به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، همکاری آلمان با افغانستان  در سه عرصۀ اولویت انجام می یابد: حکومتداری خوب (حاکمیت قانون، سهمگیری سیاسی و ادارۀ عامه)، تشویق اقتصاد و اشتغال (بشمول آموزش مسلکی) و نیز زیربنای روستایی و شهرسازی (بشمول انرژی، آب آشامیدنی و دفع فاضلاب). توسعه تعلیمات ابتدایی و ثانوی نیز جز تعهد آلمان بشمار می آید.

به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان (AA)، همکاری آلمان با افغانستان در عرصه های باثبات سازی (تقویت پولیس، حمایت از ساختارهای دولتی و نیز جامعۀ مدنی) و کمک های بشردوستانه (حمایت از بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان و همچنین پاکسازی ماین ها) انجام می یابد. علاوه بر آن، پروژه های کمک به مهاجران افغان در پاکستان و ایران نیز مورد حمایت قرار می گیرد.

رشد ظرفیت زنان و دختران افغان به مثابۀ یک وظیفۀ فراگیر در کلیه اقدامات وزارت همکاری اقتصادی و توسعه و نیز وزارت امور خارجۀ آلمان تسجیل یافته است.

از لحاظ منطقه یی، همکاری آلمان با افغانستان در حال حاضر به طور عمده در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان و تخار و پایتخت کشور کابل متمرکز است. برای آینده، همکاری با ولایت های دیگر مانند هرات در حال گسترش است.

در صفحات بعدی معلومات بیشتر دربارۀ دیگر نکات مهم و نمونه هایی از پروژه های همکاری آلمان با افغانستان را مطالعه خواهید کرد.