ارگان های دولتی به مثابۀ ستون های جامعه

برای آن که اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به ادارۀ دولتی تقویت نمود، حکومت فدرال آلمان توسعۀ ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان آنها را بویژه در مناطق روستایی کشور حمایت می کند.

وضعیت

دو سوم مردم افغانستان در اطراف زندگی می کنند. اما ساختارهای دولتی در ولایت ها و ولسوالی های دور افتاده تقریباً حضور نداشته دسترسی اهالی به خدمات دولتی دشوار است. ولی برای توسعه افغانستان توسعۀ مناطق روستایی کشور نقش اساسی دارد. در اینجا آنچه مهم است همانا اعتماد مردم نسبت به ساختارهای فعال حکومت و اداره می باشد.

هدف

ادارات حکومتی در سطوح ولایات و ولسوالی ها باید قادر ساخته شوند که در آینده وظایف اداری را به تنهایی خویش انجام داده بتوانند و از این طریق نیازمندی های مردم را رفع کنند. این امر کیفیت زندگی اهالی را بهبود می بخشد. در عین حال اعتماد مردم نسبت به ادارۀ محلی ارتقا خواهد یافت. در اینجا توجه عمده ای به شش ولایت شمالی افغانستان معطوف می شود.

اقدامات و نتایج

برنامه همکاری توسعه ای آلمان-افغان در عرصۀ حکومتداری خوب متنوع و دارای نکات ذیل می باشد:

  • تقویت همکاری و هماهنگی ساختارهای ملی، منطقه ای و محلی
  • توسعه و تدارک خدمات دولتی مبتنی بر نیازمندی های مردم در ولایت ها و لسوالی ها
  • بهبود ارتباطات میان دولت و جامعه

آموزش کارمندان ارگان های دولتی پیرامون جلوگیری از بحران و ارایه کمک های عاجل

 این برنامه از طریق مشورت حاضر سیاسی در سطح ملی و ولایتی به ادارات و نهادهای دولتی کمک می کند که برنامه های خویش را طرح نمایند و ظرفیت های کاری ایجاد کنند. از طریق آموزش کارمندان و ماموران بر مبنای نیازمندی، آنها می توانند اکنون خدمات بهتر را برای مردم عرضه نمایند. از سال ۲۰۱۱ بیش از 1000 برنامۀ آموزشی برای تقریباً 53 هزار نفر که 12800 تن آنها را زنان تشکیل می دادند، پیش برده شد. برنامه های مذکور شامل موضوعاتی چون برنامه ریزی پروژه و ارایۀ درخواست، گزارش دهی، محاسبه، نظارت و ارزیابی، مدیریت کارمندان و دفتر، تدارکات، تکنولوژی معلوماتی، مبارزه علیه فساد اداری، تساوی مردان و زنان، حقوق و مکلفیت های شهروندان بود.

به کمک نشست های عمومی، گفتگو میان حکومت و مردم تقویت می یابد. بدین گونه حکومت افغانستان وادار می شود از اجراآت خویش حساب بدهد و در آینده این میکانیزم ها را متداول سازد.

در کنار اقدامات معلوماتی و تدویر برنامه های آموزشی، زیربنا باید توسعه و بهبود یابد. این دو عرصۀ با هم بسیار مرتبط اند. به همین دلیل، این پروژه بر پایۀ اقدامات زیربنایی صندوق توسعه ظرفیت منطقه ای (RCDF) برای شمال افغانستان که از جانب بانک توسعه ای KfW تمویل می شود، کار می کند. به گونۀ مثال، با اعمار یک سرک جدید در ولایت تخار اکنون مردم به آسانی می توانند به ادارۀ حکومتی دسترسی داشته باشند. اقدامات این پروژه چندجانبه است: از احیای سیستم های آب آشامیدنی گرفته تا ایجاد منابع خورشیدی و حمایت امنیتی تا ترمیم ساختمان های ادارات دولتی، مراکز صحی و مراکز حمایت زنان. تا کنون در مجموع 113 فعالیت ساختمانی و نوسازی انجام یافته است.

علاوه برآن، ضروری است که ارگان های اداری و کارمندان آنها و نیز باشندگان محلات مربوط در عرصۀ جلوگیری از بحران و کمک های عاجل آموزش ببیند. با توجه به پیامدهای دشوار حوادث طبیعی در سال ۲۰۱۴ حکومت فدرال آلمان از ولایت بدخشان در زمینۀ جلوگیری از بحران حمایت می کند. با استفاده از یک نقشۀ مناطق آسیب پذیر نشان داده می شود که مسئولان ولایت باید قبل از بحران تدابیر لازم را بخاطر جلوگیری از آن طرح ریزی نمایند. در برنامه های آموزشی کارمندان نهادها و سازمان های مختلف در همکاری نزدیک باهم می آموزند که چگونه از جی پی اس، سیستم های معلوماتی جیولوژیکی و نقشه گوگل به گونۀ هدفمند استفاده نمایند. ادارات ذیدخل محلی علاوه بر این در زمینۀ وظایف اداری در حالات اضطراری آموزش دیدند. پس از روی دست گرفتن این اقدامات، باشندگان محل در صورت وقوع یک بحران به گونۀ خیلی بهتر تجهیز شده اند: نهادهای محلی و ملی در هماهنگی باهم کار می کنند، می توانند به سرعت تصمیم اتخاذ نمایند و علاوه بر آن از وسایل نوین کمکی و سیستم های تثبیت محل استفاده می کنند. اقدامات بیشتر زیربنایی و جنگل کاری، محافظت در برابر سیلاب ها را تقویت می بخشد. اعمار سرک ها، بندها یا کانال ها از آبخیزی ها جلوگیری نموده و در منحرف ساختن مقادیر بزرگ آب کمک می کند.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ،
برنامه:
حمایت از حکومتداری خوب
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
ریاست مستقل ارگان های محل، وزارت مالیه، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور زنان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بغلان, بلخ, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
توانمندسازی ارگان های دولتی در زمینۀ ارایه خدمات در مناطق روستایی کشور و پاسخ به خواست های شهروندان
مدت کلی:
جولای ۲۰۱۴ – مارچ ۲۰۱۸