افغانستان و آلمان روی ایجاد مکاتب نمونه یی برای شاگردان ممتاز توافق نمودند

وزارت تعلیم و تربیۀ افغانستان و ادارۀ Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) آلمان یک یادداشت تفاهم را پیرامون" تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل" به امضأ رسانیدند.
24.04.1393
هدف این پروژه ایجاد مشترک یک سیستم مکاتب نمونه یی برای شاگردان دارای استعداد عالی می باشد. سفیر آلمان در افغانستان جلالتمئاب مارتین ییگر، طی مراسم امضای یادداشت مذکور روی اهمیت تعلیم و تربیه به مثابۀ عنصر کلیدی انکشاف و رشد در کشور و تمایل جمهوری فدرالی آلمان در جهت ادامۀ حمایت مالی و سیاسی آن برای مکاتب در افغانستان تأکید ورزید.

From left to right German Ambassador H.E. Martin Jäger, H.E. Farooq Wardak, Afghanistan’s Minister of Education and Peter Palesch, GIZ Country Director

جلالتمئاب فاروق وردک، وزیر تعلیم و تربیۀ افغانستان؛ پیتر پالیش، رئیس جی آی زید در افغانستان؛ و وولف پلیزمان، رئیس بخش مشتریان سکتور دولتی آلمان در جی آی زید در آن وزارت ملاقات نموده و یک یادداشت تفاهم را پیرامون" تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل" به امضأ رسانیدند. هدف از این پروژه تعمیق همکاری و بهبود کیفیت و زیربنای سه مکتب دولتی در کابل یعنی لیسۀ امانی، لیسۀ عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت است. علاه بر فراهم آوری مواد بیشتر تدریسی و تجهیزات جدید، حمایتی که در تفاهم مذکور گنجانیده شده است شامل اعزام استادان آلمانی به کابل و آموزش استادان افغانی می شود. در این پروژه همچنان در نظر است که مکاتب جدید نمونه یی برای شاگردان ممتاز  کابل و سایر ولایات ایجاد شود.

سفیر آلمان جلالتمئاب مارتین ییگر حین اشتراک در مراسم امضای تفاهمنامه اظهارداشت: "رشد تعلیم و تربیه در مکاتب افغانستان همواره یکی از اجزای عمدۀ همکاری دوجانبه میان افغانستان و آلمان بوده است. سه مکتبی را که ما در نظرداریم مورد حمایت قراردهیم به عنوان چراغهای الهام بخش به دیگرانخواهد بود که از این الگو پیروی نمایند و در راستای پیشرفت کلی سیستمتعلیم و تربیه در افغانستان سهم بگیرند. این تفاهمنامه یک گام مهم به سوی همکاری بیشتر در اینسکتور و در جهت کمک به حفظ شهرت اینمکاتب برای دراز مدت است. "

طرح این پروژه به منظور تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان همچنان به مثابۀ اقدامی در جهت کمک به افغانستان در انجام پلان دوم استراتیژیک ملی تعلیم و تربیه (NESP II) بشمار خواهد آمد. بخشی از این استراتیژی شامل ایجاد مکاتب نمونه یی در تمام ولایات بخاطر رشد تعلیم و تربیه برای شاگردان ممتاز می باشد. مکاتب نمونه یی میتودهای تدریسی نوآورانه را تطابق و بکارخواهند گرفت و در همکاری با یک سازمان غیرحکومتی به حمایت مراجع و نهادهای افغانی اداره خواهند شد. از این لحاظ پروژۀ مندرج یادداشت تفاهم مذکور که در کابل به امضا رسید مالیکت افغانی مکاتب را از طریق دنبال کردن اهداف ذیل برای سه مکتب نمونه یی مذکور تأمین خواهد کرد:

  • تقویت ادارۀ مکاتب
  • ایجاد یک فرآیند گزینش شاگردان ممتاز
  • ارتقای سیستم نصاب درسی و ارزیابی مکاتب به سطح ستندردهای بین المللی
  • توانمند سازی انکشاف استادان مسلکی و ادارۀ مکاتب
  • بازسازی و نوسازی عمارات مکاتب
  • تأمین خودمختاری پایندۀ مالی مکاتب نمونه یی

سه مکتبی که در پروژۀ مکاتب نمونه یی در نظرگرفته شده اند همه از سال ۲۰۰۲ بدینسو از جانب وزارت امور خارجۀ آلمان مساعدتهای مالی دریافت نموده اند. هرسه مکتب مذکور به شاگردان امکان می دهند در صنوف آلمانی اشتراک ورزند و شهادتنامه های خویش را به زبان آلمانی دریافت نمایند.