آب پاک در شمال افغانستان

به منظور تامین بهبود شبکۀ آبرسانی و نیز کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای شمالی افغانستان، حکومت فدرال آلمان از توسعۀ زیربنای لازم آبرسانی حمایت می کند.

وضعیت

در حدود ۲۰ درصد مردم در شهرها به سیستم مرکزی آبرسانی دسترسی دارند. منابع آب محدود اند و در بسیاری مناطق بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته و آلوده شده اند. چاه های کم عمق سنتی در حال خشک شدن اند، با آب های شور مخلوط می شوند یا آلوده به باکتری های گوناگون هستند. این امر پیامدهای منفی صحی مانند اسهال شدید و دیگر بیماری ها را در پی دارد. بر اثر کمبود آب مردم مجبور می شوند از تانک های آب با پرداختن پول گزاف یا چاه های عمومی استفاده نمایند.

هدف

با توسعه و بهبود آبرسانی شهری در شمال افغانستان در نظر است که شرایط زندگی شهروندان بهبود یابد و بیماری های ناشی از آب های آلوده کاهش یابد.

اقدامات و نتایج

نتایج مستقیم اقدامات ساختمانی قابل ملاحظه می باشد: در شهر بلخ (ولایت بلخ) در حدود ۷۵۰ خانه و هشت شیردهن عمومی آب آشامیدنی به شبکه اتصال یافت که از آن ۹9۰۰ نفر استفاده می کنند. با وصل کردن چاه ها و توسعۀ ظرفیت ذخیرۀ آب و شبکه های توزیع، اساسات آبرسانی مطابق به نیازمندی مردم برای 34000 نفر آماده شد. آنها اکنون می توانند به طور روزانه به آب دسترسی داشته باشند.

در شهر امام صاحب (ولایت کندز) 527 خانه و سه شیردهن عامۀ آب آشامیدنی به شبکه متصل گردید و در نتیجه بیش از 6100 نفر به آب پاک آشامیدنی دسترسی پیدا کردند. بدین وسیله برای 439 هزار نفر آب آشامیدنی تهیه می شود که می توانند هر یک روزانه تا۴۰ لیتر آب بدست آورند.

در فیض آباد (ولایت بدخشان) کار ساختمانی چاه ها، ذخایر آب و احداث نل های کلان عمومی در حال پیشرفت است. تا کنون در حدود 3800 خانوار به این شبکه وصل شده اند که به معنای فراهم شدن آب آشامیدنی برای 38 هزار نفر است. بر این اساس، در آینده تقریبا 75000 نفر به آب آشامیدنی پاک دسترسی خواهند یافت.

بنابر توسعۀ سیستم و شبکه های آبرسانی و شیردهن های عامه در سه شهر مذکور، ساکنان این شهرها از کیفیت بهتر زندگی برخوردار خواهند شد. بدین وسیله بیماری های ناشی از آب آلوده نیز در آینده کاهش خواهد یافت و تا حدود زیادی از آن جلوگیری بعمل خواهد آمد. علاوه برآن، انتظار می رود که از طریق تهیۀ منظم آب آشامیدنی توسعه اقتصادی در منطقه بهبود یابد.

با عطف توجۀ پروژه ها به مناطق شهری و مزدحم، شمار زیادی از مردم از اقدامات ساختمانی مستفید می شوند. یعنی با اعمار شبکه های جدید آبرسانی 22000 نفر در پلخمری (ولایت بغلان)، 17000 نفر اهالی در تالقان (ولایت تخار)و 10400 نفر در مزارشریف (ولایت بلخ) از آب پاک آشامیدنی استفاده می کنند. همچنین دو چاه آب در ولسوالی خان آباد (ولایت کندز) برای حدودا 45 هزار شهروند، آب آشامیدنی سالم را فراهم می کند.

در مجموع در حدود 100 هزار نفر در تمام شهرهای شامل پروژه مستقیما از اقدامات زیربنایی مستفید خواهند شد. در آینده با درنظرداشت استفادۀ شرکای پروژه در محل با زیربنای موجود می توان برای الی 100 هزار نفر دیگر آب آشامیدنی را تهیه نمود. به این ترتیب شمار مجموعی کسانی که به آب پاک آشامیدنی دسترسی پیدا می کنند به 200 هزار تن می رسد. تمام اقدامات زیربنایی شامل اتصال ساحات جدید چاه ها، اعمار ذخیره های آب، پمپ استیشن ها و شبکه های آبرسانی به منظور بهبود شبکه های آب آشامیدنی می باشد.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، بدخشان، کندز،
برنامه:
آبرسانی شهرهای کوچک و متوسط شمالی (NC I + II)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, بغلان, بلغ, کندز, تخار
هدف برنامه:
بهبود وضع صحی و کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای معین کوچک و متوسط
مدت کلی:
۲۰۱۸ - ۲۰۰۸