وزیر انرژی و آب محترم نورزی پتنسیال عظیمی را برای انرژی سبز در افغانستان پیشبینی میکند

در یک ورکشاپی که در کابل تدویریافته بود جلالتمئاب محترم محمدعارف نورزی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که وزارت مذکور در راه تحکیم پوشش سکتور انرژی تجدیدپذیر در ولایات کشور کار می کند
24.11.1392
طی روزهای ۱۱ الی ۱۳ فبروری درحدود ۴۰ تن از کارمندان وزارت انرژی و آب برای اشتراک در یک ورکشاپ در کابل گردهم آمدند تا تمرکززدایی ساختار انرژی تجدیدپذیر آن وزارت را رشد دهند و بدین ترتیب خدمات دوامدار انرژی برای مردم افغانستان بهبود یابد.

 “We have huge potential for renewable energies in Afghanistan (…) and we are very happy to have a renewable energy unit in our ministry. We want to work further towards strengthening the presence of the renewable energy sector in the provinces." - Minister Engineer Mohammad Aref Noorzai

محترم انجینر محمدعارف نورزی حین سخنرانی در ورکشاپ اظهارداشت: "ما برای انرژی تجدیدپذیر امکانات فراوان داریم ... و ما بسیار خرسند هستیم که در وزارت خویش یک واحد انرژی تجدیدپذیر داریم. ما می خواهیم در جهت تحکیم موجودیت سکتور انرژی تجدیدپذیر در ولایات به کار خویش ادامه دهیم ".
طی این ورکشاپ که برای سه روز ادامه یافت مسئولین دفاتر پنج زونیکه در ماه آگست سال ۲۰۱۳ ایجاد گردیدند از تطبیق پالیسی انرژی تجدید پذیر وزارت در ولایات نمایندگی نمودند. هدف ورکشاپ این بود که روی بهبود ساختار نهادی دفاتر، طرزالعملهای کمونیکشن با مرکز و مشخص ساختن بذل خدمات بهتر به مردم تبادل نظر نمایند. آنها همچنان روی تسوید سفارشات برای ساختارهای تجدیدیافتۀ پرسونل و ایجاد مدلهای خریداری برای سکتور خصوصی کار نمودند .
دفاتر مذکور از آوان تأسیس خویش نقش کلیدی را در راه تشویق تهیۀ انرژی تجدیدپذیر در افغانستان ایفاکرده اند. معلومات و ارقامی که در زمینۀ پتنسیال انرژی جمع آوری شده است اکنون بگونۀ مثال برای پلانگذاری تهیۀ برق در سطح ولایات و در مقیاس ملی بکارگرفته می شود. دفاتر مذکور همچنان در عرصۀ بهبود حمایت دولت از دستگاههای تولید برق از لحاظ فعالیت و حفظ و مراقبت دوامدار دستگاهها مساعدت رسانیده اند. منطقۀ مرکزی افغانستان تحت پوشش دفتر کابل قرارداشته درحالیکه دفتر زون شمال شرق در کندز موقعیت دارد. دفتر زون شمال در مزارشریف، از زون غرب در هرات و از زون جنوب در هیلمند موقعیت دارند. دفتر زون شمال همچنان دارای یک یونت تخنیکران است که هم فعالیت تخنیکی دستاگاههای کنونی برق و هم فعالیت مالی آنها را نظارت می کنند .
ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به وزارت انرژی و آب به عنوان بخشی از همکاری آلمان به افغانستان در زمینۀ رشد انرژی تجدیدپذیر در افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدینسو مساعدت می کند. این اداره به کمک مالی وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) خدمات مشورتی پالیسیها و حمایت تخنیکی را برای انکشاف نهادی و سازمانی به مثابۀ جز از طرح همکاری فراهم می سازد.