پلان انکشاف اقتصادی منطقه یی برای ولایت بدخشان براه انداخته شد

به منظور تسهیل رشد اقتصادی و ایجاد محلات کار در ولایت بدخشان، شورای انکشاف ولایتی (PDC) با حمایت ادارۀ همکاری انکشافی آلمان یک پلان انکشاف اقتصادی منطقه یی را راه اندازی شد که جامعۀ محلی را در راه انکشاف تجارت و کسب و کار بسیج می سازد.
05.04.1393
امروز در حضور معاون والی بدخشان محترم داکتر گل محمد بیدار یک پلان انکشاف اقتصادی منطقه یی برای ولایت بدخشان راه اندازی شد.

این پلان انکشافی از جانب یک گروه کاری تخنیکی متشکل از نمایندگان ۲۷ سازمان دولتی و سکتور خصوصی بدخشان مانند مقام ولایت، ادارات ولایتی و موسسات تجارتی و تشبثات خصوصی تدوین شده است.

ولایت بدخشان به عنوان یک ساحۀ دورافتاده و کوهی ایکه انکشاف اقتصادی آن در برابر چندین چالش مانند زیربنای ضعیف، سطح بلند بیکاری و فقدان سرمایه گذاری مواجه است، پنداشته می شود. پلان انکشافی مذکور یک طرح استراتیژیک است که هدف از آن ایجاد یک پایۀ نیرومند تجارتی در آن ولایت می باشد.

در این پلان سکتورهای قابل اولویت اقتصادی ایکه در عین حال مورد دلچسپی سرمایه گذاری خصوصی قرارگرفته و برای ایجاد محلات کار و عواید برای اهالی محل مساعد است شناسایی گردیده است. مطابق این پلان پوتنسیال اقتصادی در سکتورهای زراعت و مالداری، معادن، گیاهها و عسل و نیز سیاحت و توریزم پیشبینی شده است. علاوه برآن، اقدامات در زمینۀ چگونگی بهبود شرایط سرمایه گذاری در سکتورهای اولویتی در پلان مذکور پیشنهاد شده است. گروه کاری تخنیکی می تواند به عنوان بورد مشورتی اقدامات مشترک دست اندرکاران دولتی و خصوصی را که مستلزم منظوری کمیتۀ انکشاف ولایتی می باشد پیشنهاد نماید. بالاخره، پلان حاوی یک طرح بازاریابی است که هدف از آن پیش کشیدن بدخشان در نقشۀ سرمایه گذاران خصوصی ملی و بین المللی می باشد. آنها "طبیعتاً بدخشان" را به مثابۀ شعار انتخاب کردند که اشاره به منابع طبیعی منطقه به عنوان منبع انکشاف اقتصادی می باشد.

حین تدویر محفل مذکور رئیس اقتصاد ولایت بدخشان محترم عبدالغفور فروغ جزئیات پلان را ارائه نموده و اقدامات لازم در زمینه که اعضای گروه کاری تخنیکی قبلاً روی آن موافقه نموده بودند مانند تدویر یک نمایشگاه و اعلام یک روز باز تمام موسسات تجاری در بدخشان رامعرفی کرد. علاوه برآن، معاون والی بدخشان محترم داکتر گل محمد بیدار دربارۀ ارزش پلان مذکور و نقش آن در تشویق جامعۀ محلی در جهت انجام فعالیتهای مشترک بخاطر جلب سرمایه گذاری توضیحات ارائه نمود.

ادارۀ Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH از تدوین پلان انکشاف اقتصادی منطقه یی به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) حمایت نموده است.