درباره ما

از زمان شکست طالبان در سال 1379، افغانستان از طرف جامعه جهانی حمایت بی نظیری شده است، به شمول کشور آلمان که در هندوکش با منابع گسترده نظامی وغیرنظامی فعالیت دارد تا از افغانستان در مسیر صلح، ثبات وتوسعه فراگیر حمایت کند. حتی اگر صلح داخلی جامع دور باشد، اقتصاد وجامعه افغانستان پیشرفت چشمگیری داشته است. در صفحات ذیل بینشی از همکاری چند جانبه آلمان وافغانستان به شما ارائه می دهیم. چرا؟ چون همکاری آلمان با افغانستان با وجود چالش های دوام دار موفقیت قابل توجهی کسب نموده است.

آلمان وافغانستان از آغاز قرن 21 روابط نزدیکی داشته اند. در سال 1392، این دو کشور 100 سال دوستی افغانستان وآلمان را تجلیل نمودند. امروزه حمایت آلمان از افغانستان متمرکز بر همکاری های توسعه ای، اقدامات تثبیت کننده وکمک های بشردوستانه به همراه آموزش، مشوره دهی وپشتیبانی از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان می باشد. هدف، کمک به پیشرفت دموکراتیک ومسالمت آمیز افغانستان وجلوگیری از تبدیل دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن برای تروریزم است.

ابتکارات جامعه مدنی دولت آلمان توسط متخصصین افغان، آلمانی و بین المللی در افغانستان تطبیق میشوند که این متخصصین به نمایندگی از دولت آلمان توسط سازمان های اجرا کننده رسمی بانک توسعه ای kfw و سازمان Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  و همچنین سازمان های مختلف بین المللی و غیر دولتی محلی فرستاده شده اند. در سال های اخیر، تعداد کارشناسان فرستاده شده کاهش یافته است وبه طور فزاینده اقدامات منتخب تا حد زیادی توسط متخصصن افغان اداره می شود.

هدف از تلاش های آلمان در افغانستان کمک به توسعه ساختار کشور است که براساس توانایی در تضمین امنیت، قانون، و همچنین توسعه اقتصادی و نهایتا تسریع ثبات در سرتاسر کشور مشروع و قانونی تلقی میشود. بدین ترتیب شرایط زندگی و امیدواری مردم افغانستان به شکل دوامدار بهبود می یابد و منجر به صلح، امنیت و ترقی میگردد.

در صفحات ذیل نگاه کلی بر حمایت آلمان از توسعه وبازسازی مدنی در افغانستان ارائه شده است.