انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار

انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار

هدف عمده و اساسی اقدامات در عرصۀ اولویت انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار اینست که فرصتهای پایدار و پرثمر اشتغال و عاید با استفاده و حفظ پایدار منابع طبیعی کشور برای مردم افغانستان بوجود آید. برای نیل به این هدف، و بدین وسیله بهبود شرایط زندگی مردم در درازمدت، حکومت آلمان دسترسی به فرصتهای آموزشی و انکشاف ظرفیت را رشد داده، زیربنای اساسی را توسعه بخشیده و از زنجیره های عمده ارزش حمایت می کند.

چون سکتور زراعت افغانستان اکثریت مردم را به کار مشغول می سازد، ولی تا کنون صرف به سطوح پائین تولید و مقدار کم پروسس ارزش آفرین نایل آمده است، حکومت آلمان از این سکتور حمایت هدفمند می کند. به گونۀ مثال با بهبودبخشیدن زیربنای آبیاری، تأمین منابع تولید و رشد بازاریابی محصولات افغانی از زنجیره های معین زراعتی ایکه امکان تعویض واردات را دارند مانند تولیدات گندم، گوشت مرغ و مغزیات حمایت می کند تا وابستگی به محصولات خارجی کمتر شود.

حکومت آلمان با تطبیق اقدامات فوق الذکر روی حفظ منابع طبیعی افغانستان خیلی تأکید می ورزد که طی دهها سال جنگ و درگیریهای خشونت بار به گونۀ پایدار مدیریت نشده اند. امروز به گونۀ مثال صرف دو درصد کشور را جنگلات تشکیل می دهد که منجر به فرسایش و تخریب خاک و به مخاطره انداختن معیشت مردم می شود. به همین جهت به همکاری جوامع محلی، تلاش برای حفاظت از منابع طبیعی باقیماندۀ کشور و طرحریزی اقدامات برای بازگرداندن مناظر جنگلی صورت می گیرد.

به منظور ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد پایدار و تولیدی، حکومت آلمان از طریق محصولات وام های کوچک و تضمینهای اعتبار از شرکت های کوچک و متوسط نیز پشتیبانی می کند. در عین حال، از تلاش برای افزایش کیفیت و سمتدهی آموزش مسلکی در جهت بازار کار از طریق توسعه ظرفیت ها و اقدامات زیربنایی حمایت می کند و درنتیجه فرصت های درآمد برای کارآموزان را بهبود می بخشد.

معلومات بیشتر در مورد فعالیت های ما در زمینه اولویت انکشاف اقتصادی و اشتغال پایدار را می توانید در شرح پروژه و در بخش «داستان ها» دریافت نمائید.

کار ما در این بخش

تقویت رشد اقتصادی پایدار در شمال افغانستان به منظور تقویت رشد اقتصادی پایدار، افزایش محصولات کشاورزان افغان و کارآفرینی، حکومت آلمان از برنامه های اقتصادی در مناطق شمالی افغانستان حمایت می کند. more
توسعۀ زیربنایی به ایجاد معیشت ها در شمال کمک می کند حکومت آلمان اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان حمایت می کند تا ساکنان مناطق روستایی قادر شوند به خدمات و فرصت های بازرگانی، اداری، مراقبت صحی و معارف دسترسی یابند. more
رشد تعلیمات مسلکی و مبارزه با بیکاری جوانان به منظور حکومت فدرال آلمان به همراه شرکای خویش در افغانستان یک سیستم مکاتب مسلکی درازمدت را بوجود آورد که مورد پذیرش حکومت و جامعه باشد، شریک افغانی خویش در کشور حمایت می کند که معلمان مکاتب مسلکی را آموزش دهد و شرایط تعلیمات مسلکی را ایجاد یا بهبود بخشد. more

داستان های ما