انکشاف شهری و زیربنای شهرداری

انکشاف شهری و زیربنای شهرداری

افغانستان به سرعت به گونۀ فزاینده در حال مبدل شدن به یک کشور شهری است. در میان عوامل دیگر، این به دلیل رشد جمعیت زیاد و ورود اشخاص بیجاشدۀ داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه است. این امر به ویژه در کابل، پایتخت افغانستان، که دارای یکی از بالاترین میزان رشد در جهان می باشد، صدق می کند. چون شهرها از ظرفیتهای مناسب اداری برخوردار نبوده، علی رغم پیشرفتهای قابل ملاحظه ای که صورت گرفته است، اغلب قادر به عرضۀ کافی خدمات عامه و زیربنای اساسی نیستند. همچنین پلانگذاری شهری به ندرت کارآمد است.

بنابر این، در سند موضعگیری وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در قبال افغانستان زیر عنوان "تحکیم مالکیت افغانی" انکشاف شهری و زیربنای شهرداری به مثابۀ یک عرصۀ اولویت برای ادارۀ همکاری آلمان با افغانستان شناخته شده است که در حال حاضر دارای دو برنامه می باشد: بهبود آبرسانی شهری و مدیریت فاضلاب، و نیز توسعۀ سیستم تهیۀ انرژی برق. یک جنبۀ کلیدی آن اینست که چارچوبهای نهادی در سکتورهای آب و برق بهبود یابند. در هر دو برنامه به ایجاد ظرفیتهای تخنیکی و سازمانی بخاطر تأمین فعالیت و حفظ و مراقبت متداوم و بدین وسیله تداوم سرمایگذاری ها نیز اولویت داده می شود. تدابیر مزیر در آینده در نظر است تا هم به بهبود بخشیدن خدمات شهرداری و زیربنای اساسی و هم به ارتقای ظرفیتهای حکومتداری شهری و پلانگذاری شهرداری کمک شود. هدف از اقدامات مذکور سهمگیری در انکشاف پایدار هم در مناطق شهری و هم در دهات می باشد.

آب یعنی حیات

آب یک منبع گرانبها در افغانستان است که برای محصولات زراعتی و به حیث آب آشامیدنی برای مردم اهمیت حیاتی دارد. با وجود آن، حدود یک ربع ساکنین شهری و اکثریت اهالی دهات در افغانستان هنوز هم به یک سیستم بهبودیافتۀ آبرسانی دسترسی ندارند. زنان و کودکان بویژه اغلب مجبور اند فاصله های طولانی را برای دریافت آب آشامیدنی برای خودشان و خانواده های شان بپیمایند. در عین زمان، افغانستان شدیداً از تغییر اقلیم متأثر می شود. بنابر این، منابع آب که در حال کاهش است به دلیل رشد سریع جمعیت، استفاده نامناسب، زراعت گسترده و غیره به طور فزاینده تحت فشار است. در چنین شرایط، حفاظت از منابع موجود آب برای تأمین عرضه پایدار آب آشامیدنی سالم برای مردم افغانستان ضروری است. این کار شامل مدیریت مؤثر منابع آب موجود برای اهداف زراعتی و صنعتی است.

برنامۀ بهبود سکتور آب (WSIP) به عنوان بخشی از ابتکارات همکاری تخنیکی در تلاش است تا چارچوب نهادی در وزارتهای معین کلیدی و نیز ظرفیتهای تخنیکی و اقتصادی ادارات آب را تقویت بخشد. این برنامه از جملۀ سایر عرصه ها، به شرکای افغانی کمک می کند تا جنبه های تخنیکی آموزش کارکنان خویش را که در امور احداث و حفظ و مراقبت مصروف کار اند بهبود بخشند. این برنامه همچنان به حکومت افغانستان در ایجاد یک سیستم مؤثر مدیریت حوزۀ دریایی و منابع آبی کمک می کند. علاوه برآن، هدف از همکاری مالی همانا بهبود بخشیدن سیستم های آبرسانی در کابل و سایر مراکز منطقه یی بوده اقدامات تجربوی مدیریت فاضلاب را اتخاذ می نماید. حکومت آلمان از انکشاف یک ماسترپلان برای مدیریت غیرمتمرکز فاضلاب در کابل پایتخت کشور نیز حمایت می کند.

انرژی – کلید انکشاف

تهیۀ مطمئن انرژی برق اساس رشد اقتصادی، مراقبت کافی طبی و تعلیم و تربیه می باشد؛ خلاصه سنگبنای انکشاف پایدار محسوب می شود. اما تهیۀ انرژی برق در افغانستان، بویژه در مناطق روستایی، اغلب غیرمطمئن یا کاملاً غایب است. قیم گزاف، برق رفتنها، منابع کثافت زای برق و زیربنای ناکافی از پایداری تهیۀ برق جلوگیری می کند. تحت اینگونه شرایط، شرکتها نمی توانند به قدر کافی تولید نمایند، و کشور به این جهت نمی تواند به رشد اقتصادی ایکه به آن خیلی نیاز دارد، نایل آید. به همین دلیل است که حکومت آلمان از اقدامات افغانستان بخاطر انکشاف یک سیستم پایدار تهیۀ انرژی برق از سال ۲۰۰۳ بدینسو حمایت می کند.

در حال حاضر، تقریباً فقط یک سوم نفوس کشور به منابع انرژی برق دسترسی دارند - عمدتاً در مناطق شهري. به علت کمبودیها در ظرفیت و افزایش سرسام آور تقاضا افغانستان مجبور است حدود ۷۵ درصد انرژی خویش را در شرایط سردرگمی قابل ملاحظۀ سیاسی از خارج وارد نماید که کشور را به همسایگانش وابسته می سازد. برای دگرگون ساختن این حالت، حکومت آلمان به افغانستان هم در توسعۀ ظرفیتهای تولید برق ملی و هم در شبکۀ برق آن کمک می کند. این کار به رشد تهیۀ برق سبز برای مناطق شهری و روستایی متمرکز بوده شرایط زندگی مردم و پوتنسیال رشد اقتصادی را به گونۀ پایدار بهبود می بخشد. به این جهت، از طریق همکاری مالی تولید انرژی تجدیدپذیر، توسعۀ شبکۀ برق و احداث اتصالات داخلی تقویت می یابد. برای تکمیل این امر، در برنامه "گسترش تهیۀ برق" با هدف تقویت ظرفیتهای نهادهای دولتی و ادارۀ ملی د افغانستان برښنا شرکت همکاری تخنیکی وجود دارد. ستندردها و قواعد برای تولید انرژی های تجدید پذیر، مشارکت سکتور خصوصی، آموزش و پرورش نیز باید به منظور تأمین بهره برداری و حفظ و مراقبت پایدار دستگاههای تولید برق و همچنین ارتقای سرمایه گذاری ایجاد شود.

برای معلومات مزید دربارۀ کار ما در عرصۀ انکشاف شهری و زیربنای شهرداری مراجعه کنید به توضیحات پروژه ها و "داستانها".

کار ما در این بخش

گسترش سیستم آبرسانی برای بهبود خدمات در کابل به منظور تامین آب آشامیدنی پاک و باکیفیت به مقدار کافی و به گونۀ منظم برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از احداث و گسترش شبکۀ آبرسانی در شهر کابل حمایت می کند. more
آب پاک در شمال افغانستان به منظور تامین بهبود شبکۀ آبرسانی و نیز کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای شمالی افغانستان، حکومت فدرال آلمان از توسعۀ زیربنای لازم آبرسانی حمایت می کند. more
مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند. more
تولید برق از منابع آبی: انرژی مطمئن برای شهر کابل به منظور تامین مطمئن انرژی برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ احیای زیربنای برق و نیز دستگاه های تولید برق مانند سیستم های آبی تولید برق حمایت می کند. more
انرژی تجدید پذیر برای افغانستان به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند. more
انرژی به مثابۀ نیروی محرکۀ توسعه برای شمال افغانستان در میان مردم افغانستان تفاوت های کلانی در تهیۀ انرژی برق میان شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. برای آن که ساکنان روستاها در شمال افغانستان نیز دسترسی مطمئنی به انرژی داشته باشند، حکومت فدرال آلمان از گسترش زیربناهای شبکه انتقال برق حمایت می کند. more
انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی. more
برق در شمال افغانستان – رشد اقتصادی و مبارزه با فقر به منظور تامین منبع قابل اعتماد انرژی و در نتیجه رشد اقتصادی مستمر، حکومت فدرالی آلمان از راه اندازی شبکه های انتقال و توزیع برق در مناطق روستایی در شمال افغانستان حمایت می کند. more

داستان های ما