کارمندان وزارت معادن و پترولیم آگاهی شان را در قسمت نقش جنسیت در استخراج معادن ارتقا می‌بخشند

24.07.1398
کابل، 24 میزان 1398- امروز، 20 کارمند مرد و زن وزارت معادن و پترولیم ورکشاپی دو روزه را پیرامون نقش جنیست در مدیریت استخراج معادن در کابل موفقانه به پایان رساندند. هدف ورکشاپ تقویت اشتراک و استخدام خانم ها در صنعت استخراجی می باشد. ورکشاپ توسط برنامه تقویت حکومت‌داری خوب در سکتور معدن افغانستان همکاری افغان-آلمان و وزارت معادن و پترولیم افغانستان تمویل مالی و برگزار شد.

خانم خدیجه کاظمی، رئیس بخش جندر وزارت معادن و پترولیم، بیان داشت: «ما اخیرا سه خانم را داشته‌ایم که در سطوح مدیریتی تعیین بست شده اند. آنان واقعا اثبات کرده اند که زنان می توانند موفق باشند و عضو مهم در توسعه سکتور استخراج معادن حساب شوند.»

ورکشاپ توسط دو خانم از وزارت معادن و پترولیم رهبری شد. اشتراک کنندگان در ارتباط با تعاریف و تفاوت‌های مفاهیم جنسیتی، نقش کارهای مبتنی بر جنسیت در جامعه، برابری و تساوی جنسیتی و نیز جایگاه زنان در سکتور استخراج معادن، معلوماتی را کسب کردند. یکی از موضوعاتی که در ورکشاپ مطرح شد، نقش جنسیت در مدیریت سکتور استخراج معادن  و برخورد حرفه ای در محیط کار بود.

از آن جایی که زنان بیشتر مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می گیرند، اشتراک کنندگان از قانون مربوط به خشونت علیه زنان و اطفال نیز مطلع شدند. با بلند بردن آگاهی و کاهش اتفاقات، وزارت معادن و پترولیم امیدوار است تا یک محیط کاری دوستانه را ایجاد کرده و میزان کارمندان زن را در مرکز و ولایات بالا ببرد.

فعلا، تعداد متخصصان زن در صنعت استخراجی افغانستان و دیگر نهادهای حکومتی پایین است. در سال 2014، زنان 10 درصد کارمندان سکتور استخراج معادن را تشکیل می‌دادند. در سال 2019، این رقم به 14 درصد افزایش یافت. وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد تا میزان استخدام زنان در سکتور استخراج معادن را تا 30 درصد افزایش دهد.

اشتراک کنندگان، روی مزیت‌های محیط کاری‌ای که در آن توازن جنسیتی وجود دارد و نقش و مسئولیت‌های بخش جندر وزارت معادن و پترولیم، بحث کردند. یکی از اشتراک کنندگان خانم تأکید کرد: «ما می‌دانیم که سکتور استخراج معادن پرچالش است و نیاز به تلاش‌های فنی بیشتر دارد. ما به عنوان کارمندان زن، کاملا آمادگی قبول چالش‌های کار در این سکتور را داریم.»

کارمندان ریاست‌های مختلف وزارت در این ورکشاپ اشتراک کردند. آنان از این به بعد در استخدام کارمندان جدید از اندوخته‌های تازه‌شان استفاده خواهند کرد و در تقویت محیط کاری حرفه‌ای مناسب و قابل قبول کمک خواهند نمود.

بخش جندر وزارت معادن و پترولیم، برای ارتقای آگاهی جنسیتی در سکتور استخراج معادن افغانستان، فعالیت‌های وسیعی را به راه می‌اندازد. این بخش، عضو کمیته استخدام وزارت نیز گردیده تا مانع اعمال تبعیض علیه زنان شود. همکای افغان-آلمان، از این بخش در تطبیق فعالیت‌های ارتقای ظرفیت و تدوین یک پالیسی جنسیتی‌ای که موجب تقویت استخدام زنان افغان در سکتور استخراج معادن گردد، حمایت می کند.

برنامه تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراجی افغانستان توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان تطبیق می‌گردد. این برنامه، برای استفادۀ کامل از قابلیت‌های سکتور استخراج معادن، به دنبال ازدیاد عواید دولت، تقویت سرمایه گذاری و مبارزه با فساد در این سکتور می‌باشد.  پروژه برای تضمین شفافیت و قانونی بودن فعالیت های استخراجی و نیز مطابقت آن با معیارهای بین المللی صحت و محیط زیست،  به سهامداران آموزش می دهد. در میان سایر فعالیت‌ها، پروژه از سال 2013 بدین سو، 21 کورس آموزشی را در موضوعاتی چون پلان گذاری معدن، اقتصاد استخراجی و نظارت بر استخراج، برای بیش از 310 ناظر و دیگر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و مراجع ولایتی، برگزار کرده است. در عین زمان، این برنامه 13 بورسیه را برای زنان افغان، جهت تقویت اشتراک زنان در سکتور مذکور، تمویل نموده است. حمایت بیشتر از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی برای تقویت شفافیت و مبارزه با فساد، نیز از کارهای برنامه است.