انکشاف شهری و زیربنای شهرداری

انکشاف شهری و زیربنای شهرداری

افغانستان به سرعت به گونۀ فزاینده در حال مبدل شدن به یک کشور شهری است. در میان عوامل دیگر، این به دلیل رشد جمعیت زیاد و ورود اشخاص بیجاشدۀ داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه است. این امر به ویژه در کابل، پایتخت افغانستان، که دارای یکی از بالاترین میزان رشد در جهان می باشد، صدق می کند. چون شهرها از ظرفیتهای مناسب اداری برخوردار نبوده، علی رغم پیشرفتهای قابل ملاحظه ای که صورت گرفته است، اغلب قادر به عرضۀ کافی خدمات عامه و زیربنای اساسی نیستند. همچنین پلانگذاری شهری به ندرت کارآمد است.

بنابر این، در سند موضعگیری وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در قبال افغانستان زیر عنوان "تحکیم مالکیت افغانی" انکشاف شهری و زیربنای شهرداری به مثابۀ یک عرصۀ اولویت برای ادارۀ همکاری آلمان با افغانستان شناخته شده است که در حال حاضر دارای دو برنامه می باشد: بهبود آبرسانی شهری و مدیریت فاضلاب، و نیز توسعۀ سیستم تهیۀ انرژی برق. یک جنبۀ کلیدی آن اینست که چارچوبهای نهادی در سکتورهای آب و برق بهبود یابند. در هر دو برنامه به ایجاد ظرفیتهای تخنیکی و سازمانی بخاطر تأمین فعالیت و حفظ و مراقبت متداوم و بدین وسیله تداوم سرمایگذاری ها نیز اولویت داده می شود. تدابیر مزیر در آینده در نظر است تا هم به بهبود بخشیدن خدمات شهرداری و زیربنای اساسی و هم به ارتقای ظرفیتهای حکومتداری شهری و پلانگذاری شهرداری کمک شود. هدف از اقدامات مذکور سهمگیری در انکشاف پایدار هم در مناطق شهری و هم در دهات می باشد.

آب یعنی حیات

آب یک منبع گرانبها در افغانستان است که برای محصولات زراعتی و به حیث آب آشامیدنی برای مردم اهمیت حیاتی دارد. با وجود آن، حدود یک ربع ساکنین شهری و اکثریت اهالی دهات در افغانستان هنوز هم به یک سیستم بهبودیافتۀ آبرسانی دسترسی ندارند. زنان و کودکان بویژه اغلب مجبور اند فاصله های طولانی را برای دریافت آب آشامیدنی برای خودشان و خانواده های شان بپیمایند. در عین زمان، افغانستان شدیداً از تغییر اقلیم متأثر می شود. بنابر این، منابع آب که در حال کاهش است به دلیل رشد سریع جمعیت، استفاده نامناسب، زراعت گسترده و غیره به طور فزاینده تحت فشار است. در چنین شرایط، حفاظت از منابع موجود آب برای تأمین عرضه پایدار آب آشامیدنی سالم برای مردم افغانستان ضروری است. این کار شامل مدیریت مؤثر منابع آب موجود برای اهداف زراعتی و صنعتی است.

برنامۀ بهبود سکتور آب (WSIP) به عنوان بخشی از ابتکارات همکاری تخنیکی در تلاش است تا چارچوب نهادی در وزارتهای معین کلیدی و نیز ظرفیتهای تخنیکی و اقتصادی ادارات آب را تقویت بخشد. این برنامه از جملۀ سایر عرصه ها، به شرکای افغانی کمک می کند تا جنبه های تخنیکی آموزش کارکنان خویش را که در امور احداث و حفظ و مراقبت مصروف کار اند بهبود بخشند. این برنامه همچنان به حکومت افغانستان در ایجاد یک سیستم مؤثر مدیریت حوزۀ دریایی و منابع آبی کمک می کند. علاوه برآن، هدف از همکاری مالی همانا بهبود بخشیدن سیستم های آبرسانی در کابل و سایر مراکز منطقه یی بوده اقدامات تجربوی مدیریت فاضلاب را اتخاذ می نماید. حکومت آلمان از انکشاف یک ماسترپلان برای مدیریت غیرمتمرکز فاضلاب در کابل پایتخت کشور نیز حمایت می کند.

انرژی – کلید انکشاف

تهیۀ مطمئن انرژی برق اساس رشد اقتصادی، مراقبت کافی طبی و تعلیم و تربیه می باشد؛ خلاصه سنگبنای انکشاف پایدار محسوب می شود. اما تهیۀ انرژی برق در افغانستان، بویژه در مناطق روستایی، اغلب غیرمطمئن یا کاملاً غایب است. قیم گزاف، برق رفتنها، منابع کثافت زای برق و زیربنای ناکافی از پایداری تهیۀ برق جلوگیری می کند. تحت اینگونه شرایط، شرکتها نمی توانند به قدر کافی تولید نمایند، و کشور به این جهت نمی تواند به رشد اقتصادی ایکه به آن خیلی نیاز دارد، نایل آید. به همین دلیل است که حکومت آلمان از اقدامات افغانستان بخاطر انکشاف یک سیستم پایدار تهیۀ انرژی برق از سال ۲۰۰۳ بدینسو حمایت می کند.

در حال حاضر، تقریباً فقط یک سوم نفوس کشور به منابع انرژی برق دسترسی دارند - عمدتاً در مناطق شهري. به علت کمبودیها در ظرفیت و افزایش سرسام آور تقاضا افغانستان مجبور است حدود ۷۵ درصد انرژی خویش را در شرایط سردرگمی قابل ملاحظۀ سیاسی از خارج وارد نماید که کشور را به همسایگانش وابسته می سازد. برای دگرگون ساختن این حالت، حکومت آلمان به افغانستان هم در توسعۀ ظرفیتهای تولید برق ملی و هم در شبکۀ برق آن کمک می کند. این کار به رشد تهیۀ برق سبز برای مناطق شهری و روستایی متمرکز بوده شرایط زندگی مردم و پوتنسیال رشد اقتصادی را به گونۀ پایدار بهبود می بخشد. به این جهت، از طریق همکاری مالی تولید انرژی تجدیدپذیر، توسعۀ شبکۀ برق و احداث اتصالات داخلی تقویت می یابد. برای تکمیل این امر، در برنامه "گسترش تهیۀ برق" با هدف تقویت ظرفیتهای نهادهای دولتی و ادارۀ ملی د افغانستان برښنا شرکت همکاری تخنیکی وجود دارد. ستندردها و قواعد برای تولید انرژی های تجدید پذیر، مشارکت سکتور خصوصی، آموزش و پرورش نیز باید به منظور تأمین بهره برداری و حفظ و مراقبت پایدار دستگاههای تولید برق و همچنین ارتقای سرمایه گذاری ایجاد شود.

برای معلومات مزید دربارۀ کار ما در عرصۀ انکشاف شهری و زیربنای شهرداری مراجعه کنید به توضیحات پروژه ها و "داستانها".

کار ما در این بخش

انرژی پاک به عنوان محرک توسعه منبع برق دائمی چیزی است که اهمیت آن را کمتر کسی می تواند نادیده بگیرد. اگرچه دولت افغانستان در حال اجرای ماستر پلان جدید برای سکتور برق است و یک استراتژی ملی برای انرژیهای تجدید¬پذیر دارد، اما هنوز تنها حدود یک چهارم از جمعیت کشور به شبکه برق متصل است. more
انتقال برق به شمال افغانستان هفتاد درصد مردم افغانستان باید بدون دسترسی به شبکه برق روزگار بگذرانند. تنها 1.3 میلیون خانوار که اکثرا در مناطق شهری زندگی می کنند، به شبکه های برق متصل هستند. کمتر از 10 درصد مردم روستایی به شبکه های برق دسترسی دارند، درحالی که سه چهار مردم افغانستان در این مناطق زندگی می کنند. more
برق برای توسعه برای اکثر خانوارها و کسب و کار¬ها در افغانستان، منبع برق دوامدار، غیرقابل تصور است. تنها حدود 30 درصد از جمعیت کشور به شبکه برق متصل هستند که یکی از پایین¬ترین نرخ¬ها در سراسر جهان است. اوضاع به ویژه در شمال افغانستان بد است¬، چرا که فقط چند شهر و قریه به شبکه متصل هستند. more
تامین بهتر آب برای کابل بر اساس سازمان جهانی صحت (WHO)، فعلا تنها یک سوم جمعیت افغانستان در شهرها و پنج درصد جمعیتِ مناطق روستایی بصورت منظم به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند. اداره آبرسانی کابل برای حدود ۶۰۸۰۰ خانواده آبرسانی می کند. زیربناهای موجود در وضعیت بدی قرار دارند: لوله های آب، پمپ ستیشن ها و ذخیره ها، در صورت موجودیت، فرسوده شده اند و حدود ۳۰ فیصد آب را به دلیل موجودیت سوراخ ها، هدر می دهند. more
آب آشامیدنی برای شمال افغانستان آب آشامیدنی برای مردم افغانستان چیز کمیابی است. هرچند تامین آب آشامیدنی پاک گسترش یافته است، جمعیت افغانستان اکثرا تنها به آب آشامیدنی آلوده دسترسی دارند که غالبا باعث امراضی چون کولرا، تب حصبه و اسهال می شود. more
مدیریت پایدار آب و فاضلاب آب در بسیاری از مناطق شهری و روستایی افغانستان کالای کمیابی است. در حالی که افغانستان در سال های اخیر اقدامات گسترده ای را برای گسترش آبرسانی انجام داده است، اکثر جمعیت شهری هنوز به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. اهالی روستاها آب را از چاه ها و جوی ها بیرون می کشند یا مجبور اند آن را از تانکرهای آب بخرند. این منابع کمیاب آب، به طور فزاینده ای بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته و آلوده می شوند. more

داستان های ما