اصلاحات برای یک دولت مؤثر و مورد اعتماد

به منظور مؤثر ساختن درازمدت ادارۀ دولتی و جلوگیری از فساد اداری، حکومت فدرال آلمان از فرآیندهای اصلاحات در افغانستان حمایت می کند و در این زمینه کارشناسان حرفه ای را در اختیار نهادهای افغانستان قرار می دهد. از این کار نه تنها خود کارمندان مسلکی دولتی بلکه شهروندان نیز مستفید می شوند.

وضعیت

زد و خوردهای مسلحانه طی چندین دهه، بنیاد جامعۀ افغانستان و ساختارهای دولتی را از هم پاشید. در نتیجه، تشکیلات دولت و حکومت غیرمؤثر و غیرروشن بوده، نفع مردم از ادارۀ دولتی به مشکل به مشاهده می رسد. کارمندان ادارات دولتی غالبا فاقد مهارت لازم مسلکی برای اجرای وظایف شان اند. علاوه بر آن، هم در سطح ملی در کابل و هم در ولایت ها و ولسوالی ها، نهادهای دولتی با کمبود نیروی اجرایی مواجه اند. شهروندان کشور به دولت اعتماد نداشته و نهادهای دولتی در میان مردم محبوبیت ندارند. یکی از دلایل آن همانا فساد اداری می باشد.

هدف

هدف این برنامه این است که از ارگان های دولتی و نهادهای عامه در زمینۀ ارتقای سطح مؤثریت و کاررایی کارشان، جلوگیری از فساد اداری و بدین وسیله تامین اجرای وجایب و مکلفیت های سیاسی و اداری شان حمایت نماید.

اقدامات و نتایج

صندوق وجهی مشورتی سیاست باز به منظور مؤثرتر ساختن فرآیندها در اداره، کارشناسان را فراهم می سازد. کمیتۀ مستقل ضد فساد اداری به گونۀ مثال مورد حمایت قرار می گیرد تا تحلیل و ارزیابی خطرات هر وزارت را انجام داده آنها را از لحاظ فساد اداری مورد تحقیق قراردهد. نتایج این ارزیابی علنی می شود و تحقق توصیه های ارایه شده به طور منظم تعقیب می گردد.

سکتور ساختمانی نیز از فساد اداری متاثر شده است. برای مبارزه با فساد در این عرصه مانند عرصه های دیگر، افغانستان در سال ۲۰۱۵ در ابتکار بین المللی شفافیت (CoST) شامل گردید. اساس و مبنای کار این ابتکار از جانب چنین کارشناسان ایجاد گردید که عبارت از یک تحقیق همه جانبه دربارۀ سکتور ساختمانی می باشد. در این تحقیق مشکلات، آمار و ارقام و حقایق با جزئیات آن نشان داده شده است.

علاوه برآن، این پروژه از ریاست جمهوری افغانستان در تجدید ساختار آن اداره و نیز تشخیص وظایف مهم و اساسی حمایت می کند تا از عدم مؤثریت و دوباره کاری ها جلوگیری بعمل آید. با تحقق اصلاحات اداری دوم این پروژه مشاوران آلمانی را در اختیار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری قرار داد. ریاست های این کمیسیون در سطح ولایت ها نیز در تشکیلات و طرزالعمل ها از لحاظ ساختار جدیداً تعریف شدند. ادارات در سطح ولایت و ولسوالی اکنون می توانند خدمات را خودشان عرضه نمایند و به این وسیله مسئولیت بیشتر را به عهده گیرند. این اقدامات کمک می کند که ادارۀ عامه را در درازمدت مؤثرتر ساخت.

شرایط قانونی اشتراک زنان در زندگی اقتصادی در افغانستان نیز باید اصلاح شود تا موانع رفع گردد و ادغام زنان در زندگی اقتصادی رونق یابد. این پروژه همچنین به تهیه «برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان» که اکنون بخشی از استراتژی انکشاف ملی افغانستان است، کمک نمود.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
صندوق وجهی مشورتی سیاست باز
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت مالیۀ افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
اصلاح ادارۀ عامه و جلوگیری از فساد اداری در درازمدت
مدت کلی:
آگست ۲۰۰۹ – دسامبر ۲۰۱۸