پروژۀ مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان مراسم تهدابگذاری پلاتفرم آموزشی خویش را در کابل برگزار می کند

18.05.1397
کابل، ۹ آگست سال ۲۰۱۸ – دیروز مراسم تهدابگذاری اعمار یک پلاتفرم آموزشی مربوط به یک کارخانۀ دارای امنیت بالای تولید اسناد غیر قابل جعل در جنگلک کابل برگزار شد. کورسهای آموزشی در این پلاتفرم به کارمندان آن اداره امکان خواهد داد تا اسناد رسمی امنیتی را تولید نمایند و کارخانۀ تولیدی را به گونۀ درست سازماندهی کنند. وزارت مالیۀ افغانستان اعمار کارخانۀ تولیدی را به مصرف بیش از ۳٫۳میلیارد افغانی تمویل می نماید. پروژۀ مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان (ASPH) در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان طرح و دیزاین عمارت را تهیه نموده است.

وزیر مالیۀ افغانستان دوکتور محمد همایون قیومی خاطرنشان ساخت: "مطبعۀ دولتی افغانستان نخستین پروژۀ زیربنایی نیست که به کمک آلمان پیاده می شود. همکاری آلمان با افغانستان ریشه های تاریخی دارد."

در این مراسم سفیر آلمان مقیم کابل محترم هسمن چنین تأکید ورزید: "برای من جای خیلی مسرت است که در مراسم تهداب گذاری عمارت آموزشی مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان اشتراک می ورزم. وقتی مطبعۀ صکوک تکمیل شود افغانستان یک ظرفیت مزید خیلی مهمی را در اختیار خواهد داشت و قادر خواهد بود تا اسناد غیر قابل جعل خویش را خود تولید نماید. علاوه برآن، این پروژه نه تنها از لحاظ سطح تمویل هم از جانب حکومت فدرال آلمان و هم از جانب حکومت افغانستان، بلکه همچنان از لحاظ همکاری نزدیک با موسسۀ پارتنر مطبعۀ دولتی افغانستان یعنی مطبعۀ فدرال آلمان (Bundesdruckerei) یک نمونۀ قابل ملاحظۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید."

در نظر است که مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان سطح جعل و سؤاستفاده از اسناد امنیتی را کاهش داده مؤثریت ادارات امنیتی و ادارۀ عامه را بهبود بخشد. مطبعۀ دولتی، حکومت افغانستان را قادر خواهد ساخت تا اسناد خیلی باامن را مطابق به نورمها و مقررات بین­المللی تولید کرده تائید مطمئن هویت افراد را تأمین نماید.

علاوه بر اقدامات ساختمانی، تجهیز مطبعۀ دولتی با ماشین آلات عصری و تکنولوژی عالی و نیز حمایت از مطبعه در زمینۀ ایجاد ظرفیتهای لازم سازمانی بخاطر مدیریت درست مطبعۀ جدید دولتی نیز شامل این پروژه می شود. اعمار پلاتفرم آموزشی در اوایل سال آیندۀ عیسوی تکمیل خواهد شد.

پروژۀ مطبعۀ دولتی صکوک افغانستان (ASPH) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ فدرال آلمان تطبیق می شود. هدف این پروژه در همکاری با وزارت مالیۀ افغانستان همانا ایجاد یک کارخانۀ تولیدی خیلی با امن در افغانستان است که بتواند اسناد مربوط به امنیت ملی افغانستان را مطابق به نورمها و مقررات بین­المللی تولید نماید. این کار مؤثریت ادارات امنیتی و ادارۀ عامه را از طریق تائید مطمئن هویت افراد بهبود خواهد بخشید. وزارت امور خارجۀ فدرال آلمان به مصرف مجموعی قریب ۳ میلیارد افغانی این پروژه را تمویل می کند.