مراسم گذاشتن سنگ تهداب پل خواجه برهان در ولسوالی خلم

آلمان اعمار پل را به هزینه ۱۵.۵ میلیون افغانی در قریۀ خواجه برهان مربوط ولایت بلخ تمویل می کند که ۱۶ قریه را با مرکز ولسوالی خلم متصل می سازد.
05.04.1393
مراسم گذاشتن سنگ تهداب یک پل به طول ۲۶ متر و عرض ۵ متر در قریۀ خواجه برهان برگزارگردید. این پل۱۶ قریه را با مرکز ولسوالی خلم متصل خواهد ساخت. با بهبود جاده های ترافیک باشندگان قریه ها با مرکز ولسوالی ارتباط بهتر خواهند داشت که سرانجام به تسریع انکشاف اقتصادی در محل کمک خواهد کرد.

 “Our children – boys and girls – will have better access to school. Our farmers will have better access to markets. Overall, this bridge will have a positive impact on the economic and social development of 16 villages.” - Sayed Ibrar Hashimi, Khulm District Governor

محترم سید ابرار هاشمی، ولسوال ولسوالی خلم، انجنیر باسط عینی، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ، محترم محمد جان مخدوم، عضو شورای ولایتی، محترم عبدالحمید، رئیس شورای انکشافی ولسوالی خلم، محترم عبدالخالق تمکین، مشاور حکومتداری و انکشافی دفتر والی، نمایندگان مقام ولایت بلخ و ادارۀ همکاری انکشافی افغان-آلمان در مراسم آغاز رسمی کار ساختمان این پل اشتراک داشتند. محترم سید ابرار هاشمی کار ساختمان را رسماً افتتاح نموده از تعهد حکومت آلمان در امر بهبودبخشیدن شرایط زندگی اهالی ولسوالی خلم و قریه جان ماحول آن استقبال نمود. وی گفت: "کودکان ما اعم از پسران و دختران به مکتب دسترسی خوبتری خواهند داشت. دهقانان ما به بازارها دسترسی بهتر خواهند داشت. به طور کل، این پل بر انکشاف اقتصادی و اجتماعی ۱۶ قریه یک تأثیر مثبت خواهد داشت."

تصمیم مبنی بر اعمار پل خواجه برهان در ماه جولای سال ۲۰۱۱ از جانب کمیتۀ انکشافی ولایت بلخ (PDC) اتخاذ شده بود. این پروژه توسط ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ به حمایت صندوق وجهی انکشاف منطقه یی (RCDF) که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، عملی می گردد.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی،  تقویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالیها و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.