تقویت آموزش برای آینده بهتر افغانستان

آموزش خوب برای اطفال در شمال افغانستان فراهم نیست. بر اساس گزارش یونیسیف، 3.7 میلیون کودک واجد شرط سنی رفتن به مکتب، به مکتب نمی روند -60 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد. جنگ و درگیری های مسلحانه آثار عمیقی از خود بر جای گذاشته است. در بسیاری مناطق، هنوز هم تدریس در زیر خیمه ها و ساختمان های ویران صورت می گیرد.

وضعیت

 این مکاتب با کمبود مواد درسی، چوکی، کتاب و معلم مواجه اند. صنف ها بیش از اندازه مزدحم هستند. بصوت متوسط، برای هر صنفی که 38 شاگرد دارد، یک معلم وجود دارد و معلمان غالبا آموزش های ضعیف دیده اند.

برای معلمان مکاتب ابتدائیه در افغانستان آموزش تخصصی وجود ندارد و بسیاری معلمان متوسطه موادی که برای آسان سازی و جالب نمودن درس نیاز دارند، در اختیار ندارند. در سال های اخیر میزان حضور زنان در نظام تعلیمی افزایش یافته است. ام   روز در شمال کشور، از هر 10 معلم چهار نفر آن، زن هستند.

هدف

برنامه، زمینه های رشد کیفیت آموزش در مکاتب ابتدائیه و متوسطه را فراهم می سازد. معلمان با روش های جدید تدریس، آموزش می بینند تا برای جذاب نمودن درس های شان توانا شوند. به شاگردان انگیزه داده می شود تا در درس ها شرکت فعال داشته باشند و علاقه آن ها به درس تقویت می گردد.

اقدامات و نتایج

آموزش، سنگ بنای اساسی توسعه در افغانستان است. به همین دلیل  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان و مرکز توسعه و همکاری سویس، از وزارت معارف افغانستان در آموزش معلمان مکاتب ابتدائیه و متوسطه حمایت می کند.

از سال 2007 بدین سو، بیش از 25000 کارمند سکتور آموزشی افغانستان، کورس های تخصصی توسعه را سپری کرده اند. دارالمعلمین ها برای معلمان علاقه مند، زمینه تجربه کاری و عملی تدریس را در مکاتب فراهم می سازند. در نتیجه، کیفیت آموزش ابتدائیه و متوسطه پیشرفت قابل توجهی کرده است. اکنون، مسایل مهمی چون فرصت های برابر، حقوق بشر و برقراری صلح، جزو نصاب تربیه معلم قرار گرفته است. در حال حاضر برنامه روی چهار بخش تمرکز دارد:

آموزش پیشرفته برای معلمان مکاتب ابتدائیه

یک نصاب شاگرد-محور که باید در آموزش معلمان ابتدائیه به کار گرفته شود، در حال حاضر با همکاری ریاست دارالمعلمین که بخشی از وزارت معارف افغانستان است، تنظیم می شود. نصاب درسی به معلمان کمک خواهد کرد تا درس ها را متناسب با سن شاگردان در مکاتب ابتدائیه ارائه کنند. تمرکز اصلی روی ریاضیات اولیه و مهارت های خواندن و نوشتن می باشد. مضامین دیگر شامل ورزش، مهارت های زندگی، پایداری، صحت و هنر می شود. دارالمعلمین ها در ولایات بلخ، سمنگان، بدخشان، هرات و نیز در بامیان، ننگرهار و کندهار تا کنون 58 استاد را تربیت کرده اند. برنامه در 48 دارالمعلمین ارائه می شود.

نوین سازی روش های تدریس در مکاتب متوسطه

برای بعضی مضامین، دارالمعلمین ها، درسنامه های روشمند جهت آموزش معلمان مکاتب متوسطه را در اختیار ندارند. برای حل این مشکل، یک کتاب درسی شامل رهنمودهای مربوط به روش های آموزش شاگرد-محور درهمکاری با دارالمعلمین ها تنظیم می شود. روش هایی جهت تشویق اطفال برای شرکت فعال در درس ها، پیشبرد استراتیژی های آموزشی تفکرمحور و کسب مهارت های تفکر انتقادی به کار گرفته می شود. به علاوه، رهنمودنامه های معلمان پیرامون روش های تدریس مضامین مشخصی مانند ریاضیات، علوم طبیعی و علوم اجتماعی ساخته می شود. در آغاز سال 1398 حدود 170 استاد دارالمعلمین از هفت ولایت با روش های جدید آموزش، تعلیم دیده اند.

تقویت تغییر پایدار

هدف، ایجاد سیستمی است که راه تغییر پایدار را در سکتور آموزشی هموار کند. تا کنون، برنامه یک کمیته مشترک تطبیق استراتیژی را با هدایت دارالمعلمین سامان بخشیده است. تصمیم گیران سیاسی و سکتور آموزشی در کمیته بصورت مشترک روی اقدامات لازم و شیوه تطبیق آن تصمیم می گیرند. حدود 150 سرمعلم، مدیران مراکز آموزشی و مدیران دارالمعلمین ها در کورس های آموزشی، روش های تدریس، جهت کسب مهارت های لازم برای کمک به استادان دارالمعلمین و معلمان مکاتب کسب می کنند.

تقویت حقوق بشر و تساوی جنسیتی

مباحث مربوط به حقوق بشر و تساوی جنسیتی غالبا در جریان آموزش یا صنف های درسی مطرح نمی شوند. برای بهبود این وضعیت، یک رهنمودنامه ای در حقوق بشر و مسایل جنسیتی ترتیب شده و یک تیم مشخص درس های دارالمعلمین را در بخش های مربوط ارائه می کند. در سال 1397، 80 استاد از 34 مرکز تربیۀ معلم در این کورس های آموزشی شرکت کردند، و در اواسط 1398، تعداد استادان از 48 به 96 رسید، در عین حال، 38 متخصص از مراکز تربیۀ معلم نیز آموزش دیده اند. فعلا 25 مرکز تربیۀ معلم مباحث حقوق بشری و جنسیتی را به عنوان بخشی از نصاب درسی تربیۀ معلم در بردارد. حقوق مساوی زنان و مردان غالبا در مراکز تربیۀ معلم به قوت مشاهده نمی شود. فعلا کارمندان ناظر تساوی جنسیتی، به هدف تقویت وضعیت زنان در مراکز تربیۀ معلم تعیین شده اند.

در یک نگاه

برنامه:
برنامه آموزش ابتدائیه و متوسطه در افغانستان BEPA
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ آلمان، مرکز توسعه و همکاری سویس DEZA
ادارۀ همکار:
وزارت معارف افغانستان, ریاست تریبۀ معلم
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بلخ, هرات, سمنگان
هدف برنامه:
ایجاد زمینه رشد کیفیت آموزش ابتدائیه و متوسطه در ولایات بلخ، سمنگان، بدخشان و هرات
مدت کلی:
سرطان ۱۳۸۴ - دلو ۱۳۹۹