ژرنالستان بدخشان نقش رسانه ها را در زمینۀ توانمندسازی زنان مورد بحث قراردادند

طی چهارده سال اخیر، رسانه های جمعی افغانستان نقش قابل ملاحظه ایرا در توانمندسازی زنان ایفا نموده و هنوز هم ایفا می نمایند
07.05.1395
این نتیجه گیری گردهمایی رسانه ها روی سه شنبه گذشته در شهر فیض آباد ولایت بدخشان بود که از جانب انجمن اجتماعی ژورنالیستان در شمال افغانستان به نام سجنا و پروگرام همکاری افغان-آلمان برگزار شده بود.

سه کارشناس در عرصۀ توانمندسازی زنان و بیش از ۶۰ تن ژورنالستان کشور در مرکز زنان فیض آباد گردهم آمده پیرامون نقش رسانه های در عرصۀ توانمندسازی زنان بحث نمودند. نتیجۀ این گردهمایی این بود که میدیا در تشویق سهمگیری زنان در جامعه نقش بسزایی دارند. آنها قدرت این را دارند که پیامهای آنها را پخش نمایند و آگاهی مردم را دربارۀ چالشهای زنان ارتقا بخشند. آنچه که از همه مهمتر است اینست که میدیا صدای زنان را بلند می کند و بدین وسیله به آنها امکان می دهد که با حکومت افغانستان، گروههای ذیعلاقه و جامعه در مجموع فعالانه سروکار داشته باشند.

در بخش اول گردهمایی میدیا سه کارشناس افغان هریک محترمه ذوفنون حسام ناطق، رئیس ریاست امور زنان بدخشان، محترمه ناجیه سروش، فعال حقوق زنان و محترمه نسیمه سحر، نمایندۀ پروگرام همکاری افغان-آلمان بیانیه های مختصری را ارایه نموده و توضیحات خویش را در ساحۀ کارشناسی شان با دیگران شریک ساختند.

محترمه ذوفنون حسام ناطق روی ضرورت جامعۀ افغانستان به سهمگیری زنان تأکید ورزیده اظهارداشت: "یک کشور نمی تواند به گونۀ دوامدار انکشاف نماید هرگاه نصف از نفوس جامعه از فرآیند انکشاف محروم ساخته شود." وی اضافه نمود: "امروز، تمام رسانه های جمعی افغانستان را فرامی خوانم که به زنان در زمینۀ ایفای نقش شان درجامعه کمک نمایند. بیائید نشان بدهیم که زنان افغان چقدر مستعد، ماهر و نیرومند اند".

محترمه ناجیه سروش به نقش حساسی که میدیا در گذشته در عرصۀ تحکیم زنان افغان ایفا کرده است، اشاره نموده گفت: " میدیا نه تنها ذهنیت زنان را تغییر داده، بلکه مهمتر از آن آنها ذهنیت مردان را نیز دگرگون ساخته است. مردان به گونۀ فزاینده به زنانیکه در دوروپیش آنها قراردارند کمک فراهم می کند".

محترمه نسیمه دربارۀ گسترۀ وسیعی از فعالیتهای پروگرام همکاری افغان-آلمان توضیحات ارایه داشته خاطرنشان ساخت: "در بدخشان، حکومت آلمان مصارف مالی اعمار یک لیلیه برای شاگردان اناث، یک باغ زنانه و یک مرکز آموزشی را فراهم ساخته است. علاوه برآن، حکومت آلمان با پیشبرد برنامه های آموزشی و عملی برای نان در عرصه های معلومات تکنولوژی، خیاطی، پروسس مواد غذایی و جلوگیری از حوادث طبیعی از توانمندسازی زنان افغان نیز حمایت می نماید.

در بخش دوم گردهمایی میدیا، در جریان نشست پرسش و پاسخ کارشناسان مذکور به سوالات بیش از ۶۰ تن نمایندگان تلویزیونها، رادیوها و روزنامه های ملی و محلی پاسخ گفتند. میرمن ذوفنون در پاسخ به توقع او از رسانه های جمعی چنین اظهارداشت: "آرزو دارم گزارشهای تحقیقاتی و ژرف بیشتر دربارۀ موضوعات مربوط به جندر را ببینم، زیرا این امر به جوانب ذیربط کمک میکند درک نمایند که آنها در برابر آنچه که انجام می دهند پاسخگو هستند."

"گردهماییهای میدیا ۲۰۱۶ – مسئولیت اجتماعی میدیای افغانستان" سلسۀ از اجتماعات منظمی است که از جانب پروگرام همکاری افغان-آلمان و سجنا برگزار می شود. در این گردهماییها کارشناسان سکتور عامه، جامعۀ مدنی، سازمانهای انکشافی و میدیا جهت بحث روی مطالب مهم انکشافی اشتراک می ورزند.