۳۰ جوان در برنامۀ حمایت از تشبث های جوانان اشتراک کردند

دورۀ کارآموزی برنامه حمایت از تشبث جوانان در کابل آغاز گردید
08.09.1396
طی شش ماه آینده، ۳۰ تن از فارغ التحصیلان پوهنتونها در بارۀ اینکه چگونه در سکتور انرژی کسب و کار خویش را ایجاد و مدیریت کنند، آموزش خواهند دید. برنامۀ انکشاف نهادی آلمان برای انرژی در افغانستان (IDEA) در همکاری با وزارت انرژی و آب افغانستان از اقدام مذکور از لحاظ تخنیکی پشتیبانی می کند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان به مصرف مجموعی بیش از ۷ میلیون افغانی آنرا تمویل می کند.

در گردهمایی ایکه برنامۀ مذکور رسماً آغاز شد، فارغ التحصیلان پوهنتون، نمایندگان جامعۀ مدنی، کارمندان حکومتی و کارشناسان تجاری روی طرح های کلیدی تشبث بحث نمودند. نمایندگان سکتور خصوصی و اعضای پوهنتون پولیتخنیک کابل دربارۀ تجارب شان در زمینۀ آغاز کردن کسب و کار صحبتهای بیشتر کردند. محترم ذبیح الله طاهرزاده، معاون برنامۀ انکشاف نهادی آلمان برای انرژی در افغانستان اظهار داشت: «جوانان مشتاق کار اند و به فرصتهای خوب کار نیاز دارند. جامعۀ که بتواند چنین فرصتها را بوجود آورد رشد اقتصادی را رونق می دهد و در رفاه خویش سرمایه گذاری می کند.»

برنامۀ حمایت از تشبث جوانان (YES) یک برنامۀ آموزشی رهبری و تشبث برای افغانان جوان است. در حدود ۳۰ تن فارغ التحصیلان پوهنتونها فرصت می یابند که مهارتهای تشبثی خویش را در عرصه های انرژی تجدیدیابنده و اعمار ساختمانهای که از لحاظ انرژی مؤثر باشد، تعمیق بخشیده و رشد دهند. محمد گل خُلمی، معین انرژی وزارت انرژی و آب افغانستان تأکید کرد: «تمام اعضای تیم برگزار کننده این برنامه امیدوارند که همه شرکت کنندگان بتوانند کار و بار خودشان را شروع کنند و باعث اشتغالزایی شوند.» محمد سعید کاکر، رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل گفت: «این چنین برنامه ها برای بخش انرژی کشور بسیار حیاتی اند، چرا که موجب شکل گیری نیروی کار ماهر برای بخش انرژی تجدیدپذیر می شوند، شغل های جدید ایجاد می کنند و باعث پاکی محیط زیست می شوند.» 

YES از یک نصاب آموزشی متحرک و متغیر مبتنی بر نیازمندیهای اشتراک کنندگان و مقتضیات بازار استفاده می کند. مرحلۀ اول این برنامه روی آموزش تخنیکی و مرحلۀ دوم آن روی مهارتهای رهبری و تشبثی متمرکز می باشد. اشتراک کنندگان هر دوماه در کورسهای تخنیکی اشتراک خواهند کرد و علاوتاً یک ماه آموزش عملی خواهند دید. پس از ختم برنامه، فارغان آماده خواهند بود تا در سکتور انرژی افغانستان کسب و کار را تأسیس کنند، محلات کار را بوجود آورند و در استفادۀ مؤثر انرژی برق سهم بگیرند.

YES بخشی از حمایت همکاری افغان-آلمان برای پروژۀ توانمندساختن جوانان و محلات کار است که توسط وزارت انرژی و آب افغانستان و پوهنتون پولیتخنیک کابل عملی می شود. هدف این پروژه عبارت از رشد تشبث جوانان و بهبود بخشیدن فضای کسب و کار در افغانستان است.

برنامۀ انکشاف نهادی انرژی در افغانستان (IDEA) از جانب ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف این برنامه قادر ساختن جامعۀ افغانی برای دسترسی به انرژی از منابع تجدید یابنده به منظور تشدید رشد اقتصادی، کاهش فقر و حفظ محیط زیست می باشد. این برنامه با وزارت انرژی و آب افغانستان بخاطر انجام فعالیت های مخلتف برای ایجاد شرایط عمومی برای تهیۀ مطمئن انرژی همکاری می نماید. به گونۀ مثال، برنامۀ مذکور از سال ۲۰۱۵ بدینسو ۲۱ کنفرانس و ورکشاپ را دربارۀ انرژی تجدیدیابنده، آگاهی انرژی و مؤثریت انرژی برای ادارات خصوصی و دولتی ذیربط دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه کورسهای آموزشی مشخص و ذیربط به کار را برای تقریباً ۴۳۰ تن منسوبین سکتور دولتی و خصوصی انرژی براه انداخته است.