آلمان در زمینۀ آموزش نیروهای پولیس در مزارشریف از افغانستان حمایت می کند

حکومت آلمان پس از فراهم آوری کمکهای مالی و تخنیکی برای اعمار، حفظ و مراقبت و انکشاف مرکز آموزشی منطقه یی پولیس در مزارشریف، مالکیت و مسئولیت ادارۀ عمارات این مرکز را رسماً به وزارت امور داخلۀ افغانستان می سپارد.
05.04.1393
این مرکز که به مصرف مجموعی ۲،۳ میلیارد افغانی اعمار شده است شامل میدانهای آموزش تکتیکی، لیلیه ها، میدان انداخت، میدانهای ورزشی و سایر عمارات آموزشی به ظرفیت الی ۱۴۰۰ نفر پرسونل پولیس در یک زمان می باشد.

امروز حکومت آلمان مسئولیت اداره و پیشبرد مرکز منطقه یی آموزش پولیس (RPTC) در مزارشریف را به حکومت افغانستان سپرد. مراسم تسلیمی که در آن مرکز به اشتراک محترم  مسعود احمد عزیزی، معین پلانگذازی وزارت امور داخله، داکتر ردیب رئیس شورای ولایتی بلخ، عبدالرحمن رحیمی، رئیس پولیس ولایتی، الفونس آیگنر، رئیس تیم پروژۀ پولیس آلمان (GPPT)، داکتر کورنیلیوس زیمرمن، کنسل آلمان در مزار شریف و دوکتور هیلموت تایشمن، رئیس پولیس فدرال آلمان برگزارگردید یکی از مراحل مهم نهایی برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای حفظ، انکشاف و آموزش نیروهای پولیس افغانستان بشمار می آید. این برنامه که به هدایت وزارت امور خارجۀ آلمان عملی می شود هم برای اعمار مرکز مذکور و هم برای تجهیز افراد و افسران پولیس حمایت تخنیکی و مالی فراهم نموده است. این برنامه همچنان پروگرامهای خاص آموزشی را بخاطر کمک به افغانستان در راه ظرفیت سازی برای اداره و حفظ و مراقبت پایدار اماکن آموزشی خودشان عرضه کرده است.

این مرکز که مصارف انکشاف آن به دو میلیار افغانی بالغ می گردد دارای گنجایش بیش از ۱۰۰ تن پرسونل پولیس در لیلیه های مردانه و زنانه و ظرفیتآموزش الی ۱۲۰۰ تن افراد پولیس آموزنده و ۲۰۰ تن آموزگار را دارد. مساحت آن تقریباً به ۵۰۰۰۰۰ مترمربع می رسد و دارای چهار بخش می باشد که تقریباً ۱۰۰ عمارت دارای وظایف مختلف را تشکیل می دهند. کار ساختمان مرکز نخست در سال ۲۰۰۸ بر مبنای یک موفقتنامۀ همکاری با تیم پروژۀ پولیس آلمان (GPPT) آغاز گردید که ادارۀ همکاری افغان-آلمان ادارۀ ساختمانها و حفظ مراقبت تمام اماکن دیگر آنها را بعهده گرفت.

با تسلیمی این مرکز، وزارت امور داخلۀ افغانستان اکنون مالکیت و مسئولیت اداره و مراقبت تمام تأسیسات و تدابیر لازمۀ آنها مانند نسخین، تهویه، نلهای آب، برق، ساختمان و ترمیم، اماکن خارجی، پاککاری، آموزش باشندن در زمینۀ مراقبت از عمارات و فراهم ساختن راهنمایی ها برای حفاظت دارایی ها را به عهده گرفت.

ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان اعمار ساختمانهای پولیس را در سراسر برنامۀ اصلاحات پولیس رشد می دهد. علاوه بر اعمار مراکز آموزشی پولیس در مزارشریف، کابل، کندز و فیض آباد، ادارۀ مذکور در اعمار یک مرکز برای ریاست پولیس سرحدی در میدان هوایی کابل و یک مرکز لوژستیک برای وزارت امور داخله در کابل مساعدت نموده است. چون کار ساختمان به عهدۀ شرکتهای ساختمانی محلی گذاشته شده است وجوهی که سرمایه گذاری شده به اقتصاد منطقه یی می ریزد. آن اداره علاوه بر کار ساختمانی، کارمندان پولیس را در امر حفظ و مراقبت پایدار تعمیرات نیز آموزش می دهد.

تیم پروژۀ پولیس آلمان (GPPT) مسئولیت انسجام و پیشبرد کورسهای آموزشی پولیس را همراه با پولیس ملی افغانستان به عهده دارد.