انرژی به مثابۀ نیروی محرکۀ توسعه برای شمال افغانستان

در میان مردم افغانستان تفاوت های کلانی در تهیۀ انرژی برق میان شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. برای آن که ساکنان روستاها در شمال افغانستان نیز دسترسی مطمئنی به انرژی داشته باشند، حکومت فدرال آلمان از گسترش زیربناهای شبکه انتقال برق حمایت می کند.

وضعیت

قطع متواتر برق به امری عادی در زندگی روزمرۀ شهروندان افغانستان مبدل شده است – تهیۀ انرژی برق در بسیاری مناطق پرهزینه و ناپایدار است یا اصلا وجود ندارد. بسیاری از شهرها و روستاها نیاز دارند که به شبکۀ منطقه ای برق متصل شوند تا زندگی مردم بهتر شود، چرا که دسترسی به برق یکی از شرایط عمدۀ رشد اقتصادی و اشتغال بشمار می آید و در بهبود معیشت مردم نقش قابل ملاحظه ای دارد.

هدف

هدف این برنامه این است که ساکنان ولایت های شمالی افغانستان، موسسات خصوصی و ادارات دولتی به گونۀ مطمئن به برق دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب، زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

اقدامات و نتایج

گسترش شبکۀ برق، اتصال شبکه های محلی و نیز اعمار زیربناهای لازم به منظور اتصال به شبکه عمومی در شمال افغانستان در مرکز توجه این برنامه قرار دارد. با گسترش شبکه های نوین انتقال و تقسیم انرژی برق، خانوارها، شرکت ها، موسسات و نهادهای آموزشی مناطقی که به شبکۀ برق اتصال یافته اند، می توانند از انرژی مستفید شوند. به لطف اعمار استیشن های فرعی، خطوط تقسیم برق و جنکشن های جدید، قطع مکرر برق به گونۀ قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، سطح پایداری و اطمینان دسترسی به برق ارتقا می یابد، از ضایعات برق کاسته می شود و استفاده موثر و بهینه از برق بهبود می یابد.

خدمات مشورتی و نیز برگزاری برنامه های آموزشی توسط شرکت برشنا، کمک می کند که افراد مسلکی با تکنالوژی های تازه آشنا شوند و آنها را به کار گیرند و بدین وسیله مؤثریت انرژی را به شکل پایدار ارتقا بخشند. در آیندۀ نزدیک در نظر است یک ستیشن فرعی در ولسوالی خلم اعمار شود. در عین حال شبکه های تقسیم برق در خلم، مزارشریف و سایر مناطق در امتداد خطوط شبکه برق رسانی، عصری خواهد شد.

پس از تحقق کامل تمام اقدامات ساختمانی پیش بینی شده، 60 هزار خانوار از برق بهره مند خواهند شد. به این ترتیب به گونۀ بالقوه تا 480 هزار تن می توانند از اتصال جدید شبکه برق مستفید شوند. این گونه برنامه های زیربنایی در مجموع نه تنها در زندگی روزمرۀ شهروندان تاثیر مثبتی بجا می گذارد، بلکه رشد اقتصادی ولایت های شمالی را ارتقا می بخشد، چرا که موسسات خصوصی نیز به گونه پایدار به برق دسترسی پیدا می کنند.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، سمنگان.
برنامه:
اتصال شهرها و روستاها به شبکۀ برق در شمال افغانستان (نیپس ۱و ۲)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بلخ , سمنگان
هدف برنامه:
تهیۀ انرژی برق مطمئن و باکیفیت در مناطق شمال افغانستان که تا کنون به قدر کافی به انرژی برق دسترسی نداشته اند
مدت کلی:
آگوست ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۱۹