برنامه ریزی انعطاف

برنامه ریزی انعطاف و همکاری فراتر از عرصه های اولویت ۲

در حالیکه اقدامات در عرصۀ اولویت انعطاف پذیری برنامه ریزی به هیچ یک از عرصه های دیگر اولویت اختصاص یافته نمی تواند، آنها همچنین برای بهبود متداوم و پایدار شرایط زندگی و دورنماهای مردم افغانستان و کمک به صلح، امنیت و رشد پایدار طراحی شده اند.

به عنوان مثال،حکومت آلمان با حکومت سوئیس برای کمک به وزارت معارف افغانستان برای ارتقای کیفیت تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان کار می کند. برای این منظور، تلاشها برای ترویج آموزش معلمان، بازنگری نصاب های درسی و سمتدهی محتوای یادگیری به میزان بیشتر در جهت بازار کار در افغانستان انجام می شود. به این ترتیب، بیش از  ۲۲۰۰۰ تن معلمان آن وزارت در سال ۲۰۰۹ در آموزش داخل خدمت شرکت داشته اند.

یک سیستم اختصاصی مدیریت ریسک در افغانستان ایجاد شده است تا اقدامات انکشافی ایکه توسط حکومت آلمان هدایت داده می شود، به طور موثر اجرا شود، حتی در حالاتیکه وضعیت امنیتی بی ثبات باشد. با توجه به تجزیه و تحلیل های دقیق و درک جامع از وضعیت موجود در محل، خطرات امنیتی کاهش داده می شود و زمینه برای درنظرگرفتن کافی خطر در تصامیم پیرامون امنیت کارکنانی که در همکاری های آلمان با افغانستان دخیل اند، بوجود می آید.

سرانجام، برنامه های ثبت فعالیت های چندجانبه و دستاوردهای همکاری انکشافی میان حکومات افغانستان و آلمان برای انتشار به مردم در افغانستان و تصمیم گیرندگان سیاسی در هر دو کشور وجود دارد. برای این منظور، از یک دیتابیس آنلاین برای جمع آوری آمار و معلومات کمی استفاده می شود که این معلومات در طیف وسیعی از محصولات ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرد و با رسانه های افغان شریک ساخته می شود. این امر باعث افزایش آگاهی مردم از فعالیت های همکاری افغان-آلمان و ازدیاد شفافیت در مورد این پروژه ها می شود. اقدامات نظارتی هدفمند همچنین فرصتی برای اندازه گیری موفقیت و بهینه سازی پروژه های آینده را فراهم می کند. علاوه بر این، مؤسسات افغانی در هماهنگ سازی و ارزیابی مؤثرانۀ کار پروژه های انکشافی خود شان و در انجام باکیفیت وظایف جمع آوری و تحلیل آمار کمک دریافت می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کار ما در عرصۀ اولویت انعطاف پذیری برنامه ریزی، لطفا به توضیحات پروژه و بخش «داستان ها» مراجعه کنید.

کار ما در این بخش

تقویت آموزش برای آینده بهتر افغانستان آموزش خوب برای اطفال در شمال افغانستان فراهم نیست. بر اساس گزارش یونیسیف، 3.7 میلیون کودک واجد شرط سنی رفتن به مکتب، به مکتب نمی روند -60 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد. جنگ و درگیری های مسلحانه آثار عمیقی از خود بر جای گذاشته است. در بسیاری مناطق، هنوز هم تدریس در زیر خیمه ها و ساختمان های ویران صورت می گیرد. more
کیفیت و شفافیت پروژه های انکشافی از سال 2009 بدین سو، حکومت فدرال آلمان بیش از 3.8 میلیارد یورو را در «همکاری آلمان با افغانستان»، سرمایه گذاری کرده است. این سهم گیری ملکی، با بحث های داغ عمومی در هر دو کشور همراه شده است. سوال مطرح غالبا این است که آیا پول ها درست استفاده می شود و اهداف مورد نظر به دست می آید. more

داستان های ما