زنان ولسوالی زیباک می آموزند که چگونه از حقوق و مسئولیتهای خویش در جامعه دفاع کنند

زنان ولسوالی زیباک در یک ورکشاپ پنج روزه که در دفاتر شورای زنان به حمایت حکومت آلمان در مرکز آن ولسوالی تدویریافته بود اشتراک ورزیدند.
05.04.1393
هدف از این اقدام کمک به اشتراک کنندگان ورکشاپ در جهت آگاهی از حقوق شان می باشد.

زنان ولسوالی زیباک امروز یک گام بزرگی را در جهت خودارادیت و توامندی بیشتر برداشتند. ۴۰ تن زنان از قریه های مختلف آن ولسوالی یک ورکشاپ پنج روزه را که پیرامون حقوق و مسئولیتهای زنان در جامه دایرشده بود به پایان رسانیدند. آنها در کورسهای آموزشی، مباحثات و فعالیتهای مربوط به مسائل مختلفی که برای تساوی جنسیت خیلی مهم است اشتراک ورزیدند. در این ورکشاپ موضوعات حقوقی چون حقوق زنان و نقض حقوق زنان، و مطالب دیگر از قبیل رهبری زنان، نقش زنان در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع شان و دسترسی به بازار و فرصتهای کار برای زنان مورد بحث قرارگرفت.

۴۹٪نفوس ۱۳۰۰۰ نفری قرا و قصبات ولسوالی زیباک را زنان تشکیل می دهند، و شورای زنان آن ولسوالی که عضو جامعۀ مدنی می باشد زنانی را که در عرصه های مختلف نقش رهبری دارند مانند اعضای شورای انکشاف جامعۀ اناث، اعضای شورای انکشافی ولسوالی، اعضای شورای انکشافی محل، فعالین حقوق زنان و اعضای اناث شوراهابخاطر اشتراک در این گردهمایی دعوت کرده بود. دانشی را که زنان طی این ورکشاپ فراگرفتند می تواند به زنان خودارادیت بیشتر را به ارمغان آورد و به خانه ها و محلات شان نیز انتقال داده شود.

اقدام مذکور از جانب حکومت آلمان از طریق ادارۀ همکاری افغان-آلمان حمایت گردید و هدف آن کمک به زنان است تا از حقوق خویش که در قانون اساسی کشور تضمین شده است استفاده نمایند. آلمان علاوه بر کمک مالی و تخنیکی به ورکشاپ مذکور، تجهیزات اساسی برای دفتر را به منظور بهبودبخشیدن شرایط کار شورای زنان ولسوالی زیباک مانند میزها، چوکیها، یک کمپیوتر، ماشین چاپ و کمرۀ عکاسی فراهم نمود. این شورا در گذشته نیز برنامه ها و ورکشاپهای مشابه آموزشی را برای زنان از طریق کمکهای بین المللی پیش برده است.

محترم میراحمدشاه ذیغم ولسوال زیباک و محترمه ماه گل، آمر شورای زنان آن ولسوالی میزبانی مراسم ختم ورکشاپ را به عهده داشتند. این پروژه به تقاضای شورای زنان ولسوالی زیباک در همکاری نزدیک با مقام ولسوالی از جانب آن شورا پیاده گردید. وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در تمویل پروژه و صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) در حمایت آن سهیم بودند.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) کهجزادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHپیشبرده می شود. این صندوق درشش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالی ها مطابق به اولویتهای انکشافی شان موردحمایت قرارداده و درعین زمان کورسهای آموزشی وبرنامه های راهنمایی ر ابرای مأمورین ملکی دایرمی نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور باداشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی،تقویت نهاد های دولتی افغانستان درولایات وولسوالی ها ورشدشفافیت وشمولسازی مردم درروند انکشاف ملی افغانستان است.