۱۰۰ تن زنان در بدخشان مهارتهای خویش را در بخشهای زبان انگلیسی، خیاطی و کمپیوتر بهبود بخشیدند

۱۰۰ تن زنان همراه با مسئولان دولتی ولایت بدخشان، معین وزارت امور زنان، رسانه ها و نمایندۀ حکومت آلمان از ختم موفقانۀ کورسهای آموزشی در فیض آباد تجلیل بعمل آوردند
24.05.1395
طی ۶ ماه گذشته، اشتراک کنندگان کورسهای مذکور در بخشهای خیاطی، زبان انگلیسی و کمپیوتر آموزش دیدند. ارتقای سطح مهارتهای آنها به بهبود دورنماهای اشتغال آنها کمک خواهد کرد.

کورسهای آموزشی فوق الذکر از جانب ریاست امور زنان در مرکز آموزشی زنان فیض آباد، که یک ونیم سال قبل افتتاح شده است، دایرگردیده بود. امروز دومین دورۀ یک برنامۀ ۱۷ماهۀ ظرفیت سازی برای زنان در بدخشان به اتمام رسید. از زمان افتتاح این مرکز بدینسو، مجموعاً ۲۷۰ تن زنان در کورسهای آموزشی اشتراک ورزیده اند.

این بار، ۲۵ تن زنان در رشتۀ خیاطی ثبت نام کرده بودند. یکی از اشتراک کنندگان کورس خیاطی بنام فاطمه چنین اظهارداشت: "این آموزش یک فرصت کلانی است برای ما زنان که فنون جدید خیاطی را بیاموزیم تا که بتوانیم در برابر سایر تولیدات در بازار محلی رقابت نمائیم. این امر به ما امکان می دهد که وضع مالی خانواده های خویش را بهبود ببخشیم. در عین حال، زنان می توانند به وسیله محصولات خیاطی ما سبک خودشان را نیز انکشاف داده یک راه بیان خویش را دریابند. این خیلی دلچسپ است."

۷۵ تن زنان دیگر در کورسهای زبان انگلیسی و کمپیوتر اشتراک ورزیدند. چون این مهارتها جز شرایط کسب اکثریت پستهای نهادهای دولتی و غیردولتی بشمار می آید، بدین وسیله اشتراک کنندگان شانسهای استخدام خویش را افزایش بخشیدند.

اشتراک ۱۰۰ تن زنان در این دورۀ دوم آموزشی نشاندهندۀ تعهد زنان بخاطر شمولیت شان در بازار کار است. حکومت آلمان از توانمندسازی زنان قویاً حمایت نموده و به همین جهت مصارف مالی اعمار مرکز آموزشی زنان و نیز اجرای اقدامات آموزشی طی ۱۷ ماه را فراهم ساخته است. مجموعاً، حکومت آلمان با فراهم ساختن ۲۴ میلیون افغانی از طریق پروگرام انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) از مرکز آموزشی مذکور حمایت نموده است. از جملۀ این بودجه، بیش از ۲،۷ میلیون افغانی آن برای آموزش بکار رفته است.

پروگرام انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) به مثابۀ جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این پروگرام در شش ولایت شمالی افغانستان- بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، تخار و سمنگان – اولویتهای انکشافی شرکای افغانی را در سطح ولایات، ولسوالیها و دهات مورد حمایت قرارداده و در عین زمان سعی می کند که مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی را افزایش بخشیده، نهادهای دولتی افغانستان را تحکیم نموده و  شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف کشور را رشد دهد.