ولایت بدخشان می آموزد که چگونه پروژه های ساختمانی کلینیک صحت عامه و مکاتب را مدیریت نماید

نمایندگان ریاستهای مختلف مربوط ولایت بدخشان بخاطر اشتراک در یک کورس آموزشی پیرامون مدیریت پروژه های ساختمانی حضور بهم رسانیدند.
24.11.1392
انجینران پروژه چگونگی پلانگذاری، تطبیق، مدیریت و نظارت پروژه های ساختمانی را در سطح ولسوالی و ولایتی آموختند.

A total of 20 participants took part from various departments in Badakhshan, including the Department of Public Works (DoPW), Department of Rural Rehabilitation and Development (DRRD), Department of Education (DoE), Department of Water Management (DoWM), Department of Urban Development (DoUD)

– مقامات ولایت بدخشان به دانستن اهمیت پروژه های زیربنایی برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی محلات در آنولایت ارج زیادی قایل می باشد. اما بخاطر پیشرفت در انکشاف سکتور زیربنایی، بگونۀ مثال کلینیکهای صحی یا مکاتب، دانش لازم برای پلانگذاری، تطبیق، مدیریت و نظارت چنین پروژه ها ضروری می باشد. امروز، یک کورس آموزشی شش روزه پیرامون مدیریت پروژه های ساختمانی به مثابۀ جز ابتکار همکاری افغان-آلمان برای ریاست های مربوط ولایت بدخشان در شهر فیض آباد به پایان رسید. به تعداد مجموعی ۲۰ تن اشتراک کننده از ریاستهای مختلف ولایت بدخشان، بشمول ریاست فواید عامه، ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست معارف، ریاست حوزه فرعی دریایی کوکچه، ریاست انکشاف شهری و شاروالی فیض آباد در این کورس سهم گرفتند. آنها در موضوعات مربوط به مدیریت متناوب پروژه، نقشها و مسئولیتها، پلانگذاری، تطبیق، نظارت، مدیریت خطرات (ریسک)، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع بشری و تدارکات آموزش دیدند.

این آموزش به ریاستهای که در بدخشان مسئولیت پروژه های زیربنایی کوچک و متوسط را بعهده دارند کمک می کند. این پروژه ها از جانب حکومت افغانستان یا بوسیلۀ کمکهای کشورهای دونر تمویل می شود. انجینرانی که در نقشهای اداری مسئول پروژه
های زیربنایی اند با دانشی که در جریان آموزش اندوخته اند قادر خواهند بود که پروژه ها را برپایۀ پلانگذاری مدیریت پروژه های ساختمانی آغاز، پلان، نظارت، کنترول و خاتمه خواهند داد و به این ترتیب قابلیت ریاستهای مربوط را در امر ادارۀ پروژه های
ساختمانی بهبود خواهد بخشید .
بخاطر اظهار اهمیت پروژه های زیربنایی در زندگی روزمرۀ مردم و در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی محلات، اختتام کورس طی محفلی از جانب سرپرست ریاست اقتصاد محترم عبدالحسیب دقیق و محترم شریف خان مبارز آمر صلاحات اداری  خدمات ملکی بدخشان به اشتراک نمایندگان ادارۀ همکاری افغان – آلمان برگزارگردید. کورس آموزشی از جانب ریاست اقتصاد ولایت بدخشان مطالبه شده و به حمایت صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) و صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) به پیش برده شد و وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) آنرا تمویل نمود .
ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH امور صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی را به عنوان بخشی از همکاری آلمان به افغانستان تحقق می بخشد. این صندوق اولویتهای شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها در شش ولایت شمالی افغانستان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن همانا ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تحکیم نهادهای دولتی افغانستان در اطراف کشور و رشد شفافیت و شمولسازی مردم است.