ادغام کارشناسان در افغانستان

به منظور ارتقای توانمندی مدیریت وزارت ها، نهادهای مهم و ارگان های اداری، حکومت فدرال آلمان از معرفی کارشناسان ادغام شده در بازار کار افغانستان حمایت می کند.

وضعیت

دانش و تعلیم و تربیه در دهه های گذشته در افغانستان از دست رفته بود. جنگ و ناآرامی ها نه تنها زیربنای کشور را در هم شکست، بلکه کارشناسان تعلیم یافتۀ مسلکی و دانشمندان مهاجر شدند. علاوه بر آن، در داخل اداره های دولتی ساختارهای واضح وجود ندارد که انگیزه اشتغال و درآمد را به وجود آورد و در صدد بهبود این وضع شود.

 

هدف

 کارمندان حرفه ای و کادرها می توانند موفقانه معرفی شوند تا به مثابۀ کارشناسان ادغام شده در موسسات افغانی اجرای وظیفه کنند. آنها از وزارت های افغانستان و نیز نهادها و ادارات مهم در زمینۀ ارتقای قابلیت مدیریت آنها حمایت می کنند.

معلومات از گذشته

کارشناسان ادغام شده ...

عبارت از کارشناسان و مدیران تعلیم یافتۀ آلمانی اند که از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH بر اساس مطالبۀ کارفرمایان کشورهای همکار در خدمات عامه، سکتور خصوصی یا جامعۀ مدنی معرفی می شوند. کارفرما با آنها یک قرارداد محلی کار را عقد می نماید، همراه با کارشناس اهداف کار را تعیین می کند و معاش معمول محلی را می پردازد. ادارۀ جی آی زد در پهلوی آن مددمعاش می دهد.

اقدامات و نتایج

کارشناسان ادغام شده که مستقیماً در خود محل گماشته شده اند از اعتماد جانب افغانی برخوردار اند. آنها به یُمن سابقۀ افغانی می توانند غالبا پست های مهم را احراز نمایند، در فرآیندهای مهم تغییر مقررات و ساختارها نقش ایفا کنند و در عین زمان گفتگوی سیاسی میان آلمان و افغانستان را تقویت بخشند. آنها در عرصه های حکومتداری خوب، امنیت، سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، ترانسپوت، تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و نیز فرهنگ و رسانه ها کار می کنند و دانش مسلکی خویش را به همکاران خویش انتقال می دهند. از سال ۲۰۰۲ بدینسو ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از حکومت فدرال آلمان به تعداد 116 کارشناس ادغام شده یا عودت کننده را به پست های مهم دولتی کشور معرفی کرده است. در حال حاضر، 13 تن از آنها هم اکنون در کابل و ولایت بلخ مصروف خدمت اند.

فارغ التحصیلان افغان که در آلمان تحصیل کرده اند نیز در چارچوب برنامۀ برگشت استعدادهای افغانستان در همکاری با ادارۀ خدمات تبادلۀ اکادمیک (DAAD) به عنوان کارشناسان عودت کننده به پست های مربوط به توسعه در وزارت ها و ادارات افغانستان معرفی می شوند و از لحاظ مالی مورد حمایت قرار می گیرند. در حال حاضر، 22 کارشناس عودت کننده در افغانستان مصروف خدمت اند.

یک مثال از وزارت امور خارجۀ افغانستان: یک کارشناس ادغام شده به حیث مسئول ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان در آن وزارت مصروف کار است. از جملۀ انواع وظایفی که او به عهده دارد یکی هم بهینه سازی گزارش دهی دربارۀ میثاق های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان، متداول ساختن قوانین مربوط ملی و آموزش مسلکی کارمندان وی است.

مثال های دیگر را می توانید زیر عنوان «داستان ها» مطالعه نمایید.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، کابل، هرات،
برنامه:
کارشناسان ادغام شده و عودت کننده
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان (AA)
ادارۀ همکار:
وزارت ها و نهادهای افغان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بلخ, هرات, کابل, کندهار, خوست, ننگرهار
هدف برنامه:
ایجاد ساختارهای اداری فعال دولتی
مدت کلی:
جنوری سال ۲۰۱۰ – جون ۲۰۱۸