انتقال برق به شمال افغانستان

هفتاد درصد مردم افغانستان باید بدون دسترسی به شبکه برق روزگار بگذرانند. تنها 1.3 میلیون خانوار که اکثرا در مناطق شهری زندگی می کنند، به شبکه های برق متصل هستند. کمتر از 10 درصد مردم روستایی به شبکه های برق دسترسی دارند، درحالی که سه چهار مردم افغانستان در این مناطق زندگی می کنند.

وضعیت

افغانستان فاقد زیرساخت هایی است که بتواند از انرژی خود استفاده کند. در نتیجه باید 77 درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد کند. کشورهای همسایه شمالی افغانستان که انرژی صادر می کنند، با زیرساخت تولید برق افغانستان مرتبط اند تا شبکۀ انتقال داخلی موسوم به «سیستم برق شمال شرق» را در شمال افغانستان ایجاد کنند. با وجود این، شهرها، شهرک ها و شهرداری های تحت پوشش این سیستم تا کنون به سختی از این سیستم مستفید شده اند، چون به شبکه محلی دسترسی ندارند.

بسیاری از فامیل های افغان که به شبکه های برق وصل نیستند، با استفاده از جنراتورهای دیزلی، برق تولید می کنند که به لحاظ اقتصادی و محیطی ویرانگر است. نبود یک مرکز توزیع برق قوی، مانع از توسعه اقتصادی و اجتماعی است، مخصوصا در مناطق روستایی افغانستان.

هدف

شبکه های برق محلی در شمال افغانستان به سیستم برق شمال شرق وصل می گردند تا به شهرها، شهرک ها و شهرداری های تحت پوشش سیستم، برق قوی و کافی توزیع شود.

اقدامات و نتایج

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان، برنامه سیستم توزیع برق شمال شرق را تمویل مالی می کند تا مردم و مراکز عمومی در شمال افغانستان از توزیع خوب برق مستفید شوند و به رشد اقتصادی در منطقه کمک گردد.

حدود 20 هزار مورد اتصال به شبکه که 170 هزار نفر از آن مستفید می شوند، تا حالا صورت گرفته است. فقط استفاده کنندگانِ مستقیم، از خدمات برق مستفید نمی شوند، بلکه مردم روستایی (حدود 1.8 میلیون نفر) نیز بهره مند می گردند. توزیع برق قوی و کافی در منطقه، دسترسی مردم به خدمات و معلومات را نیز تسهیل می کند. به علاوه، دسترسی به برق، تاجران کوچک و متوسط را قادر می سازد تا فعالیت های تجاری شان را بر یک مبنای استوارتر قرار داده و توسعه دهند. فرصت های کاری نیز ایجاد می شود تا مردم منطقه خود را از فقر نجات دهند.

توسعه شبکه و زیرساخت

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان کمک می کند تا زیرساخت مورد نیاز برای توسعه شبکه با ولتاژ بالا ایجاد شود و توزیع برق در شمال افغانستان بصورت بهتر صورت گیرد. ایستگاه های انتقال برق ساخته می شود و لین های انتقال و توزیع برق در کنار تکنولوژِی کنترل و اندازه گیری جابجا می شود تا یکجاسازی شبکه را تسهیل کند، در حالی که خانواده ها به شبکه وصل هستند. در عین زمان، یک مشاور برای کمک به اداره های همکار در تطبیق پروژه وجود دارد و دوره های آموزشی در ارتباط به چگونگی راه اندازی زیرساخت های نصب شده، برگزار می شود.

برنامه ریزی برای بهبود توزیع انرژی

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان نه تنها از توسعۀ توزیع برق در کشور حمایت می کند، بلکه از تولید انرژی سازگار با محیط زیست در افغانستان نیز حمایت می کند. برنامه جدیدی برای تقویت توزیع انرژی از طریق انرژی قابل تجدید و صرفه جویی در انرژی روی دست گرفته خواهد شد. اقدامات، شامل وصل شهرها، شهرک ها و شهرداری های بیشتر به شبکه، نصب شبکه های کلان سیستم های فوتوولتائیک، سیستم های سولر و سیستم های خصوصی برای خانواده ها، می شود. پروژه در عین زمان از صرفه جویی در انرژی و تولید انرژی خورشیدی، حمایت می کند و مشاوره های فنی در قسمت انرژهای قابل تجدید و صرفه جویی می دهد.

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان وعده سپرده تا 60 میلیون یورو را برای توسعه توزیع انرژی از طریق پروژه «انرژی های قابل تجدید و صرفه جویی در انرژی» کمک کند.

در یک نگاه

برنامه:
سیستم توزیع برق شمال شرق
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ دولت فدرال آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بلخ, سمنگان
هدف برنامه:
وصل مناطق محروم به شبکه سیستم برق شمال شرق
مدت کلی:
دلو ۱۳۸۸- قوس ۱۳۹۹