بهبود تعلیم و تربیت – استانداردهای جدید برای معلمان و نصاب های تعلیمی

به منظور بهبود تعلیم ابتدایی در کشور در درازمدت، حکومت فدرال آلمان مشترکا با حکومت سویس از وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تنوع آوری در محتوای درس ها به منظور فهم بهتر شاگردان، حمایت می کند.

وضعیت

در بسیاری از نقاط شمال افغانستان، متعلمان نه در صنف های مناسب بلکه در خیمه ها و تحت نظر معلمان آموزش نادیده، مشغول فراگیری درس ها هستند. در بلخ به گونۀ مثال در حدود دو سوم از۵۵۰ باب مکتب آن ولایت بر اثر جنگ و ناآرامی ها، تخریب گردیده یا آسیب دیده اند. در ولایت کندز تقریبا نصف ۴۴۰ باب مکتب، ساختمان ندارند. در کنار فقدان میز و چوکی، کتب درسی و سایر مواد تدریسی، بیش از کمبود معلمان ورزیده و تعلیم یافته احساس می شد. در حال حاضر ۲۰۰۰۰۰ معلم برای نزدیک به 9 میلیون شاگرد (که بیش از یک سوم آنها را دختران تشکیل می دهند) تدریس می کنند. یعنی به طور میانگین، هر معلم برای ۴۵ شاگرد تدریس می کند[1]. معلمان بسیاری به اندازۀ کافی تحصیل نکرده اند.

هدف

هدف پروژه این است که کیفیت تعلیمات ابتدایی و ثانوی افغانستان بهبود یابد. به منظور تطابق محتوای درسی با شرایط مکتب های پیشرفته تر و بازار کار و نیز تشویق درازمدت شاگردان برای فراگیری دانش، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و بازنگری نصاب های تعلیمی حمایت می کند.

اقدامات و نتایج

از طریق آموزش معلمان، کیفیت تدریس به گونۀ محسوس بهتر شده است. شاگردان هرچه بیشتر در تدریس سهم می گیرند و برای آموختن تشویق می شوند. در کنار ارتقای مهارت های تدریس مانند روش های شاگردمحور، دوره های آموزشی بر مضمون های ریاضی و علوم (ساینس) تمرکز ویژه دارد. معلمان و استادان در دارالمعلمین ها، در دوره های آموزشی داخل خدمت شرکت می کنند.

بر مبنای دانش جدید و بهبودیافتۀ معلمان، نصاب های تعلیمی بازنگری گردیده و یک نصاب تعلیمی ملی نوین به میان آمده است. پروژۀ بیپا از ریاست تربیۀ معلم وزارت معارف افغانستان در این راستا حمایت نموده است. در نتیجه برای شاگردان مکاتب ابتدایی، آموزش های ویژه و مطابق به سن داده می شود.

از سال 2009 بدینسو، برای بیش از 25 هزار تن از معلمان و استادان مراکز آموزش معلمان، برنامۀ آموزشی داخل خدمت ارایه شد[2].

علاوه بر آن، به شاگردان امکان داده می شود که دربارۀ راه زندگی حرفه ای خویش آگاهانه تصمیم بگیرند، زیرا آموزش مبتنی بر مسلک اکنون در صنوف بالا در نصاب تعلیمی گنجانده شده است. همچنین معلومات اساسی دربارۀ تساوی جنسیتی و نیز حقوق بشر و آموزش صلح اکنون به مضمون های درسی اضافه شده اند[3].

 

 

[1] این رقم یک میانگین است و نشاندهندۀ شمار واقعی شاگردان در یک صنف درسی نیست. شمار شاگردان در صنف ها متفاوت است. در برخی از صنف ها، شمار بسیار بیشتری از 45 نفر حضور دارند، در حالی که در عده ای معدود از صنف ها، کمتر از ۴۵ شاگرد درس می خوانند.

[2]  بنابر آمارهای دریافت شده در حمل 1395

[3] یونسکو در تنظیم مجدد مضمون های درسی، نقش رهبری را ایفا نمود.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، بلخ، کندز،
برنامه:
حمایت از تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان (BEPA)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، ادارۀ توسعه و همکاری سویس (DEZA)
ادارۀ همکار:
وزارت معارف افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بلخ, کابل, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
ایجاد شرایط برای بهبود کیفیت تعلیمات ابتدایی و ثانوی
مدت کلی:
جون ۲۰۰۵ – اکتوبر ۲۰۱۹