کارمندان ملکی دولتی در ولایت بلخ کورس آموزشی زبان انگلیسی و کمپیوتر را که به کمک آلمان فراهم شده بود به پایان رسانیدند

۱۸ تن از کارمندان ملکی دولتی مربوط ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ کورس آموزشی شش ماهۀ زبان انگلیسی و کمپیوتر را موفقانه به پایان رسانیدند.
30.04.1393
در چارچوب این اقدام آموزشی که در اثر مساعدت مالی و تخنیکی آلمان انجام یافته است تهیۀ تجهیزات تکنولوژی اطلاعات به دفاتر دولتی آن ولسوالی به منظور ارتقای سطح مؤثریت در فراهم ساختن خدمات خیلی ضروری به اهالی نیز شامل می باشد.

The civil servants will also be able to work with new computer and IT equipment supplied by Afghan-German Cooperation and can now fulfil the province’s citizens requirements for services. 

۱۸ تن کارمندان ملکی دولتی مربوط ادارات مختلف کورس آموزشی زبان انگلیسی و مهارتهای کمپیوتری را که برای مدت شش ماه ادامه داشت موفقانه به پایان رسانیدند. تصادیق و دانشی را که آنها در جریان کورس آموزشی فراگرفتند به کارمندان دولتی امکان خواهد داد تا فرآیندهای لازم کاری خویش را بهبودبخشند. آنها با داشتن مهارتهای بهتر لسانی قادرخواهند بود با سازمانهای بین المللی پیرامون برنامه های انکشافی مشترکاً کارنمایند. کارمندان ملکی دولتی همچنان توانایی آنرا خواهند داشت که از وسایل و تجهیزات کمپیوتری که از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان تهیه شده است استفاده نمایند و نیازمندیهای خدماتی شهروندان ولایت را مرفوع سازند. تا کنون، مقامات اداری ولسوالی فاقد دسترسی لازم به ابزار تخنیکی و تجهیزات عصری بودند و نمی توانستند وظایف روزمرۀ خویش را به شکل حرفوی انجام دهند.

در مراسم توزیع تصدیقنامه ها برای مامورین خدمات ملکی که در دفتر مقام ولسوالی دایر گردیده بود آقای شیر محمد ابو طارق ولسوال ولسوالی نهرشاهی و عبدالفغور عزیزی معاون ولسوال ولسوالی نهرشاهی اشتراک ورزیده بودند. آقای شیر محمد ابو طارق گفت "ما میخواهیم از آلمان برای همکاری های شان سپاسگذاری کنیم که ما را قادر به تغیر دادن پروسه های کاری دستی به کامپیوتری نمود." علاوه بر اعضای مقام ولایت بلخ، نمایندگان ادارۀ همکاری افغان-آلمان نیز جهت تبریکی فارغین کورس در مراسم مذکور حضور داشتند.

نهرشاهی یکی از ۱۴ ولسوالی ولایت بلخ بشمار می آید که دارای ۴۳۰۰۰ نفر نفوس و ۱۲۰ قریه می باشد. پروژۀ کورس آموزشی و تهیۀ وسایل کمپیوتری نیازمندیهای کارمندان ملکی دولتی ولسوالی نهرشاهی را از لحاظ تکنلوژی معاصر و آموزش ادارۀ عامه مرفوع می سازد و آنها از این پس می توانند به ساکنین محل خدمات بهتر و به موقع مبذول بدارند. نیازمندیهای مذکور از جانب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC) در اوایل سال ۲۰۱۳ به حمایت برنامۀ صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) در ولایت بلخارزیابی گردید.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمارمی آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق درشش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی رادرسطح ولایات وولسوالیه امطابق به اولویتهای انکشافی شان موردحمایت قرارداده و درعین زمان کورسهای آموزشی وبرنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور باداشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی،ت قویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالی ها و رشد شفافیت وشمولسازی مردم درر وند انکشاف ملی افغانستان است.