شرکای آلمانی

دولت آلمان، افغانستان را از سال 1380 تا کنون حمایت کرده است. در فاصله سال های 1389 تا 1393، آلمان بودجه اش برای بخش غیرنظامی افغانستان را به 430 میلیون یورو در سال افزایش داد. فعالیت توسعه ای آلمان در افغانستان، پررنگ تر از هر کشور دیگری است.

  

نهاد طرف قرارداد:

 • وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ)
 • وزارت امور خارجه آلمان
 • وزارت امور داخله آلمان

نهادهای سیاسی در کابل:

 • (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES
 • (Heinrich-Böll-Stiftung (HBS
 • (Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS

نهادهای اجرایی دولتی:

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 • KfW Development Bank

دیگر شرکا:

 • Goethe Institut
 • (German Academic Exchange Service (DAAD
 • (Central Agency for Ger­man Schools Abroad  (ZfA