کنفرانس پیشه و حرفه در مزارشریف

به حمایت از فرصتهای حرفه یی برای 90 تن محصلات حقوق و شرعیات
25.08.1396
امروز سه تن از حقوقدانان اناث حرفه ها، سابقۀ تحصیلات و سمت مسلکی خویش را به ۹۰ تن محصلات حقوق و شرعیات به نمایش گذاشتند. کنفرانس پیشه و حرفه در پوهنتون بلخ توسط پروژۀ تقویت حاکمیت قانون (RoL) ادارۀ همکاری افغان-آلمان و فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ سازماندهی شده بود.

یک محصل شرعیات چنین اظهار داست: "عالی بود که در بارۀ نهادهای عدلی و قضایی و طرزالعملهای آن بیشتر بدانم و اینکه آگاه شدم که برای محصلان اناث این امکانات وجود دارد که به صفت حقوقدانان مسلکی ایفای وظیفه نمایند".

واردشدن در بازار کار در سکتور عدلی و قضایی برای فارغ التحصیلان اناث چالش آور است. هدف کنفرانس مذکور این بود که محصلات حقوق را از فرصتهای مختلف کار مسلکی و ملاقات با حقوقدانان آگاه سازد. متعاقباً یک سلسله رویدادهای مشابه در آینده نیز صورت خواهد گرفت که از دسترسی محصلات حقوق به مارکیت کار حمایت خواهند کرد.

معاون سارونوال بلخ در زمینه چنین گفت: "نظر به تجربۀ من، لیاقت انفرادی و اعتماد به نفس دو عاملیست که به انسان کمک می کند تا در سر راه رسیدن به مسلک و حرفۀ دلخواه اش موانع را از میان بردارد".

بحث با مدلهای نقش اناث که موفقانه پیشۀ مسلکی را به پیش می برند انگیزش محصلان را در جهت فراگیری دانش بیشتر تقویت می بخشد و به آنها کمک می کند با دیگران روابط مسلکی ایجاد نمایند. حقوقدانانی که به صفت قاضیان، سارنوالان، وکلای مدافع او استادان ایفای وظیفه می کنند به محصلان مشوره می دهند و تجارب خویش را با آنها شریک می سازند.

برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از جانب ادارۀ دDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه تأمین حاکمیت قانون، یک نظام خوب فعال قضایی و امنیت حقوقی در افغانستان است. بخاطر تأمین امنیت حقوقی برای تمام اتباع برنامۀ مذکور از مدیریتهای حقوق در ولایات کشور را حمایت می نماید که از سال ۲۰۱۳ بدینسو به بیش از ۷۷٬۰۰۰ قضیۀ مدنی رسیدگی نموده است. در عین زمان، بخاطر پیشتیبانی از تحصیلات عالی حقوقی آن برنامه بیش از ۳۰٬۰۰۰ جلد کتاب را به فاکولته های حقوق و شرعیات فراهم ساخته، بیش از ۱۵۰ کورس آموزشی پیرامون موضوعات حقوقی را برای محصلان و استادان دایر نموده و به بیش از ۶۰ محصل سکالرشیپ اعطا کرده است. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون همچنان تقریباً ۱۳٬۰۰۰ کارمند پولیس را بخاطر انجام وظایف مطابق به قانون آموزش داده است. این برنامه همچنین روی تقویت حقوق زنان و دسترسی شان به عدالت و بازار کار تأکید می کند.