نتایج همکاری های توسعه ای آلمان

دستیابی، نظارت و ارزیابی نتایج –همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان چگونه کار می کند؟ به منظور کاربرد و تأثیرات مستمر همکاری آلمان با افغانستان، دولت آلمان از پیشرفت در تطبیق استراتیژی، نتایج هر برنامه را به طور منظم بررسی و ارزیابی می کند.

همکاری آملان با افغانستان

گالری عکس ها

 

هدف تمام برنامه های همکاری آلمان با افغانستان تنها دستیابی به نتایج پایدار است. به طور خاص، به این معنی که پروژه ها برای استفاده درازمدت طراحی شده اند تا نتایج مؤثر را برای مردم افغانستان، فراهم سازند و اطمینان حاصل شود که مسئولیت ها و فعالیت ها منبعد از طرف حکومت و سکتور خصوصی مستقلانه متقبل خواهند گردید. در هنگام برنامه ریزی چنین پروژه هایی، یک تیم از کارشناسان، ارزیابی امکان سنجی را در سطح محلی انجام می دهد، بنابراین اطمینان حاصل می شود که برنامه های همکاری توسعه ای آلمان مفید و پایدار هستند. این همچنین شامل توجه به حقوق بشر و حساسیت جنسیتی است.

در نظر است تا تطبیق فعالیت های انکشافی، منتج به تغییرات گردد. برای تایید نتایج، پیشرفت هر پروژه به طور متداوم نظارت می شود و در نهایت به طور کامل مطابق با استانداردهای کیفیت بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

از اخیر سال 2009، اطلاعات مربوط به همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان در زمینه هایی چون فعالیت های ساختمانی، خدمات مالی و آموزش و پرورش با استفاده از یک سیستم ردیابی، ثبت شده است. این سیستم در سال 2010 تحت عنوان «توسعه یکباره برای شمال افغانستان» ایجاد گردید. هدف آن مستندسازی فعالیت های انجام شده، اطمینان از گزارشدهی قابل اعتماد و تقویت پاسخگویی به مردم و مالیات دهندگان با توجه به بودجه مورد استفاده و دستیابی به نتایج لازم، می باشد.

در سال 2014، سیستم ردیابی با سیستم ردیاب توسعه ای آلمان برای افغانستان یا به اختصار DevTracker به‌روز گردید. هدف بخش جدید اینست تا اطلاعات را به شیوه ای کاربرپسند ارائه دهد و نتایج، اطلاعات یا یافته ها را در شرایط کیفی مستند و توضیح نماید. این، به نوبه خود، تجزیه و تحلیل را تسهیل کرده و گزارش شفاف را بوجود می آورد. خلاصه ای از ارزیابی های پروژه، منتشر شده و به صورت آنلاین قابل دسترس می باشد. علاوه بر این، هر پروژه گزارش پیشرفت سالانه را در بخش های مختلف برنامه، ارائه می دارد.


Screen shot DevTracker

اطلاعات ردیاب DevTracker در حال حاضر عمدتا برای اهداف روابط عمومی یا به عنوان منبع اطلاعات برای وزارتخانه های آلمان و افغانستان و سفارت آلمان استفاده می شود.

در پاسخ به درخواست و پرسش‌های مشخص، می‌توان معلومات استخراج‌شده از DevTracker را ارایه کرد.

در صورتی که بیش از این و برای مقاصد پژوهشی به دسترسی به DevTracker نیاز دارید، لطفا برای ما یک درخواست به همراه توضیحی کوتاه در مورد پروژه تحقیقاتی‌تان به این ایمیل آدرس بفرستید: devtracker-afg@giz.de. پس از بررسی، می‌توان دسترسی موقت را فراهم کرد.

همچنین در دیتابیس کمک‌های انکشافی وزارت مالیۀ افغانستان که در دسترس همگان قرار دارد، می‌توانید دربارۀ بیشتر پروژه‌های تمویل‌شده توسط دولت آلمان، معلومات لازم را بیابید.

 


 

هدف از نظارت نتایج، بهبود مؤثریت و مثمریت فعالیت ها است، تا با منابع مورد استفاده به بهترین «نتایج» نایل گردد. این امر شفافیت بیشتری را در رابطه با پیشرفت و نقص در فعالیت های پروژه فراهم می کند. مستندسازی درازمدت و مقایسه نتایج، منتج به نتیجه گیری می شود که می تواند برای بهبود پروژه های آینده، مورد استفاده قرار گیرد.

 

تطبیق

نظارت

 

فعالیت های همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان در سطوح مختلف با استفاده از دیتابیس، مستندسازی و نظارت می شود.

در سطح بین المللی، این دستاوردها در همکاری با نهادهای بین المللی به دست می آید:

  • پلت فارم انترنتی ادارۀ ابتکار شفافیت بین المللی کمک ها، برای افزایش شفافیت لینک های مربوط به هزینه های مالی سالانه وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان و دیگر تمویل کنندگان را فراهم می کند.
  • ادارۀ همکاری های انکشافی آلمان در مشارکت جهانی برای همکاری های انکشافی (GPEDC)، در مورد مؤثریت کار توسعه ای مشترک در افغانستان، با تأکید ویژه بر دستیابی به اهداف پایدار انکشافی، گزارش می دهد.
  • سروی سالانه بنیاد آسیا تحت عنوان سروی مردم افغانستان، دیدگاه های افغان ها را بررسی می کند. این سروی، چشم انداز جامعه جهانی در مورد انواع اقدامات انکشافی و نتایج حاصله در سطح محلی را مورد بررسی قرار می دهد.

فعالیت های نظارتی نیز بطور مشترک با کشور شریک یعنی افغانستان و نهادهای آن انجام می شود:

  • دیتابیس کمک های انکشافی وزارت مالیه افغانستان نشان دهنده چارچوب مالی و طیف وسیعی از اقدامات کمک کنندگان دوجانبه و چندجانبه بین المللی و نیز برنامه های همکاری آلمان با افغانستان است. این دیتابیس همه ساله با اطلاعات جدید به‌روز می شود و به زبان های دری و انگلیسی در دسترس عموم قرار می گیرد.
  • علاوه بر فعالیت های ویژه نظارتی، دولت آلمان، به منظور بهبود روند ارتباطات، نظارت و ارزیابی، از وزارتخانه های افغانستان در فعالیت های مشورتی و ظرفیت سازی نیز حمایت می کند.
  • نتایج فعالیت پروژه هایی که توسط دولت آلمان تمویل می شوند، بطور مستمر تحت نظارت قرار می گردد. 

رزیابی

در پایان هر پروژه، ارزیابی دقیق توسط مفتشین بیرونی مطابق با استانداردهای بین المللی کیفیت (معیارOECD-DAC ) انجام می گیرد. یافته های این ارزیابی ها میزان دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده، اهمیت پروژه، پایداری و کارآمدی پروژه، و این که آیا می توان اقدام به تمدید فعالیت کرد، را نشان می دهد. این نتایج برای پروژه های آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان در استراتژی کشور خود  برای 2014-2017، اولویت های اهداف استراتژیک انکشافی خود را مشخص می کند. شاخص های استراتژی کشور نشان دهنده اهداف انکشافی است که در پایان پروژه به دست خواهد آمد و ارزیابی مستقل از استراتژی کشور را امکان پذیر می سازد. ارزیابی های موقت به تحولات جاری مربوط می شود و به طراحی استراتژی بعدی کشورها و تنظیم جهت گیری استراتژیک همکاری های انکشافی آلمان-افغان، کمک می کند. اطلاعات DevTracker در تهیه یک استراتیژی جدید در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته و از ارزیابی جامع تمام فعالیت ها حمایت می کند.

ارزیابی بعدی رویکرد جهانی و استراتژی 2014-2017 کشور برای سال 2019 تنظیم شده است. برای انجام این ارزیابی، مفتشین مستقل از ارزش های ابتدائی که در سال های 2014 و 2015 ایجاد شده اند، برای سنجش هر تغییری که در مقایسه با وضعیت اولیه صورت گرفته است، استفاده خواهند نمود. آنها همچنین از اطلاعات DevTracker، و در ارزیابی و نظارت از اطلاعات هر پروژه استفاده خواهند نمود. علاوه بر این، به عنوان بخشی ازسروی سالانه مردم افغانستان در ولایات شمال کشور که از اولویت های اداره همکاری آلمان اند، وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان، اطلاعات بیشتری را در ولسوالی هایی که همکاری توسعه ای آلمان فعال است و شواهدی از تغییرات در انکشاف وجود دارد، جمع آوری کرده است.

 

نتایجی که تا کنون بدست آمده

برخی از تمویل کنندگاه چند جانبه و دوجانبه در عرصه همکاری های توسعه ای، بر رویکردها و فعالیت های خود یک ارزیابی جامع را اعمال کرده و نتایج آن را در سطح جهانی در اختیار عموم قرار داده اند. بعضی از این تمویل کنندگان عبارت اند از: اداره سیگار، دولت کانادا، اداره کشور ناروی برای همکاری انکشافی (Norad) و بانک جهانی. این موارد تنها نشان دهنده نمونه های بسیار عالی ارزیابی (ملکی – نظامی) است و نه خلاصه ای از ارزیابی های همه تمویل کنندگان دوجانبه و چندجانبه و سازمان های انکشافی ذیدخل در افغانستان.

به طور خلاصه می توان گفت که با توجه به تلاش های قابل ملاحظه انکشافی جامعه بین المللی، مردم افغانستان و دولت افغانستان از سال 2001 پیشرفت قابل توجهی در زمینه های آموزش و پرورش، صحت، انرژی، مدیریت آب، و ظرفیت سازی سازمانی مقامات دولتی و ولایتی و همچنین بهبود حکومتداری خوب، داشته اند.  در عین زمان، ارزیابی ها، نقایص اساسی را که هنوز هم باید مورد توجه قرار گیرند، برجسته می کنند. این موارد مثلاً شامل عدم شناخت کافی از حقوق بشر، پیشرفت بسیار محدود در حقوق زنان، نرخ پایین ثبت نام دختران در مکتب، میزان بالای ترک مکتب از سوی شاگردان، سطح بالای بیسوادی، رشد اقتصادی پایین و فساد اداری در دولت افغانستان، می شوند.

اما، اکثر ارزیابی ها نیز به کاستی های تمویل کنندگان چندجانبه و دوجانبه نیز اشاره می کنند. این کاستی ها شامل هماهنگی ناکافی در فعالیت ها بین کشورهای کمک کننده و سازمان های کمک کننده می شود. همکاری ملکی- نظامی ناکافی و بدون هماهنگی لازم بوده است. در بسیاری از موارد، ساختار موازی ایجاد شده است و بازیگران به اندازه کافی، بر تقویت نهادهای دولت افغانستان در سطح ملی و محلی توجه نکرده اند. در زمینه همکاری نظامی- ملکی، در انتخاب بازیگران و نهادهای شریک، توجه کمتری صورت گرفته است. فعالیت های انکشافی در ولایات مساویانه صورت نگرفته اند و ظرفیت جذب نهادهای داخلی افغانستان در اجرای فعالیت های توسعه ای، ناکافی بوده است. در نهایت، فساد گسترده در بعضی موارد حتی بدتر شده است.

یافته های این ارزیابی به وضوح نشان می دهد که پروژه های انکشافی در برخی موارد، تاثیرات قابل توجهی داشته و در وضعیت زندگی مردم در بسا موارد بهبود قابل توجهی را به میان آورده اند. در عین حال، نهادهای دولتی هنوز هم بسیار ضعیف بوده و پذیرش بسیار کم دارند. برای بسیاری از افغان ها وضعیت ناپایدار وحتی بدتر شدن وضعیت امنیتی موجب نگرانی می باشد و امید بسیار اندک برای آینده اقتصاد و سیاست وجود دارد. برای پیشرفت در این زمینه ها نیاز به استراتیژی های جدید و هدفمند می باشد.

آخرین نتایج همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان دربخش  مرور کلی اطلاعات خلاصه شده و نشان دهنده پیشرفت های حاصله از طریق  اقدامات تمویل شده از جانب کشور آلمان است.