اسکان آوارگان – بیش از یک چالش لوژستیکی

به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان، حکومت فدرال آلمان از تحقق استراتیژی ملی آوارگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این استراتژی به اسکان و ادغام آنها در مناطق جدید می پردازد.

وضعیت

بر اساس تخمین های کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد (UNHCR) تقریبا  2.59 میلیون تن از افغانان – چه به موجب منازعات، حوادث طبیعی یا به دلیل نبود دورنمای روشن اقتصادی – در مهاجرت به سر می برند.

در داخل کشور، وضعیت عرضۀ خدمات برای آوارگان اغلب متزلزل است: نیازهای اساسی مانند دسترسی به آب پاک آشامیدنی همیشه تامین نمی شوند. در پناهگاه های موقت، پناهندگان به خصوص در فصل زمستان با سرما دست و پنجه نرم می کنند. آب و غذا کمیاب است، و آموزش و پرورش و مراقبت های صحی ناکافی است. علاوه بر این، اغلب بین جوامع میزبان و آوارگان داخلی بر سر دسترسی به آب و زمین های کشاورزی درگیری صورت می گیرد.

هدف از استراتیژی ملی آوارگان داخلی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این است که به این وضع پایان داده شود. به منظور تحقق مؤثر این استراتیژی لازم است که کارمندان آن وزارت آموزش ببینند.

هدف

حکومت فدرال آلمان از سازمان های مربوط به حکومت و جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می کند تا خود قابلیت و توانایی آن را بدست آورند که بیجاشدگان را در محلات جدید مدغم سازند، تا بدین وسیله آنها بتوانند دوباره مصارف زندگی خویش را تامین کنند. علاوه بر آن، هدف این پروژه این است که شرایط زندگی بیجاشدگان داخلی را بهبود بخشد.

اقدامات و تاثیرات

کارمندان وزارت های افغانستان از طریق برنامه های آموزشی توانستند بیاموزند چگونه وظایف خویش را بهتر انجام دهند و راه حل های مناسب را برای چالش ها بیابند. با استفاده از جمع آوری آمار و ارقام، آنها توانستند تعیین نمایند که کدام تدابیر برای حمایت از آوارگان نیازمند را به گونۀ هدفمند اتخاذ نمایند.

اقدامات کمکی که قبلاً به منظور بهبود قابل ملاحظۀ شرایط زندگی آوارگان داخلی اتخاذ شده، قرار ذیل است: ۹۵  حلقه چاه جدید آب آشامیدنی، 344 باب محل رهایشی موقت برای خانواده های خیلی آسیب پذیر، برنامه های سوادآموزی برای 8400 نفر، برنامه های آموزشی پیرامون راه های رفع منازعه و حفظ الصحه برای آوارگان داخلی و نیز دوره های آموزشی ابتدایی خواندن و محاسبه برای مجموعاً 1640 نفر.

برنامه های مذکور از جانب سازمان های غیرحکومتی افغانستان اجرا شده و با شرایط محلی همگون شده است. تمام این اقدامات به بیجاشدگان افغان کمک می کند که زندگی خویش را با اتکا بر توانایی های خود، از نو بسازند.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های جوزجان، بلخ، سمنگان
برنامه:
ادغام اجتماعی بیجاشدگان داخلی جوان
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان (AA)
ادارۀ همکار:
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، ریاست های ولایتی جوزجان، بلخ، سمنگان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بلخ, جوزجان, سمنگان
هدف برنامه:
کمک به ادغام مهاجران در محلات جدید به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان
مدت کلی:
October 2014 – December 2016