انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها

حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی.

وضعیت

در حال حاضر سه چهارم نفوس روستایی افغانستان به طور منظم به انرژی دسترسی ندارند. قطع متواتر برق در طول روز رخ می دهد. تولید انرژی برق کافی نیست، سیستم انتقال برق وجود ندارد یا کهنه شده است، شبکه های توزیع برق ناقص می باشند، یا به اندازۀ کافی توسعه نیافته اند. این وضع باعث هدر رفتن زیاد برق و قطع آن برای چندین روز می شود. این وضع همچنین مانع ارایه برق مطمئن به موسسات و دستگاه های تولیدی می شود. علاوه بر آن، در افغانستان یک چارچوب حقوقی ملی که سرمایه گذاری در عرصۀ انرژی را تسهیل و تشویق کند، وجود ندارد.

 

هدف

هدف این پروژه این است که مردم افغانستان به انرژی سازگار با محیط زیست که در داخل کشور تولید می شود، دسترسی داشته باشند، تا رشد اقتصادی به میان آید و در درازمدت از سطح فقر کاسته شود. در این زمینه نهادهای افغان و کارشناسان باید بتوانند چارچوب حقوقی مورد نیاز برای تهیۀ برق را به وجود آورند.

 

اقدامات و نتایج

حکومت افغانستان در نظر دارد که در ظرف پنج سال آینده تولید ملی انرژی را دو برابر بسازد و به 3200 میگاوات برساند و از آن جمله تقریباً 600 میگاوات را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تولید نماید. به گونۀ مثال ۱۰۰ میگاوات برق برای ۲۰۰۰۰۰ خانوار کافی است. این پروژه از افغانستان و بیش از همه از وزارت انرژی و آب افغانستان، در زمینۀ تدوین، هماهنگی و تصویب رهنمودهای سیاسی، چارچوب های حقوقی و نیز تهیه استراتژی ها، طرح ها و برنامه های فنی حمایت می کند. در کنار آن، به بهبود انسجام امور و همکاری میان مهمترین نهادهای فعال در عرصه انرژی مانند وزارت انرژی و آب افغانستان، د افغانستان د برشنا شرکت و وزارت احیا و انکشاف دهات مساعدت صورت می گیرد.

مشوره دهی از طریق پروژۀ مذکور هم در سطح ملی و هم در سطح ولایت ها صورت می گیرد. در اینجا کمیسیون های انرژی ولایتی و کمیتۀ انسجام انرژی های تجدیدپذیر (Renewable Engergy Coordination Committee, RECC) که به حیث یک ادارۀ ملی برسمیت شناخته شده است، نقش مرکزی را ایفا می کنند. آنها وظیفه دارند که برنامه های ملی سکتوری را در برنامه های تهیۀ انرژی در سطح ولایت ها بگنجانند.

موازی با آن، موسسات خصوصی منافع خویش را در اتحادیۀ انرژی های تجدیدپذیر (Afghan Renewable Energy Union, AREU) بازتاب و سازمان می دهند. پروژۀ مذکور به اتحادیۀ انرژی های تجدیدپذیر در زمینۀ سازماندهی و برنامه ریزی مشوره می دهد تا کیفیت تمام فرآیندها و نیز کار کارمندان ارزیابی و بهبود بخشیده شود، زیرا موفقیت و تحقق برنامه های مختلف سکتور انرژی به گونۀ مثال برنامه ۱۰۰ میگاوات انرژی تجدیدپذیر، تا حد زیادی وابسته به فعالیت شرکت های خصوصی عضو اتحادیه است. بهبود بخشیدن چارچوب های حقوقی و نهادی سرانجام باعث تشویق سرمایه گذاران و تولید کنندگان دولتی و خصوصی می گردد که ساخت و راه اندازی دستگاه های غیرمتمرکز انرژی را سرعت بخشند.

علاوه برآن، به جانب افغان در زمینۀ آموزش مسلکی کارمندان به منظور مدیریت حرفه ای دستگاه های انرژی تجدیدپذیر نیز مشورت داده می شود. مرکز تعلیمات مسلکی وزارت انرژی و آب افغانستان از طریق این پروژه مواد تدریسی و حمایت مورد نیاز را دریافت نموده است تا در آینده بتواند به تنهایی کارشناسان انرژی پایدار را آموزش دهد و آماده کار کند. بدین ترتیب، فعالیت پایدار دستگاه های جدید و ترمیم شده تضمین می شود و در عین زمان فرصت های کاری برای انجینران ارتقا می یابد. در این رابطه پروژۀ مذکور توسعۀ و مدیریت دانش فنی دربارۀ انرژی های تجدیدپذیر بشمول استفاده از دیتابیس ها و سیستم های نظارت و ارزیابی را تشویق می کند. علاوه بر آن، به جانب افغان در عرصۀ تدوین مقررات اداری و استفاده از طرزالعمل های مربوطه، مشورت داده می شود تا طرح ها و برنامه ها به طور باکیفیت ترتیب و تطبیق شوند.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، سمنگان، کندز،
برنامه:
توسعه نهادی برای انرژی در افغانستان (IDEA)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بلخ, کابل, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
ظرفیت سازی در ادارات ذیربط سیاسی و اقتصادی، هم در سطح ملی و هم در سطح ولایتی
مدت کلی:
جنوری ۲۰۱۵ – جون ۲۰۱۸