آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 526
06.06.1393 | خبرنامه
آنها طی این کورس آموزشی آموختند که چگونه داوطلبی های دقیق را برای پروژه های زیربنایی به درخواست حکومت افغانستان یا جامعۀ بین المللی بنویسند. هدف عمدۀ این کورس این بود که به ریاستهای سکتوری کمک شود تا فرایند مناقصه و داوطلبی پروژه های کوچک و متوسط را بدانند. دانش کسب شده به انجینرهای دولتی کمک خواهد کرد تا فهرست مفصل اقلام داوطلبی و کلیه معلومات لازم برای قراردادیها را بخاطر رعایت نورمهای لازم ساختمانی ترتیب دهند.
05.06.1393 | خبرنامه
در این کلینیک جدید که به مصرف ۲۷ میلیون افغانی در چارچوب برنامۀ همکاری افغان-آلمان اعمار می گردد، الی ۱۵۰ تن بیمار مربوط ۹۶ قریۀ آن محل در یک زمان تحت تداوی قرارگرفته می توانند. در حال حاضر، باشندگان آن ولسوالی مجبور اند فواصل طولانی را جهت مراقبت کافی صحی بپیمایند.
02.06.1393 | خبرنامه
در جریان یک کنفرانس دوروزه که از جانب ادارۀ همکاری آلمان-افغانستان و ادارۀ همکاری انکشافی سویس به نمایندگی از ریاست تربیۀ معلم وزارت معارف در کابل تدویر یافت، ۱۵۰ تن کارمندان دولتی و اعضای جامعۀ مدنی پیرامون راههای بهبودبخشیدن توازن جندر در میان معلمان افغانستان بحث نمودند.
30.05.1393 | خبرنامه
در نشست امروزی رسانه ها که به دعوت ادارۀ همکاری افغان-آلمان و میدیوتیک افغانستان در کابل دایر شده بود کارشناسان حکومت، جامعۀ مدنی، رسانه و سازمانهای بین المللی بخاطر بحث پیرامون دستاوردهای که رسانه ها تاکنون در افغانستان به آن نایل آمده اند و چالشهای که مطبوعات به آن در عرصۀ گزارشدهی پیرامون فساد اداری به آن مواجه اند، گردهم آمدند.
27.05.1393 | خبرنامه
سه پروژۀ مذکور با تمویل ۶،۳ میلیون افغانی مساعدت مالی حکومت آلمان اعمار می گردند.
23.05.1393 | خبرنامه
عمارات جدیدکه به مصرف۲۴ میلیون افغانی از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان تمویل میشود بخشی از ابتکار جدید انکشاف ظرفیت برای زنان در ولایت بدخشان بشمار می آید.
22.05.1393 | خبرنامه
با اعمار این دیوار ۸۰۰ تن زنان جوان و خانواده های شان اطمینان حاصل می کنند که آنها می توانند تعلیمات لازم را فراخواهندگرفت و پیشه و مسلک آیندۀ خویش را تعیین خواهند کرد. مصارف اعمار احاطۀ مکتب به ۳،۴ میلیون افغانی بالغ می گردد که از جانب حکومت آلمان تمویل خواهد شد.
20.05.1393 | خبرنامه
صنوف سیار مذکور که از خیمه های کلان تشکیل یافته مخصوصاً برای فعالیتهای اکادمیک درنظرگرفته شده و زمینۀ اشتراک در صنوف پوهنتون را برای ۹۰۰ محصل فراهم خواهد ساخت.
20.05.1393 | خبرنامه
فراگیری این دانش به ادارات محلی کمک خواهد کرد تا خدمات مؤثرتری را برای اهالی فیض آباد و ولسوالی های اطراف آن فراهم سازند.
18.05.1393 | خبرنامه
این عمارات در ابتدا برای مرکز آموزشی پولیس اعمار شده بود ولی اکنون به بناهای اکادمیک مبدل شده و برای استفادۀ فوری آن پوهنتون آماده می باشد.