آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 526
16.05.1393 | اخبار
متخصصان تخنیکی وزارت معارف بشمول مرد و زن در مباحثات مدل های جریان جندر برای ریاست عمومی تربیه معلم اشتراک ورزیده بودند.
11.05.1393 | خبرنامه
اعضای این شوراها با فراگیری مضامین ابتدایی و پیشرفته قادر خواهند بود مهارتهای خویش را بهبود بخشند و از منافع و پیشنهادات اهالی در برابر ادارات دولتی و سازمانهای انکشافی کاملاً نمایندگی نمایند. اعمار و تجهیز این انستیتو ت با مبلغ ۱۸،۴ میلیون افغانی از جانب حکومت آلمان تمویل گردیده است.
01.05.1393 | خبرنامه
حکومت آلمان ضمن بذل کمک مالی بالغ بر ۲.۶ میلیون افغانی از پروژۀ ساختمانی حمایت می نماید.
30.04.1393 | خبرنامه
در چارچوب این اقدام آموزشی که در اثر مساعدت مالی و تخنیکی آلمان انجام یافته است تهیۀ تجهیزات تکنولوژی اطلاعات به دفاتر دولتی آن ولسوالی به منظور ارتقای سطح مؤثریت در فراهم ساختن خدمات خیلی ضروری به اهالی نیز شامل می باشد.
24.04.1393 | خبرنامه
هدف این پروژه ایجاد مشترک یک سیستم مکاتب نمونه یی برای شاگردان دارای استعداد عالی می باشد. سفیر آلمان در افغانستان جلالتمئاب مارتین ییگر، طی مراسم امضای یادداشت مذکور روی اهمیت تعلیم و تربیه به مثابۀ عنصر کلیدی انکشاف و رشد در کشور و تمایل جمهوری فدرالی آلمان در جهت ادامۀ حمایت مالی و سیاسی آن برای مکاتب در افغانستان تأکید ورزید.
05.04.1393 | خبرنامه
هدف از این اقدام کمک به اشتراک کنندگان ورکشاپ در جهت آگاهی از حقوق شان می باشد.
05.04.1393 | خبرنامه
مراسم گذاشتن سنگ تهداب یک پل به طول ۲۶ متر و عرض ۵ متر در قریۀ خواجه برهان برگزارگردید. این پل۱۶ قریه را با مرکز ولسوالی خلم متصل خواهد ساخت. با بهبود جاده های ترافیک باشندگان قریه ها با مرکز ولسوالی ارتباط بهتر خواهند داشت که سرانجام به تسریع انکشاف اقتصادی در محل کمک خواهد کرد.
05.04.1393 | خبرنامه
این مرکز که به مصرف مجموعی ۲،۳ میلیارد افغانی اعمار شده است شامل میدانهای آموزش تکتیکی، لیلیه ها، میدان انداخت، میدانهای ورزشی و سایر عمارات آموزشی به ظرفیت الی ۱۴۰۰ نفر پرسونل پولیس در یک زمان می باشد.
05.04.1393 | خبرنامه
امروز در حضور معاون والی بدخشان محترم داکتر گل محمد بیدار یک پلان انکشاف اقتصادی منطقه یی برای ولایت بدخشان راه اندازی شد.
02.04.1393 | خبرنامه
این لیسه که به کمک مالی آلمان بالغ بر ۲۴ میلیون افغانی اعمار گردیده است دارای گنجایش ۱۲۰۰ شاگرد می باشد.