معلومات حقوقی

رفع مسئولیت

مواد کارتوگرافیک مندرج این سایت به هیچ وسیله به معنی برسمیت شناختن سرحدات و اراضی حسب حقوق بین الدول نیست. وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان هیچگونه مسئولیتی را در قبال معلومات ارائه شده در این سایت نمی پذیرد. ما نمی توانیم تضمین کنیم که سندی که از این صفحه به گونۀ آنلاین قابل کسب باشد با متن رسمی دقیقاً مطابقت دارد. تنها ابزارهای حقوقی ایکه در جریدۀ رسمی آلمان (Amtsblatt) به نشر رسیده باشد الزامی می باشد.

این ویبسایت با دقت زیاد آماده شده است. با وجود آن، هیچ تضمینی برای صحیح بودن و دقیق بودن معلومات ارائه شده داده شده نمی تواند. هیچگونه جبران خساره یا زیانی که از استفادۀ این صفحه به گونۀ مستقیم یا غیرمستقیم ناشی می شود، وجود ندارد در صورتیکه سبب آن عمدی یا تغافل شدید نباشد.

 

پیوندهای خارجی

محکمۀ منطقه یی هامبورگ (Landgericht Hamburg) فیصله کرده است که ایجاد یک پیوند به ویبسایتهای دیگر می تواند ایجاد کنندۀ این پیوند را در قبال محتویات سایت مرتبط مسئول سازد. مطابق به صراحت محکمۀ مذکور، با فاصله گرفتن واضح از چنین محتویات می توان از این مسئولیت اجتناب ورزید.

هرگاه پیوندهای خارجی در این ویبسایت به کار برده شده باشد ، یعنی پیوندهای صفحاتی که تحت ویبسایتهای ذیل:http://www.gc-afg.de http://www.germancooperation-afghanistan.de  یا http://ez-afghanistan.de/ موقعیت نداشته باشد، بدین وسیله ما از تمام مسئولیت در قبال محتویات یا مشی حفظ ارقام و معلومات منابع خارجی با صراحت رفع مسئولیت می کنیم. اگر شما معتقد هستید که صفحات خارجی پیوند داده شده قوانین نافذه را نقض می کند یا به گونۀ دیگری حاوی مواد غیرمناسب است، لطفاً ما را در جریان بگذارید.

 

حفظ ارقام و معلومات

برای معلومات مزید در بارۀ حفظ  ارقام و معلومات به این صفحه مراجعه کنید:Privacy