یک میلیون تن اهالی بلخ از بهبود خدمات ثبت و راجستر مستفید می شوند

امروز ریاست ثبت احوال و نفوس ولایت بلخ گشایش عمارت جدید اداری خویش و اختتام پروژۀ ظرفیت سازی و دیجیتال سازی را طی مراسمی تجلیل نمودند
01.09.1396
اکنون ۷۵ تن کارمندان آن ریاست از کارکردن در یک دفتر بهتر ثبت احوال نفوس و کاربرد مهارتهای جدید شان که انجام خدمات ثبت و راجستر را در ولایت بلخ مؤثرتر می سازد، لذت خواهند برد. از این کار یک میلیون تن اهالی آن ولایت مستفید خواهند شد. برنامۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی همکاری افغان-آلمان (RCD) به مصرف مجموعی ۳٬۸ میلیون افغانی از این پروژه حمایت نمود.

محب الله قریشی، رییس ثبت احوال و نفوس ولایت بلخ در محفل افتتاحیه تاکید کرد: «اجرای این پروژه ارتقای ظرفیت، ما را قادر می سازد که خدمات بهتری را برای شهروندان بلخ ارایه کنیم. از کشور آلمان برای حمایت شان تشکر می کنم.» دکتور رابرت کلینکه، جنرال قنسول آلمان در افغانستان گفت: «این پروژه، نمونه فوق العاده ای از همکاری و مشارکت افغان – آلمان برای رسیدگی به نیازها و اجرای پروژه ها می باشد.»

ریاست مذکور در بلخ خدمات اساسی چون صدور، تصدیق و تجدید تذکره ها، تصادیق تولد و وفات و ثبت اتباع خارجی را به شهروندان عرضه می کند و روزانه بیش از ۷۰۰ درخواست خدمات را اجرا می نماید. در گذشته، این ریاست در اجرای وظایف مذکور و عرضۀ خدمات به اهالی محل با مشکلات عدیده مانند عدم اکتفای تسهیلات، نامناسب بودن یا فقدان تجهیزات و غیره مواجه بود که منتج به خدمات غیرمؤثر ثبت و راجستر می شد.

به همین جهت ادارۀ همکاری افغان-آلمان برای آن ریاست تجهیزات لازم را فراهم ساخته و یک دیتابیس دیجیتال را تاسیس نمود. به منظور تأمین استفادۀ درست از تجهیزات مذکور آن اداره در سازماندهی ورکشاپهای آموزشی و سیمینارهای راهنمایی برای کارمندان ریاست ثبت و احوال نفوس ولایت بلخ کمک نمود. قانون ثبت و راجستر، راهنماییهای عمومی دربارۀ چگونگی صدور اسناد هویت، استفاده از دیتابیس دیجیتال به عنوان یک آرشیف، و قواعد اخلاق و رفتار در ادارۀ افغانستان از جملۀ موضوعاتی بود که در سیمینارهای مذکور مورد بحث قرار گرفت.

مراجعین و مشتریان نیز اکنون می توانند از قبل بدانند که کدام کاغذها را آماده ساخته باخود به ریاست ثبت احوال و نفوس بیاورند و کدام طرزالعمل در مورد آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اکنون تمام معلومات ضروری در بوردهای عامه به نشر می رسد.

برنامۀ انکشاف ظرفیت منظقه یی (RCD)، از سال ۲۰۱۰ بدینسو از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیشبرده می شود. هدف این برنامه اینست که ادارات ولایتی و ولسوالی را قادر سازد که وظایف اداری را مستقلانه انجام دهند و به قدر کافی خدمات عامه را به مردم عرضه نمایند. به این ترتیب، تا کنون برنامۀ مذکور بیش از ۷۳۰ کورس آموزشی مسلکی یا حین انجام وظیفه را برای تقریباً ۳۹٬۰۰۰ تن کارگران خدمات عامه، کارمندان حکومت و اعضای شورای ولایتی دایر نموده است. به منظور افزایش اعتماد مردم نسبت به ادارات حکومت محلی، برنامۀ مذکور ۳۴۵ رویداد آگاهی عامه پیرامون فعالیت های حکومت محلی را که از آن تقریباً در مجموع ۵۰٬۰۰۰ نفر اهالی مستفید گشتند، تدویر نموده است.