آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 510
10.05.1397 | خبرنامه
دیروز، ریاست معارف ولایت تخار و همکاری افغان-جرمن قرارداد ساختمان سه لیسه دخترانه را امضاء نمودند. این لیسه ها محیط کافی آموزش را برای بیش از 14000 شاگرد فراهم خواهد نمود. کار ساخت این مکاتب 30 ماه را در بر خواهد گرفت که مشتمل بازسازی تعمیر کنونی و اعمار اماکن جدید میشود. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی (RIDF) ریاست معارف ولایتی را در تطبیق این پروژه ها یاری مینماید. همکاری افغان-جرمن ساختمان این مکاتب را به هزینه مجموعی 258 میلیون افغانی از طریق بانک انکشافی آلمان KfW تمویل مینماید.
08.05.1397 | خبرنامه
- در اخیر هفته گذشته محفل سنگ تهداب بازسازی سرک که محله سجادیه و امیری را باهم وصل میکند در مزارشریف برگزار گردید. این سرک بطول چهار کلیومتر در ولسوالی نهرشاهی موقعیت دارد.مقامات دولت محلی و نمایندگان همکاری افغان-جرمن در محفل اشتراک ورزیده بودند. بیش از 72000 شهروند از روند پیشرفته وضعیت ترافیک مستفید خواهند شد. ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت بلخ پروژه را تطبیق و از کار ساختمان آن نظارت مینماید. صندوق وجهی زیربنای منطقوی همکاری افغان-جرمن با هزینه 110 میلیون افغانی این پروژه را تمویل مالی نموده است.
04.05.1397 | خبرنامه
دیروز، یک ورکشاپ منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در مزارشریف دایر گردید. در حدود 30 نفر از ولایات مزارشریف، جوزجان، سرپل، سمنگان و بغلان در آن اشتراک ورزیدند. اشتراک کننده گان شامل مقامات دولتی سهم داران از جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مطبوعات بودند. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان ورکشاپ را تطبیق نمود. پروگرام توسعه حکومتداری خوب برای سکتور استخراجی افغان همکاری افغان-جرمن این برنامه را تمویل و حمایت نموده است. آقای عبدالمالک عاصم آمر ارتباطات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان به جلسه افتخار بخشید و افزود: انکشاف سکتور معادن برای رشد اقتصاد کشور ما مهم است. بیایید برای شفافیت سکتور معادن یکجا کار نماییم.
03.05.1397 | خبرنامه
دیروز 20 نفر از پرسونل ذکور و اناث ریاست معادن و پطرولیم ولایت بلخ و تصدی دولتی کود برق ورکشاپ سه روزه ی نقش جندر در سکتور معادن را تکمیل نمودند. هدف ازین ورکشاپ انکشاف مشارکت زنان در صنعت استخراج عنوان شده است. این ورکشاپ توسط پروگرام انکشاف حکومتداری خوب برای سکتور استخراج افغان همکاری افغان-جرمن با همکاری واحد جندر وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تمویل و تطبیق گردید.
28.04.1397 | خبرنامه
دیروز همکاری های افغان-جرمن یک کانال آبیاری باسازی و توسعه یافته و نیز یک باب ساختمان اداری را به اتحادیه مصرف کننده گان آب به مقام ولسوالی تشکان تحویل داد. حالا بیش از 13000 اهالی از مزایای کانال جدید آبیاری برای کشت و کار شان مستفید میشوند. با این کار اقتصاد محلی رونق یافته و وضعیت زندگی را شدیداً بهبود میبخشد. پروگرام ثبات افغانستان شمالی (SPNA) مصارف هر دو پروژه را که قیمت مجموعی آن 30 میلیون افغانی میشود تمویل نمود.
27.04.1397 | خبرنامه
امروز مقامات ریاست فوائد عامه ولایت سمنگان به نمایندگی ازین وزارت در ولایت سمنگان و همکاری های افغان-جرمن قرارداد توسعه زیربناهای مهم ترافیکی را امضاء نمودند. از شهر ایبک مرکز ولایت الی قریه دره ی ژوندون یک سرک به طول سه کیلومتر بشکل اسفالت اعمار میشود. همچنان یک سرک چغل به طول 800 متر قریه ژوندون را به شاهراه کابل-مزارشریف وصل خواهد کرد. بیش از 22000 شهروند از اتصال این شبکه سرک ها مستفید خواهند شد. این پروژه به هزینه مجموعی 90 میلیون افغانی از طرف صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی همکاری های افغان جرمن تمویل گردیده است.
24.04.1397 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان- 24 سرطان 1397 – دیروز همکاری های افغان-جرمن شش باب مکتب جدیدالتاسیس را به ریاست معارف ولایت بدخشان تحویل داد. این مکاتب در ولسوالی های ارگو، درایم، تگاب، تشکان و شهربزرگ موقعیت دارند. در مجموع به تعداد 4000 شاگرد ذکور و اناث از محیط تعلیمی پیشرفته مستفید خواهند شد. همکاری های افغان-جرمن ریاست معارف ولایتی را در کار اعمار مکاتب حمایت نمود که هزینه ساخت آنها 134 میلیون افغانی بوده که از طرف بانک انکشاف آلمان فدرال پرداخته شده است.
22.04.1397 | خبرنامه
دیروز نمایندگان مقام ولایت ، روسای ادارات و اعضای جامعه ی مدنی بدخشان در مراسم تهداب گذاری یک دفتر جدید حقوق در ولسوالی شهداء شرکت کردند. ریاست عدلیه زمین اعمار ساختمان را فراهم نموده و نیز از روند کار ساختمانی آن نظارت میکند. پروگرام حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) همکاری افغان-جرمن این پروژه را که در حدود 50000 شهروند این ولسوالی از خدمات آن مستفید خواهد شد با هزینه 4.4 ملیون افغانی تمویل نموده است.
08.04.1397 | خبرنامه
همکاری افغان-آلمان یک مرکز تربیه معلم را به ریاست معارف ولایت کندز سپرد. این مرکز ظرفیت حدود 1000 شاگرد در دشت ارچی را دارد. هر سال در حدود 100 معلم ذکور و اناث ازین مرکز فارغ خواهند شد. کار ساختمان این مرکز که 43 ملیون افغانی هزینه برداشت توسط برنامه ثبات شمال افغانستان (SPNA) تمویل گردید. ریاست معارف از تطبیق پروژه نظارت نمود و در آینده مرکز تربیه معلم را اداره خواهد کرد.
08.04.1397 | خبرنامه
هفدهمین نشست رسانه ای این هفته در بلخ تدویر یافت. چهار کارشناس و بیش از 50 خبرنگار در مورد نقش مطبوعات در ترویج انکشاف زراعتی در افغانستان تبادل نظر نمودند. این برنامه توسط همکاری افغان- آلمان تمویل و توسط میدیوتیک افغانستان اجراء گردید.