آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 530
05.04.1393 | خبرنامه
مراسم گذاشتن سنگ تهداب یک پل به طول ۲۶ متر و عرض ۵ متر در قریۀ خواجه برهان برگزارگردید. این پل۱۶ قریه را با مرکز ولسوالی خلم متصل خواهد ساخت. با بهبود جاده های ترافیک باشندگان قریه ها با مرکز ولسوالی ارتباط بهتر خواهند داشت که سرانجام به تسریع انکشاف اقتصادی در محل کمک خواهد کرد.
05.04.1393 | خبرنامه
این مرکز که به مصرف مجموعی ۲،۳ میلیارد افغانی اعمار شده است شامل میدانهای آموزش تکتیکی، لیلیه ها، میدان انداخت، میدانهای ورزشی و سایر عمارات آموزشی به ظرفیت الی ۱۴۰۰ نفر پرسونل پولیس در یک زمان می باشد.
05.04.1393 | خبرنامه
امروز در حضور معاون والی بدخشان محترم داکتر گل محمد بیدار یک پلان انکشاف اقتصادی منطقه یی برای ولایت بدخشان راه اندازی شد.
02.04.1393 | خبرنامه
این لیسه که به کمک مالی آلمان بالغ بر ۲۴ میلیون افغانی اعمار گردیده است دارای گنجایش ۱۲۰۰ شاگرد می باشد.
19.03.1393 | خبرنامه
متصدیان این گردهمایی حین پاسخ به پرسشهای اعضای مطبوعات به مسئولیت میدیا در قبال گزارش در بارۀ مسائل سیاسی و اجتماعی روشنی انداختند.
19.03.1393 | خبرنامه
هزینه این عمارت جدید ۳۳ میلیون افغانی میباشد که توسط همکاری آلمان با افغانستان فراهم شده است، این مرکز جدید محل کاری برای ۵۰ تن از کارمندان دولتی در بخش های معارف، امور مالی، زراعت و عدلیه میباشد.
14.03.1393 | خبرنامه
به عنوان یک گام دیگر در راه این کارزار ۲۰ عدد زباله دانی جدید در شاروالیهای قلعۀ ذال و آقتیپه با داشتن یک پلان تخلیه و تخصیص بودجه به منظور پاک نگهداشتن شهرها احداث گردید. این کارزار به ابتکار شاروالی قلعۀ ذال و ادارۀ ملی حفظ محیط زیست(NEPA) به سرمایۀ ۵۵۰۰۰۰ افغانی که از جانب حکومت آلمان از طریق ادارۀ همکاری افغان-آلمان تمویل می شود آغاز گردید. محترم حبیب اله محتشم ولسوال قلعۀ ذال و محترم محمد عوض شاروال قلعۀ ذال سپاسگذاری خویش را بخاطر حمایت از این کارزار به محترم مانفرید مایر، نمایندۀ وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان(BMZ) در ولایات کندز و بغلان اظهار نمودند.
11.03.1393 | خبرنامه
این اقدام که مصارف آن به بیش از 10 میلیون افغانی بالغ خواهد گردید به عصری سازی مرکز مراقبتهای صحی که برای تقریباً 10000 نفر خدمات صحی را عرضه می کند، کمک خواهد کرد.
05.03.1393 | خبرنامه
مرحلۀ نخست این پروژه شامل اعمار سه ذخیرۀ آب، پایپهای عمدۀ انتقال آب و تجهیزات چاهها می شود .
03.03.1393 | خبرنامه
در ولسوالی بغلان مرکزی برای واحد منجمنت تعلیم و تربیه دو عمارت جدید اداری و در قریۀ درۀ کلان یک باب مکتب تعلیمات متوسطه اعمار خواهد شد.