تولید برق از منابع آبی: انرژی مطمئن برای شهر کابل

به منظور تامین مطمئن انرژی برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ احیای زیربنای برق و نیز دستگاه های تولید برق مانند سیستم های آبی تولید برق حمایت می کند.

وضع قبلی

به دلیل درگیری های گذشته در کشور زیربنای انرژی در افغانستان تا حدود زیادی تخریب گشته یا کاملا از بین رفته است، مانند دستگاه های تولید برق ماهیپر و سروبی. این دو دستگاه مهمترین منبع تولید برق برای پایتخت کشور محسوب می شوند. بدون آنها تامین برق در شهر با وقفه روبرو می شود و این امر زندگی روزمرۀ مردم را دشوار و رشد اقتصادی کشور را کُند می سازد.

هدف

هدف برنامه این است که در تامین و بهبود انرژی رسانی برای کابل سهم بگیرد و بدین وسیله در بازسازی کشور و نیز فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نقش موثری بازی کند.

اقدامات و نتایج

احیای هر دو دستگاه برق آبی مستلزم کارهای عاجل ترمیماتی مانند ترمیم واحدهای توربین و جنراتور، اعمار ساختمان برای فعال سازی هر دو دستگاه و نیز اقدامات مشورتی برای حفظ و مراقبت و استفاده از آنها بود. تقریبا ۱۵ درصد مصارف مجموعی احیای هر دو دستگاه از طریق وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی بانک جهانی (ARTF) تمویل گردید.

علاوه بر آن، کارمندان دستگاه های مذکور و استیشن برشنا کوت در کابل آموزش دیدند تا در درازمدت زمینۀ کاربرد بهینه و از لحاظ فنی خوب و موثر دستگاه ها را ممکن سازند.

پس از آن که هر دو دستگاه ماهیپر و سروبی احیا گردید، این دستگاه ها سهم مهمی را در زمینۀ تهیۀ مطمئن انرژی در کابل و حومۀ آن ادا می کنند – به این شرط که این دستگاه ها به گونۀ موثر مورد استفاده قرار گیرند. آنها مجموعا ۳۰۲ گیگاوات یعنی سه مرتبه بیشتر از گذشته انرژی تولید می کنند. از این انرژی اکنون ۳۱۲۰۰۰ خانوار یعنی بیش از ۱،۹۶ میلیون نفر، و تقریباً ۱۳۰۰۰ موسسه و اداره مستفید می شوند.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت کابل.
برنامه:
احیای دستگاه های آبی تولید برق ماهیپر و سروبی
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
سهمگیری در تامین و بهبود تهیۀ انرژی در کابل بخاطر ایجاد اساس فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و نیز بازسازی کشور
مدت کلی:
Hydropower plant rehabilitation: 2002 – 2014; Provision and installation of spare parts: 2013 – 2017