کنفرانس ملی پیرامون میتودولوژی شاگردمحور و دیپلوم تعلیمات ابتدایی –

13.09.1397
کابل، ۱۳ قوس سال ۱۳۹۷ – امروز کنفرانس ملی دور روزه پیرامون میتودولوژی شاگردمحور و دیپلوم تعلیمات ابتدایی در کابل پایان یافت. در این کنفرانس حدود ۱۸۰ تن بشمول کارمندان عالیرتبۀ دولتی وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی و نیز اکادیمیسین ها و کارمندان پوهنتوهای ذیربط، ریاست تربیۀ معلم و ۴۹ دارالمعلمین اشتراک ورزیده بودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان و حکومت سویس از ریاست تربیۀ معلم افغانستان در تدویر این کنفرانس حمایت کردند. در نتیجۀ آموزش بهبود یافتۀ معلمان کنونی، بیش از ۲۴٬۵۰۰ تن محصلان دارالمعلمینهای ولایات و شعبات مربوط در سطح ولسوالیها (دارالمعلمینهای فرعی)، بشمول بیش از ۱۴٬۰۰۰ تن زنان مستفید خواهند شد.

دوکتور اسدالله محقق جهانی، معین وزارت معارف در امور نصاب تعلیمی، چنین تبصره نمود: "برای زندگی کردن مرفه در سدۀ بیست و یکم ما باید یک ملت دارای مردم باسواد، بادانش و نیرومند باشیم. این کار صرف از طریق تدوین و کاربرد نصابهای باکیفیت تعلیمی مطابق به معیارهای بین المللی ممکن است."

اشتراک کنندگان از کنفرانس مذکور به مثابۀ یک پلاتفرم ارتقا و بحث انکشافات و ابتکارات در سکتور معارف افغانستان استفاده بعمل آوردند و توجه خویش را به تشویق شیوه های عصری تدریس شاگردمحور معطوف داشتند که تأمین خواهد کرد که شاگردان به گونۀ فعال در جریان تدریس سهم بگیرند. معلمان آینده نه تنها تعلیم و تربیۀ دارای کیفیت عالی را بدست خواهند آورند، بلکه قادر خواهند بود تا شیوه های تدریس شاگرد محور را در صنوف خویش ترویج خواهند کرد و شاگردان افغان از آن مستفید خواهند شد.

موضوع عمدۀ دیگر در رویداد مذکور همانا پیشکش نمودن یک طرح جدید دیپلوم برای تعلیمات ابتدایی بود. در گذشته، دارالمعلمینهای کشور تنها در عرصه های مضامین مختلف دیپلوم می دادند. برخلاف، دیپلوم جدید تعلیمات ابتدایی نخستین برنامۀ تخصصی برای معلمان صنوف پائین بشمار می آید که مطابق به آن معلمان آیندۀ ایکه در این برنامه آموزش می بینند مهارتها و ظرفیتهای لازم را برای تدریس اطفال از صنف اول تا صنف ششم کسب می نمایند. این امر تدریس مناسب به سن را در مکاتب ابتدائیه تأمین خواهد کرد.

محترم عبدالحق رحمتی، رئیس امور تدریسی ریاست عمومی تربیۀ معلم، چنین تأکید ورزید: "دیپلوم جدید تعلیمات ابتدایی دارالمعلمینهای کشور یک انکشاف انقلابی در سکتور معارف ما به شمار می آید. این برنامه تعلیمات باکیفیت را از همان مرحلۀ آغازین تأمین خواهد کرد."

برنامۀ تعلیمات ابتدایی و ثانوی برای افغانستان (BEPA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرالی همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه بهبود بخشیدن کیفیت تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان از طریق کمک به وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تدوین نصابهای درسی است. از سال ۲۰۰۸ بدنیسو بیپا برای بیش از ۲۲۰۰۰ تن معلمان و استادان آموزش فراهم کرده است. علاوه برآن، ۲۳دارالمعلمین کشور برای معلمان موجود در برنامه های خویش دوره های حتمی کارآموزی را متداول ساخته اند. در نیتجه، در حدود ۱۵۸۰۰ محصل و ۸۸۳۰۰ متعلم در شمال افغانستان اکنون از تعلیم و تربیۀ بهبودیافته مستفید می شوند. آنها اکنون به سیستم آموزشی تخصصی، متناسب به سن و شاگرد محور دسترسی دارند.