شرکای افغان

استراتژی انکشاف ملی افغانستان بخش های کلیدی را شناسایی کرده اند که عبارت اند از: امنیت و حکومتداری خوب، بشمول تساوی جنسیتی، حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی و اجتماعی. هدف اساسی استراتژی انکشاف ملی افغانستان کاهش فقر در افغانستان است. دولت آلمان از تلاش های دولت افغانستان در سطح ملی پشتیبانی می کند و از ریاست های وزارت های مختلف در ولایت ها و ولسوالی ها حمایت می نماید. همچنین، کارشناسان خدمات ملکی صلح، شرکای محلی از جامعه مدنی را در زمینه ارتقای حقوق بشر و روند صلح مشاوره می دهند.

وزارت ها و نهادهای دولتی

 • وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 • وزارت تجارت و صنایع
 • وزارت اقتصاد
 • وزارت انرژی و آب
 • وزارت مالیه
 • وزارت امور داخله
 • وزارت عدلیه
 • وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
 • وزارت معادن و پترولیم
 • وزارت صحت عامه
 • وزارت فواید عامه
 • وزارت احیا و انکشاف دهات
 • وزارت ترانسپورت و هوانوردی
 • وزارت امور شهرسازی
 • وزارت امور زنان
 • معینیت تعلیمات فنی و مسلکی
 • کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 • اداره مستقل ارگان های محل

دیگر شرکا

 • نهادهای غیردولتی افغانستان
 • شوراهای انکشاف محل
 • شوراهای ولایتی
 • ریاست های وزارتخانه ها در ولایت ها و ولسوالی ها