توسعۀ زیربنایی به ایجاد معیشت ها در شمال کمک می کند

حکومت آلمان اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان حمایت می کند تا ساکنان مناطق روستایی قادر شوند به خدمات و فرصت های بازرگانی، اداری، مراقبت صحی و معارف دسترسی یابند.

وضعیت

تقریباً ۳۰ سال منازعۀ مسلحانه تا حدود زیادی معیشت مردم در افغانستان را از بین برده است. مکتب ها و پل ها تخریب شده و مسیرهای حمل و نقل زیادی غیرقابل عبور شده اند. اما این زیربنا پیش شرط کلیدی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان، و در پی آن، کاهش فقر می باشد.

هدف

به منظور کمک مؤثرانه به توسعۀ اقتصادی افغانستان و مبارزۀ مؤثر علیه فقر، این برنامه در نظر دارد که زیربنای اقتصادی را در ولایت های شمالی افغانستان توسعه بخشد و آنها را قابل استفاده سازد. شاهراه کندز-خلم بویژه دو مرکز تجارتی بی نهایت مهم را را به یکدیگر وصل می کند. این برنامه با کوتاه ساختن قابل ملاحظۀ راه و بهبود کیفیت سرک می خواهد تا فعالیت اقتصادی پویا را آسان کند و به گونۀ بالقوه تقویت نماید.

اقدامات و نتایج

پروژه های زیربنایی با اشتراک مردم افغانستان با برنامه ریزی کارشناسان بین­المللی تحقق می یابند. در مورد توسعۀ زیربنایی در شمال افغانستان، تمام کارهای ساختمانی تا جایی که امکان داشته باشد با شرکت های ساختمانی محلی قرارداد می شود. دلیل این کار این است که شامل ساختن شرکت های افغانی، اقتصاد محلی را تقویت می کند. به گونۀ مثال، قرداد کار توسعۀ شاهراه کندز-خلم به یک موسسه بین­المللی دارای ریشه های افغانی اعطا گردید.

هرگاه ممکن باشد، ساکنان مناطق دور و نزدیک در کار سهیم می شوند، و بدین ترتیب برای شان فرصت کاری موقتی فراهم می شود و ایشان می توانند درآمدی برای خانواده های خویش بدست آورند. مردم در روستاها و شهرها از فعالیت های حمایتی در کنار کار ساختمانی مانند اعمار تحویل خانه های کوچک در بازارها، چاه ها، مکتب ها، مراکز صحی و جاده ها جهت دسترسی به روستاهای دورتر مستقیماً بهره مند می شوند.

تمام این اقدامات زیربنایی تأثیر مثبتی بر توسعۀ اقتصادی شهرک ها و روستاها دارند و زمینه ساز دسترسی شمار بیشتری از مردم به خدمات و امکانات تجاری، اداری، خدمات صحی و تعلیمی می شوند.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، کندز، تخار،
برنامه:
بازسازی زیربنای اقتصادی در شمال افغانستان و شاهراه ملی کندز-خلم
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت فواید عامۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, بلخ, کندز, سنمگان, تخار
هدف برنامه:
کمک به توسعۀ اقتصادی از طریق تقویت زیربناها
مدت کلی:
شاهراه کندز-خلم، مرحلۀ اول: اکتوبر ۲۰۱۰ – اپریل ۲۰۱۵ شاهراه کندز-خلم، مرحلۀ دوم: آکست ۲۰۱۲ – دسامبر ۲۰۱۶