انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار

انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار

هدف عمده و اساسی اقدامات در عرصۀ اولویت انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار اینست که فرصتهای پایدار و پرثمر اشتغال و عاید با استفاده و حفظ پایدار منابع طبیعی کشور برای مردم افغانستان بوجود آید. برای نیل به این هدف، و بدین وسیله بهبود شرایط زندگی مردم در درازمدت، حکومت آلمان دسترسی به فرصتهای آموزشی و انکشاف ظرفیت را رشد داده، زیربنای اساسی را توسعه بخشیده و از زنجیره های عمده ارزش حمایت می کند.

چون سکتور زراعت افغانستان اکثریت مردم را به کار مشغول می سازد، ولی تا کنون صرف به سطوح پائین تولید و مقدار کم پروسس ارزش آفرین نایل آمده است، حکومت آلمان از این سکتور حمایت هدفمند می کند. به گونۀ مثال با بهبودبخشیدن زیربنای آبیاری، تأمین منابع تولید و رشد بازاریابی محصولات افغانی از زنجیره های معین زراعتی ایکه امکان تعویض واردات را دارند مانند تولیدات گندم، گوشت مرغ و مغزیات حمایت می کند تا وابستگی به محصولات خارجی کمتر شود.

حکومت آلمان با تطبیق اقدامات فوق الذکر روی حفظ منابع طبیعی افغانستان خیلی تأکید می ورزد که طی دهها سال جنگ و درگیریهای خشونت بار به گونۀ پایدار مدیریت نشده اند. امروز به گونۀ مثال صرف دو درصد کشور را جنگلات تشکیل می دهد که منجر به فرسایش و تخریب خاک و به مخاطره انداختن معیشت مردم می شود. به همین جهت به همکاری جوامع محلی، تلاش برای حفاظت از منابع طبیعی باقیماندۀ کشور و طرحریزی اقدامات برای بازگرداندن مناظر جنگلی صورت می گیرد.

به منظور ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد پایدار و تولیدی، حکومت آلمان از طریق محصولات وام های کوچک و تضمینهای اعتبار از شرکت های کوچک و متوسط نیز پشتیبانی می کند. در عین حال، از تلاش برای افزایش کیفیت و سمتدهی آموزش مسلکی در جهت بازار کار از طریق توسعه ظرفیت ها و اقدامات زیربنایی حمایت می کند و درنتیجه فرصت های درآمد برای کارآموزان را بهبود می بخشد.

معلومات بیشتر در مورد فعالیت های ما در زمینه اولویت انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار را می توانید در شرح پروژه و در بخش «داستان ها» دریافت نمائید.

کار ما در این بخش

توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در افغانستان سال‌ها متوقف بوده است. وضعیت دشوار امنیتی در کشور و بی‌ثباتی سیاسی، بر میزان سرمایه گذاری و بازار کار اثر منفی گذاشته است. تعداد زیاد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نیز به سهم خود وضعیت غیرطبیعی بازار کار را وخیم‌تر کرده است. more
شاهراه ملی کندز-خلم / زیرساخت ها موجب احیای اقتصادی می شود شبکه جاده ای در شمال افغانستان توسعه کافی نیافته است. جاده ها در وضعیت خرابی قرار دارند. شماری در جنگ از بین رفته اند، اما اکثرشان از قبل خامه و ناهموار بودند. در بسیاری مناطق ارتباط مستقیم بین شهرها وجود ندارد، در حالی که سایر مناطق روستایی عملا فاقد جاده می باشند. more
تعلیم حرفه ای بهتر و آموزش برای همه جوانان افغان کوشش دارند تا شغل دوام دار بیابند. از حدود 3.2 میلیون جوان واجد شرایط درس خواندن در مکاتب مسلکی، فقط بیش از دو درصد آنان از برنامه های آموزش مسلکی در مکاتب فارغ می شوند. بسیاری فامیل ها حتی اگر آموزش مجانی باشد، نمی توانند فرزندان شان را به مکاتب مسلکی بفرستند. بیست درصد جوانان، آموزش های سنتی را در حرفه های کوچک می بینند. more

داستان های ما