انرژی تجدید پذیر برای افغانستان

به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند.

وضعیت

تهیۀ انرژی برق در افغانستان هنوز هم در بسیاری مناطق وجود ندارد یا بسیار محدود می باشد. در حدود 70 درصد ساکنان مناطق روستایی در کشور به یک سیستم منظم تهیۀ برق دسترسی ندارند. ولی دسترسی مطمئن به برق در یک کشور، پایه و اساس رشد اقتصادی، اشتغال، خدمات صحی و آموزش محسوب می شود. علاوه ب رآن، بخش عمدۀ برق موجود، حدود 70 درصد آن، از خارج وارد می شود. این کار باعث وابستگی به کشورهایی چون ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان می شود.

هدف

هدف این برنامه این است که مردم افغانستان و موسسات اقتصادی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، به برق دسترسی پیدا کنند. علاوه بر آن، در نظر است که سطح اشتغال بلند برده شود، رشد اقتصادی تشویق گردد و شرایط زندگی افغان ها بهبود یابد.

اقدامات و نتایج

بوسیلۀ حمایت از تهیۀ غیرمتمرکز برق از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر، شمار بیشتری از خانوارها به برق دسترسی پیدا می کنند – نه مانند قبل که از جنراتورهای دیزلی پرهزینه و مخرب محیط زیست استفاده می کردند. با گسترش شبکه های نوین انتقال و توزیع برق از تولید گازهای مضر نیز جلوگیری بعمل می آید. همچنین، این اقدام های زیربنایی به افزایش ظرفیت انتقال برق کمک می کند.

اکنون در فیض آباد توسعۀ شبکۀ شهری خاتمه یافته است. کارهای ساختمانی دستگاه تولید برق آبی در فیض آباد قبلا آغاز شده است. در اینجا تا 70 هزار شهروند (تقریبا ۹۲۰۰ خانه) پس از تکمیل دستگاه مذکور و اتصال آن به شبکۀ شهری از این پروژه مبتنی بر منابع انرژی پاک مستفید خواهند شد.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، تخار، کندز،
برنامه:
تهیۀ انرژی برق غیرمتمرکز از طریق انرژی های تجدیدپذیر
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, بلخ, بغلان, کندز, تخار
هدف برنامه:
تهیۀ انرژی برق در مراکز روستایی تعیین شدۀ
مدت کلی:
جون ۲۰۰۷ – آپریل ۲۰۲۰