استراتژی

By the end of what is referred to as the ‘transformation decade’ (2015–2024) – a phase of far-reaching change processes – Afghanistan is to have attained the status of a ‘normal developing country’. That means that Afghanistan would still be extensively reliant on foreign assistance but would largely be capable of autonomously financing its budget and security costs. At present, however, the state has insufficient own funds to shoulder the country’s sustainable development that depends, above all, on the successful launch of an intra-Afghan peace process.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حال گفتگو .

توقع بر آن است که در اخیر مرحلۀ تحول (۲۰۲۴-۲۰۱۵)، یعنی مرحلۀ پروسه های دارای دگرگونی های عمیق، افغانستان به وضعیت یک کشور عادی در حال رشد خواهد رسید. این بدان معنی است که افغانستان از آن زمان به بعد هرچند کماکان به حمایت گستردۀ خارجی متکی خواهد بود، ولی خواهد توانست بودجه و مصارف امنیتی خویش را تا حدود زیاد به دوش گیرد. در حال حاضر، دولت افغانستان هنوز در موقفی نیست که انکشاف پایدار کشور را از منابع خود تمویل نماید، که این کشور را بیش از همه به راه اندازی موفقانه گفتگوهای صلح بین الافغانی وابسته می سازد.

همکاری آلمان با افغانستان در ایجاد شرایط ثبات درازمدت و انکشاف صلح آمیز افغانستان کمک خواهد کرد. این همکاری یک رویکرد همه جانبه و شبکه یی را با مساعی دیپلوماتیک و  پروژه های باثبات سازی مربوط به «بستۀ ثبات افغانستان»، سهمگیری در مأموریت آموزش و مشوره دهی ناتو، همکاری انکشافی، بازسازی نیروهای پولیس و کمک های بشردوستانه دنبال می کند. رویکرد مذکور در قدم نخست از جانب وزارت امور خارجه، وزارت همکاریاقتصادی و توسعه، وزارت امور داخله و وزارت دفاع آلمان عملی می شود. در بخش های زیرین توجه به بازسازی ملکی افغانستان معطوف می شود که به ویژه از جانب وزارت امور خارجه و وزارت همکاری های انکشافی و انکشاف آلمان حمایت می شود.

همکاری انکشافی آلمان از افغانستان حمایت می کند تا یک دولتی را تشکیل نماید که از جانب شهروندانش به حیث نمایندۀ مشروع منافع آنها و به عنوان مرفوع کنندۀ نیازمندیهای اساسی آنها شناخته شود. برای نیل به این هدف باید حکومت افغانستان در موقفی باشد که به مردم خویش دورنمایی عاری از فقر، فرار از کشور، مهاجرت و افراط گرایی را بگشاید.

جامعۀ بین المللی افغانستان را در راه رسیدن به خودکفایی حمایت می کند و روند اصلاحات و تحقق اهدافی را که روی آن با حکومت افغانستان توافق کرده است، تعقیب می نماید. این جامعه در کنفرانس وزرا منعقدۀ توکیو در سال ۲۰۱۲ ادامۀ تعهدات ملکی الی سال ۲۰۲۴ را منظور کرد. همچنین در کنفرانس وزرا در اکتوبر سال ۲۰۱۶ در بروکسل جامعۀ بین المللی بر مبنای اهداف اصلاحاتی که با حکومت افغانستان روی آن توافق شده است، تعهدات ملکی خویش در افغانستان و کمک های مالی بالغ بر رقم مجموعی ۱۵،۲ میلیارد دالر امریکایی را برای سال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ اعلام نمود. حکومت فدرالی آلمان برای این مدت حمایت ملکی بالغ بر ۴۳۰ میلیون یورو در سال را متعهد شد (که ۲۵۰ میلیون یورو از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه، و بقیه ۱۸۰ میلیون یوروی آن از جانب وزارت امور خارجۀ آلمان تهیه خواهد شد). اجرای تعهدات مذکور با تطبیق واقعی توافقات اصلاحات، بویژه در عرصه های حکومتداری خوب، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری و نیز همکاری در مسایل مربوط به پناهندگان و مهاجرت، پیوند دارد. روی پیشرفت ها در تطبیق اصلاحات توافق شده در کنفرانس وزرا پیرامون افغانستان که به تاریخ ۲۸ نوامبر سال ۲۰۱۸ در ژنیو تدویر خواهد یافت، بحث بعمل خواهد آمد و روی اهداف آیندۀ اصلاحات توافق خواهد شد.

در کنفرانس وزرا با موضوع افغانستان که در روزهای 27 و 28 نوامبر 2018 در شهر جنوا برگزار شد، 70 کشور و نهاد بین المللی با دعوت سازمان ملل متحد و دولت افغانستان شرکت کردند تا درباره پیشرفت های کنونی و حمایت های بیشتر برای افغانستان به ویژه در بخش صلح و اصلاحات گفتگو کنند. در این کنفرانس اجماع وجود داشت که صلح پایدار تنها توسط افغان ها بدست می آید – با توجه مناسب تمام بازیگران و گروه های ذیدخل.

کنفرانس وزرای جنوا همچنین به توافق های محکم تازه ای روی هدف های همکاری دست یافت. «چارچوب حسابدهی متقابل جنوا» (GMAF) اساس همکاری های مشترک میان دولت افغانستان و جامعه جهانی را در بخش های کلیدی توسعه مانند کاهش فقر، مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، رشد زنان و توسعه اقتصادی تشکیل می دهد. در عین حال، چارچوب یادشده از جامعه تمویل کنندگان می خواهد تا به اولویت های افغانستان توجه قوی تری نشان دهند.

عرصه های ذیل در محراق توجه کار و فعالیت آلمان در افغانستان قرار دارد:

 • تشویق پروسۀ صلح و مصالحه

حکومت فدرال آلمان ضمن تحکیم نهادهای دولتی افغانستان از جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می کند، بویژه رویکردهایی که به صلح و مصالحه در کشور کمک کنند، مورد پشتیبانی قرار می گیرند. علاوه بر آن، حکومت آلمان در جلوگیری از افراطگرایی و نیز در استحکام همکاری منطقه یی می کوشد.

 • باثبات سازی ملکی و تقویت پولیس

باثبات سازی ملکی و تقویت پولیس جز مکمله و لاینفک همکاری انکشافی و حمایت نظامی در یک رویکرد شبکه یی به شمار می آید. هدف این است که پیش شرط های لازم برای روند صلح آماده شوند. وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان از وزارت امور داخلۀ افغانستان در تقویت نیروهای پولیس است تا این نیروها در موقفی باشند که امنیت را با درنظرداشت اصول حاکمیت قانون تامین نمایند.

 • محلات کار به عنوان دورنماها در برابر افراطگرایی

سالانه در حدود ۴۰۰٬۰۰۰ جوان به بازار کار وارد می شوند. حمایت از کاریابی و ایجاد محلات جدید کار باید برای مردم دورنماها را بوجود آورد و برای زنان و مردان به گونۀ مساوی یک آیندۀ مطمئن را فراهم سازد.

 • آیندۀ خوب از طریق تعلیم و آموزش

پایۀ اشتغال و سهمگیری سیاسی را تعلیمات خوب و آموزش مسلکی تشکیل می دهد. آموزش مسلکی مبتنی بر بازار کار و تعلیمات اساسی برای مردم امکانات بهتری را می گشاید تا زندگی خویش را شکل دهند. ما از طریق ظرفیت سازی و اقدامات زیربنایی در بهبود کیفیت آموزش مسلکی و نیز در تعلیمات ابتدایی و ثانوی کمک می کنیم. ما همچنین از ساختارهای موجود و فعال مانند آموزش سنتی استاد-شاگردی استفاده نموده، آنها را بیشتر توسعه می دهیم.

 • تأمین عدالت از طریق حکومتداری خوب

مقامات، ادارات و نهادهای مؤثر، تأمین کنندۀ نظم، صلح اجتماعی و مصونیت حقوقی اند. آنها با ارتقای ظرفیت ساختارهای حاکمیت قانون و حکومتداری غیرمتمرکز، باید مهارت ها و درک درست از انجام وظایف به گونۀ شفاف را کسب کنند، با فساد اداری به گونۀ مؤثر مبارزه نمایند و حقوق زنان را تقویت بخشند.

 • رشد اقتصادی در مناطق روستایی

سه چهارم افغانان در دهات زندگی می کنند که اکثریت آنها در زراعت مصروف کار اند. از این لحاظ، ما در این عرصه بویژه از ایجاد فرصت های تولیدی دوامدار و نیز موقت به گونۀ مثال از طریق توسعه و تقویت زنجیره های ارزش مانند شیر و گندم حمایت می کنیم.

 • آماده ساختن زیربنای اساسی

دسترسی مردم افغانستان به زیربنا، خدمات و محلات رهایش عامه علی رغم تمام پیشرفت ها هنوز هم بویژه در مناطق روستایی خیلی محدود است. هدف از تعهد ما در این عرصه این است که فراهم سازی زیربنای اساسی از قبیل انرژی و آب برای مردم، بخصوص گروه های آسیب پذیر مانند اشخاص بیجاشدۀ داخلی را بهبود بخشید و شهرسازی را توسعه داد تا به انکشاف دوامدار دهات و شهرها کمک کرد. زیربنای اساسی فعال، اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی را نیز تقویت می بخشد.

 • تحکیم ساختارهای محلی

یک شرط مهم انکشاف همانا پذیرش مسئولیت از جانب شرکای محلی است. به همین دلیل، حکومت فدرال آلمان ساختارهای تصمیم گیرندۀ محلی را تقویت می نماید و به گونۀ فزاینده آنها را در تصمیم گیری و تطبیق اقدامات سهیم می سازد. این رویکرد همچنین در حل تنازع منافع کمک می کند. تا جائی که ممکن باشد کارهای ساختمانی توسط کارگران محلی و مواد ساختمانی محلی انجام می یابد تا در خود محل، فرصت های کار و درآمد برای مردم بوجود آید.

 • ارایه کمک های بشردوستانه

با وصف تمام کوشش ها برای صلح و انکشاف، بنابر گزارش سازمان ملل 4.2 میلیون نفر در افغانستان در سال 2018 به کمک های پایدار بشردوستانه نیاز دارند.  مردم افغانستان از پیامدهای حوادث پیوستۀ طبیعی و منازعات نظامی چندین دهه رنج می برند. هر دو مصیبت باعث به میان آمدن شمار زیادی از اشخاص بیجاشدۀ داخلی می شود که مانند عودت کنندگان از کشورهای همجوار پاکستان و ایران به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

 • نقش جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی در تقاضای شفافیت و پاسخگویی از نهادهای دولتی و در رشد دگرگونی اجتماعی نقش کلیدی دارد. از همین جهت حکومت فدرال آلمان با سازمان های جامعۀ مدنی از نزدیک کار می کند و به آنها مشوره می دهد تا آنها در فرآیندهای دولتی اشتراک بیشتر داشته باشند و به این ترتیب در تحقق حقوق مدنی سهم خویش را ادا نمایند.

 • حمایت به مثابۀ انگیزش اصلاحات

در مقابل حمایت مالی، حکومت فدرال آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تعهدات خویش برای اصلاحات را در عرصه های حکومتداری خوب، مبارزه علیه فساد اداری، حمایت از حقوق زنان و  سهمگیری اقتصادی و نیز همکاری در موضوعات مهاجران و پناهندگی جامۀ عمل بپوشاند.

حکومت فدرال آلمان در نظر دارد در آینده به گونۀ هدفمند همکاری خویش را با شرکای اصلاحات جانب افغانی توسعه دهد و در ضمن برای شفافیت، مسئولیت پذیری و سمتیابی انکشاف، انگیزه های های بیشتری را فراهم نماید.

لذا حمایت بیشتر وابسته به تطبیق اصلاحات از جانب حکومت افغانستان خواهد بود که مشترکاً روی آن توافق صورت گرفته است. هرگاه علایم پیشرفت کافی اصلاحات در یک عرصه به مشاهده نرسد، ما حمایت خویش را کاهش داده یا آن را متوقف می سازیم. آلمان و جامعۀ بین المللی دونرها، حمایت های خویش را باهم از نزدیک هماهنگ می سازند.

 

همکاری آلمان با افغانستان – حضور در یک محیط شکننده

ادارۀ همکاری آلمان در مناطق مختلف، بشمول ساحات بحرانی و درگیر منازعه فعالیت دارد. این مناطق مشخصا به تعهد گسترده حکومت آلمان نیاز مبرم دارند. نهادهای ملی و سازمان های جامعۀ مدنی برای تضمین زندگی در فضای صلح، امنیت و ثبات سیاسی و نیز در جهت ایجاد دورنماهای اقتصادی و توانمندسازی تمام مردم برای سهمگیری در این راستا به حمایت نیاز دارند.

توجه ادارۀ همکاری آلمان به همکاری نزدیک و مبتنی بر شرایط مساوی با مردم افغانستان و همکاران ملی در کشور متمرکز می باشد. این شرکا در نهایت باید قادر باشند تا مهارت های لازم را برای برنامه ریزی و اجرای مستقلانه برنامه های توسعه ای در درازمدت، کسب کنند. به همین علت، یکی از اولویت های مهم حکومت آلمان این است که در همفکری نزدیک با شرکای افغان کار نماید تا برنامه ها با درنظرداشت شرایط خاص افغانستان تنظیم شوند و با نیازهای محلی به بهترین نحو ممکن سازگار گردند.

در راستای این مساعی، کارشناسان افغان که در سازمان های تطبیق کننده مصروف کارند، نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می کنند. هدف دوامدار همکاری های فنی و مالی، همانا آشنا ساختن کارکنان ملی با روند همکاری آلمان و آموزش آنها برای مدیریت روند تطبیق برنامه ها است. هدف غایی این است که مهارت ها و کارشناسی در داخل کشور ایجاد شود تا به تدریج مسئولیت به کارمندان افغان که به گونۀ فزاینده تجارب عملی کسب می کنند، واگذار شود  و به این ترتیب آنها در فرآیندهای مدیریت سهیم ساخته شوند. آنها همراه با کارشناسان بین المللی باید قادر باشند که در زمینۀ برنامه ریزی مسلکی برنامه ها، مدیریت و تطبیق آنها و تأمین مؤثریت و دوام تمام اقدامات با شرکای افغان همکاری نمایند.

امنیت کارکنان ملی و بین المللی در افغانستان اولویت مهم حکومت آلمان است. اوضاع در کشور به گونۀ دوامدار نظارت می شود و در صورت لزوم، تدابیر مناسب ایمنی می تواند در نظر گرفته شود و معیارهای لازم در محل بهبود یابد. اگر لازم باشد که کارشناسان بین المللی موقتاً افغانستان را ترک گویند، فعالیت ها متوقف نخواهند شد. در نیتجۀ تقویت ظرفیت کارکنان افغان، برنامه ها بدون اخلال ادامه خواهند یافت. افزون بر آن، مدیریت تداوم کار، به گونۀ دوامدار مورد آزمایش قرار می گیرد: وقتی کارمندان بین المللی نتوانند موقتاً در ساحه حضور داشته باشند، مدیریت پیگیرانۀ امور بازهم تضمین می شود. این مدل، موفقیت خویش را به اثبات رسانیده و به گونۀ دوامدار توسعه داده می شود. از مرحلۀ برنامه ریزی به بعد، برنامه ها طوری طرح ریزی شده اند که امکان می دهد، حتی از فاصلۀ دور در خارج مدیریت شوند و کماکان ادامه یابند. با درنظرداشت کلیه معیارهای امنیتی، این کار به موجب سهیم بودن فعالانه کارشناسان ملی و همکاری نزدیک با آنها در کلیه پروژه ها و برنامه های ادارۀ همکاری آلمان ممکن است. به این جهت، برنامه های همکاری آلمان می تواند تحت شرایط دشوار امنیتی پیاده شود و کیفیت و موثریت آنها تأمین گردد.

نتایج همکاری های توسعه ای آلمان
 

Screen shot CevTracker

دستیابی، نظارت و ارزیابی نتایج –همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان چگونه کار می کند

به منظور کاربرد و تأثیرات مستمر همکاری آلمان با افغانستان، دولت آلمان از پیشرفت در تطبیق استراتیژی، نتایج هر برنامه را به طور منظم بررسی و ارزیابی می کند. 

 مربوط>