمات مشورتی پالیسی و حمایت تخنیکی را بخاطر انکشاف نهادی و سازمانی وزارت انرژی و آب افغانستان فراهم می سازد.